forum.radom.pl

Niezależne forum dyskusyjne radomian - od 2002 roku
Teraz jest 24 kwi 2018, o 01:06

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: 15 lip 2008, o 22:05 
Offline
Sta?y bywalec
Sta?y bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 lut 2008, o 12:52
Posty: 312
Lokalizacja: Królewska Dzielnica =(R)=
Apel o pomoc Prezesa Radomskiego Klubu Sportowego RADOMIAK 1910 S.A

Czy RADOMIAK RADOM zniknie z pi?karskiej mapy Polski?

Radomiak to jeden z najstarszych klubów w Polsce, to klub z posiadaj?cy ogromn? tradycje, w którym szlify pi?karskie zbiera?o wielu wybitnych pi?karzy. Radomiak to przede wszystkim dziesi?tki kibiców w Radomiu oraz tysi?ce sympatyków w ca?ej Polsce. Radomiak powsta? w roku 1910, za dwa lata klub b?dzie obchodzi? swoje stulecie. Tyle, ?e poprzez dzia?ania niektórych osób tego dnia Radomiak mo?e nie doczeka?.

Dlaczego?
Radomiak obecnie przygotowuj?cy si? do rozgrywek 3 ligi, posiada zad?u?enie wobec Urz?du Skarbowego i Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych. Zad?u?enie pochodzi z lat 2003 – 2006 i na dzie? dzisiejszy wynosi ok. 2,1 mln. z?otych. Odsetki obecnie wynosz? 15 % w skali rocznej. Przy takim zad?u?eniu rocznie odsetki stanowi? kwot? ponad 250 tys. z?.
Obecny Zarz?d RKS Radomiak - Stowarzyszenie obj?? w?adz? w lutym 2007 roku. Od tego czasu nie zosta?y wygenerowane ?adne nowe zobowi?zania wobec Skarbu Pa?stwa oraz innych podmiotów. Do dzi? Zarz?d sp?aci? ok. 300 tys. z? zad?u?enia wobec US i ZU, jednak?e przy tak du?ym procesie narastania odsetek sp?ata ca?kowitego zad?u?enia wydaje si? by? niemo?liwa nawet w przeci?gu kilku lat.
Zad?u?enie wobec innych podmiotów ( prywatnych firm, zawodników itp. ) wynosi ok. 360 tys. z?. Kiedy w 2007 Zarz?d obejmowa? stery w Radomiaku wynosi?o ono. ponad 500 tys. z?.
Pomimo sp?aty tak ogromnych kwot nadal Radomiak by? i jest traktowany jak podmiot nie rokuj?cy szans na odd?u?enie. Wielokrotne spotkania z Pani? Naczelnik US czy Dyrektorem ZUS, ko?czy?y si? jedn? konkluzj? : Radomiak nie ma szans na ugod?, na powstrzymanie odsetek itp.


Próba rozwi?zania problemu.
Na prze?omie 2007/2008 r. powsta?a Spó?ka Akcyjna RADOMSKI KLUB SPORTOWY RADOMIAK 1910 S.A. Spó?ka stara si? obecnie o start w mo?liwie najwy?szej lidze jako ca?kowicie nowy podmiot. Wszelkie niezb?dne dokumenty zosta?y z?o?one ju? w marcu 2008. Wtedy to spó?ka sta?a si? cz?onkiem PZPN , jednocze?nie Mazowieckiego Zwi?zku Pi?ki No?nej i Radomskiego Okr?gowego Zwi?zku Pi?ki No?nej. Przed miesi?cem RADOMIAK 1910 S.A. zg?osi? akces do gry w lidze okr?gowej. W?adze Radomiaka 1910 S.A. kierowa?y si? tym, ?e Radomiak stowarzyszenie praktycznie nie ma mo?liwo?ci dzia?ania.

Z?o?ony akces do gry w lidze Okr?gowej doczeka? si? jedynie odpowiedzi:
-ze strony ROZPN:" brak jest jakiegokolwiek przepisu umo?liwiaj?cego podj?cie takiej decyzji ( zezwalaj?cej na gr? w lidze Okr?gowej )”

ROZPN, opieraj?c si? na opinii MZPN powo?uje si? na Uchwa?? PZPN o Cz?onkostwie V/37 z dnia 29 wrze?nia 2000 roku. Przepis na który powo?uj? si? ww. Zwi?zki pi?ki no?nej stanowi:
"§ 22
W celu skutecznego wst?pienia stowarzyszenia kultury fizycznej do rozgrywek pi?karskich w miejsce likwidowanej sekcji sportowej spó?ki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej nale?y z?o?y? do Zarz?du PZPN lub Zarz?du zwi?zku pi?ki no?nej prowadz?cego rozgrywki w ni?szej ni? III liga klasie rozgrywkowej nast?puj?ce dokumenty:
1. Uchwa?? Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sportowej Spó?ki Akcyjnej o likwidacji sekcji pi?ki no?nej.
2. Uchwa?? Walnego Zgromadzenia Cz?onków lub Zarz?du stowarzyszenia o likwidacji sekcji pi?ki no?nej.
3. Uchwa?? w?a?ciwego zwi?zku pi?ki no?nej o wykre?leniu sportowej spó?ki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej z listy cz?onków zwi?zku i PZPN.
4. Uchwa?? Zarz?du w?a?ciwego zwi?zku pi?ki no?nej o przyj?ciu na cz?onka stowarzyszenia kultury fizycznej.
5. Postanowienie w?a?ciwego s?du o wpisie stowarzyszenia kultury fizycznej do Krajowego Rejestru S?dowego lub decyzj? w?a?ciwego starosty o wpisaniu tego klubu do ewidencji.
6. Wyci?g z rejestru s?dowego lub ewidencji, o którym mowa w pkt. 4.
7. O?wiadczenie stowarzyszenia kultury fizycznej o przej?ciu ogó?u praw i obowi?zków maj?tkowych oraz niemaj?tkowych likwidowanej sekcji sportowej spó?ki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej.
8. Wniesienie op?aty wpisowego w wysoko?ci okre?lonej przez Zarz?d "

Problem polega na tym, ?e Radomiak 1910 S.A. nie chce wst?powa? w miejsce innego podmiotu, chce rozpocz?? rozgrywki jako ca?kowicie nowy podmiot. Odpowied? Zwi?zku jest najpro?ciej mówi?c bezprzedmiotowa i niewiele maj?ca wspólnego z rzeczywisto?ci?.

Dlaczego?
W/g Nas jest to spowodowane tylko i wy??cznie nieprzychylno?ci? w?adz ROZPN i MZPN. W przypadku upad?o?ci RKS Radomiak Stowarzyszenie, odpowiedzialno?? za d?ugi ponios? osoby, które te d?ugi wygenerowa?y. M.in. obecny prezes ROZPN ,który bezpo?rednio swoim maj?tkiem odpowie za cz??? zobowi?za? z lat 2003 - 2006 kiedy te? m.in. pe?ni? funkcje cz?onka zarz?du Radomiaka.
Prawda jest taka, funkcjonujemy w przepisach Zwi?zkowych i nie istnieje przepis zabraniaj?cy powi?kszy? lig?, tym bardziej okr?gow?, przej?ciowo na jeden sezon, tak aby Radomiak 1910 S.A. móg? w niej wyst?pi?. Taka mo?liwo?? istnieje i doskonale zdaj? sobie z niej spraw? cz?onkowie w?adz ROZPN. Przepisy Zwi?zku czy to PZPN, MZPN i ROZPN mog? by? zmienione jedn? wewn?trzn? uchwa?a. Podobna sytuacja mia?a miejsce w przypadku GKS Katowice, Pogoni Szczecin. Dlaczego nie mo?e by? tak w przypadku RADOMIAKA??

Praktycznie Radomiak 1910 S.A. z powodzeniem móg?by gra? w nowej 4 lidze, jako nowy podmiot.
Oczywi?cie mog? pojawi? si? g?osy ze Spó?ka przej??a ogromny maj?tek. Tylko co ten maj?tek stanowi? Budynki klubowe s? w?asno?ci? miasta, podobnie stadion, herb klubu nie jest znakiem zastrze?onym i mo?e nim pos?ugiwa? si? ka?dy, tak samo sprawa wygl?da z nazw? RADOMIAK. Czy pi?karze stanowi? warto??? Od kiedy np. pracownik firmy jest jej maj?tkiem? Zreszt? Ci, którzy my?l? ?e pi?karza Radomiaka stanowi? tak ogromn? warto?? powinni zastanowi? si? czemu zespó? nie awansowa? ,a spad? do 3 ligi.
Zastanawiaj?cym jest fakt dlaczego partykularne interesy jednego czy kilku panów z poprzednich w?adz Radomiaka maja wp?yn?? na upadek tak zas?u?onego klubu jakim jest RADOMIAK.

Dlatego prosz? jako przedstawiciel w?adz RADOMIAKA 1910 S.A., a tak?e tysi?cy kibiców tego klubu o interwencj? w tej sprawie, nie jest wa?ne czy s? Pa?stwo Kibicami Zielonych czy nie. Dzi? Radomiak mo?e by? potraktowany jako klub, który chce rozpocz?? gra? fair, który chce raz na zawsze rozliczy? si? z przesz?o?ci? i tylko interesy prywatne kilku osób mog? stan?? na przeszkodzie. Zad?u?enie jest "zas?ug?" osób, które dzi? zarzucaj? w?adzom Radomiaka 1910 S.A. dzia?anie na szkod? Radomiaka. A mo?e to oni dzia?ali na szkod?? Bo jak inaczej nazwa? doprowadzenie klubu do blisko 3 milionowego zad?u?enia? Dzi? US i ZUS rozpocz??y egzekucj? z maj?tku tamtych osób, kilka z nich post?puj?c honorowo zap?aci?o "swoj?" cz??? d?ugu. Reszta z nich pisze na obecne w?adze donosy, pisma, skargi. Prawda jest taka, ?e rozliczy ich historia i kibice, którzy nigdy nie zapomn? kto pomóg? "ZIELONYM " w tak trudnym momencie.

Ze szczególn? pro?b? zwracamy si? do w?adz PZPN i MZPN. Nasze macierzyste w?adze ( ROZPN ) niestety nie s? nam przychylne z wiadomych przyczyn. Mamy ?wiadomo??, ze to pismo mo?e wywo?a? jeszcze gorsze dla Nas skutki. Otwart? pozostaje kwestia czy Pa?stwo, przedstawiciele rz?du, ministerstwa, w?adz samorz?dowych, mediów oraz kibice Radomiaka i innych klubów pozwol? na to, aby kilka osób zniszczy?o dorobek i wysi?ek jaki zosta? w?o?ony w blisko 100-letni? histori? RADOMIAKA.


Z góry dzi?kuj?c za wsparcie oraz pomoc.
Z powa?aniem Prezes Radomskiego Klubu Sportowego RADOMIAK 1910 S.A.
?ukasz Podlewski.


Otrzymuj?:
Pre zes Rady Ministrów Donald Tusk
Minister Sportu Miros?aw Drzewiecki
Prezes PZPN Micha? Listkiewicz
Prezes MZPN Zdzis?aw ?azarczyk
Minister dr Ewa Kopacz
Pose? Rados?aw Witkowski
Pose? Krzysztof So?ta
Senator Wojciech Skurkiewicz
Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak
Przewodnicz?cy Rady Miejskiej
Przewodnicz?cy Komisji Edukacji i Sportu

Redakcje:
TVN
Przegl?d Sportowy
TVP 1
POLSAT
Pi?ka No?na
Futbol.PL
TV DAMI
Radio Rekord
Radio Eska
Echo Dnia
Gazeta Wyborcza


?ród?o: Radomiak.eu

co wy na to ? :(

_________________
"Czas przyzna? - pije, ale pije przez pras?.
- A ja przez s?omk?.
- Pije bo jaki? dziennikarz napisa? o mnie, ?e ja jestem ten, no 'spiritus movens'.
- Spirytus to wiem, a movens?
- Movens to Ci wczoraj odebra?o...."


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
PostNapisane: 16 lip 2008, o 09:05 
Offline
Wieszcz forum
Wieszcz forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 8 cze 2007, o 11:04
Posty: 3064
Lokalizacja: Wyspy Nonsensu
warchol92 napisał(a):
Dzi? Radomiak mo?e by? potraktowany jako klub, który chce rozpocz?? gra? fair


hyhy gra? fair - dopiero teraz :-D
ciekawe czemu wcze?niej nikt o tym nie pomy?la? :-P

nawa?y?o sie piswa to trzeba je teraz wypi? stara jak ?wiat zasada i tyle

_________________
utwór i video promujący naszą EPkę --->> https://www.youtube.com/watch?v=hwwXfLd1cqo
płytka niebawem ;-)
punk rock --->> http://www.autonomiczna.republika.pl


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 16 lip 2008, o 12:11 
Offline
Sta?y bywalec
Sta?y bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 lut 2008, o 12:52
Posty: 312
Lokalizacja: Królewska Dzielnica =(R)=
Ale Pogon Szczecin mogla Lechia tak samo to dlaczego Radomiak nie moze ? To jest slabe .... Ehhh PZPN :( :-x

_________________
"Czas przyzna? - pije, ale pije przez pras?.
- A ja przez s?omk?.
- Pije bo jaki? dziennikarz napisa? o mnie, ?e ja jestem ten, no 'spiritus movens'.
- Spirytus to wiem, a movens?
- Movens to Ci wczoraj odebra?o...."


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 16 lip 2008, o 17:03 
Offline
Sta?y bywalec
Sta?y bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 lut 2008, o 12:52
Posty: 312
Lokalizacja: Królewska Dzielnica =(R)=
Zieloni jednak trzecioligowi

Pi?karze Radomiaka, o ile w ogóle przyst?pi? do rozgrywek w sezonie 2008/09, zagraj? w trzeciej lidze

Tym samym przerwane zosta?y spekulacje, które od blisko miesi?ca towarzyszy?y wszystkim zainteresowanym obecn? sytuacj? w klubie ze Struga. W tym w?a?nie czasie dzia?acze dwoili si? i troili, aby znale?? jak najkorzystniejsze rozwi?zanie dla Radomiaka 1910 SA. Przypomnijmy, ?e w przypadku kiedy Radomiak przyst?pi?by do ligi pod nowym szyldem, wówczas musia?by rozpoczyna? sezon od B-klasy. Prezes klubu Miros?aw Hernik poszukiwa? ewentualnych dru?yn z wy?szych lig, z którymi zieloni mogliby si? po??czy?, a co za tym idzie, rozpocz?? rywalizacj? na wy?szym szczeblu ni? B-klasa. Tak w ubieg?ym roku zrobi? na przyk?ad MG MZKS Kozienice, ??cz?c si? z A-klasowym KS Janików.

Fuzja Radomiaka z jakimkolwiek zespo?em, z którym prowadzone by?y rozmowy, nie dosz?a jednak do skutku. W lidze zieloni wyst?pi? na dotychczasowych zasadach, a wi?c jako stowarzyszenie. Wprawdzie by?a i nadal pozostaje szansa, ?e radomianie w przypadku wycofania dru?yn z drugiej ligi (brak otrzymania licencji) mog? zaj?? jej miejsce na tym szczeblu rozgrywkowym, ale w tym momencie klubu na to nie sta?.

- B?dziemy grali w trzeciej lidze. Pi?karze ju? spokojnie mog? przygotowywa? si? do sezonu. Jeszcze do 21 lipca musimy wys?a? do Mazowieckiego Zwi?zku Pi?ki No?nej za?wiadczenia z Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych i urz?du skarbowego, ale musz? to zrobi? wszyscy trzecioligowcy. Takie s? wymogi - poinformowa? "Gazet?" prezes Hernik.

Klub w dalszym ci?gu zainteresowany jest trzema ofensywnymi zawodnikami: Robertem Brzezi?skim z Or?a Kolna, Sylwestrem Patejukiem z Korony Góra Kalwaria i Mi?oszem D?bskim ze Zwolenianki. Najwi?ksze problemy s? z pozyskaniem tego ostatniego. Okaza?o si?, ?e król strzelców poprzedniego sezonu Mazowieckiej Ligi Seniorów b?dzie musia? w najbli?szym czasie by? operowany, poniewa? lekarze stwierdzili u niego przepuklin? pachwinow?. - W czwartek b?dziemy rozmawiali z D?bskim. Jeste?my w stanie sfinalizowa? zabieg, który mo?e zosta? przeprowadzony jedynie w Niemczech - doda? Hernik.

Tak wi?c trzech zawodników by? mo?e wzmocni zielonych. Za to zdecydowanie wi?cej pi?karzy opu?ci Radomiaka. W ostatnich dniach na testy do innych klubów wyjechali ?ukasz Szary (Nida Pi?czów) i Bartosz Bobrowski (Start Otwock). Niewykluczone, ?e z Radomiakiem po?egna si? równie? Cezary Czpak, który wczoraj mia? si? uda? na trening do Korony Kielce.

Tymczasem zieloni rozegraj? dzisiaj kolejny mecz kontrolny. Ich rywalem b?dzie beniaminek drugiej ligi Start Otwock. Mecz rozegrany zostanie o godzinie 17, prawdopodobnie na boisku w ma?ej miejscowo?ci Krzaki Czaplinkowskie ko?o Góry Kalwarii.

?ród?o: Radomiak.eu


Bro? dziwko derby blisko :)

_________________
"Czas przyzna? - pije, ale pije przez pras?.
- A ja przez s?omk?.
- Pije bo jaki? dziennikarz napisa? o mnie, ?e ja jestem ten, no 'spiritus movens'.
- Spirytus to wiem, a movens?
- Movens to Ci wczoraj odebra?o...."


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 16 lip 2008, o 17:47 
Offline
Sta?y bywalec
Sta?y bywalec

Dołączył(a): 31 gru 2005, o 16:17
Posty: 283
Warcho? nie wiem po co kopiujesz niusy z radomiaka.eu-nie wiem czy wiesz ale jest to przedruk z radomskiej wyborczej- a to jest ?aden nius-lecz zwyk?? kaczka dziennikarska-dziennikarzyny pisz? o Radomiaczku by im sprzeda? gazety ros?a....poza tym mamy licencj? na granie w 3 lidze tylko do ko?ca tego roku czyli w zim? za chuja jej nie dostaniemy po mamy 3 miliony d?ugu...jak dla mnie lepiej gra? od b czy tam a klasy ale bez zad?u?enia ni? gra? w nowej 3 lidze z d?ugami,których nie zrobi? ani aktualny prezes ani zarz?d!!PozdRRawiam.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 20 lip 2008, o 19:25 
Offline
Pocz?tkuj?cy
Pocz?tkuj?cy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 cze 2008, o 19:54
Posty: 60
Lokalizacja: Bollywood
warchol92 napisał(a):
Ale Pogon Szczecin mogla Lechia tak samo to dlaczego Radomiak nie moze ? To jest slabe .... Ehhh PZPN :( :-x


nie bardzo wiem o co ci chodzi??bo Lechia gra?a od B klasy (a sprawy Pogoni nie pami?tam za bardzo, wiem ?e zrzeka?a si? tradycji i kibice za?o?yli swoj? Now? Pogo?, która te? gra?a w B-klasie) i Radomiak te? mo?e bezproblemowo zacz?? od nowa od B-klasy, ale cwany ?ukaszek Podlewski chce Radomiaka pchn?? jak najwy?ej (tzw przez niego gra fair) i ma pretensje do wszystkich, ?e ROZPN nie chce Radomiaka dokooptowa? do wy?szej ligi. a ja sie pytam z jakiej paki?? i po jakiego wa?a skoro nasi kopacze i gwiazdy nie maj? umiej?tno?ci na wy?sz? lig?. zreszt? i w B-klasie trzeba mie? ambicje. trener Wójcik znany jako Trapattoni vel Coach Carter lubi sobie waln?? po maluchu bo warsztatem trenerskim dysponuje podobnym do twojego czy mojego, a Z?otousty ?ukasz miesza we ?bie i kibicom i Hernikowi czego efektem jest szybka ewakuacja tudzie? spierdolka Radomiakowych kopaczy i ci?gle powtarzaj?ce si? pytanie, w której lidze zagra Radomiak?? i jako kibic Zielonych my?l?, ?e jedynym rozs?dnym rozwi?zaniem jest niestety B-klasa i praca u podstaw czyli szkolenie m?odzie?y które kuleje w Radomiaku i graniem m?odymi pi?karzami z regionu. ale musz? oni mie? od kogo si? uczy?( sam Wachowicz nie wystarcza) i je?li si? wypromuj? to maj? odchodzi? za rozs?dne pieni?dze. taki w?a?nie kierunek obrali w Lechii i jak wida? po kilku latach s? w extraklasie i z rozs?dnym bud?etem planuj? dalszy rozwój klubu. innego wyj?cia niestety nie ma (chyba ?e jaki? cudotwórca wy?o?y te 3 ba?ki odkupi klub od Hernika i wypierdoli na zbity pysk Podlewskiego). a je?li Radomiak wystartuje w 3 lidze to jak ju? tu kto? pisa? w styczniu niedostanie licencji i b?dzie wycofany z ligi jak Drw?ca w ostatnim sezonie a po wycofaniu z ligi trzeba b?dzie niestety szykowa? nagrobek i wie?ce pogrzebowe bo juz nie b?dzie co ratowa?:/


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 20 lip 2008, o 21:10 
Offline
Sta?y bywalec
Sta?y bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 lut 2008, o 12:52
Posty: 312
Lokalizacja: Królewska Dzielnica =(R)=
w sumie racja 8)

_________________
"Czas przyzna? - pije, ale pije przez pras?.
- A ja przez s?omk?.
- Pije bo jaki? dziennikarz napisa? o mnie, ?e ja jestem ten, no 'spiritus movens'.
- Spirytus to wiem, a movens?
- Movens to Ci wczoraj odebra?o...."


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 13 sie 2008, o 23:25 
Offline
Pocz?tkuj?cy
Pocz?tkuj?cy

Dołączył(a): 16 maja 2007, o 10:16
Posty: 30
ale ta dzia?eczka na której s? obiekty Radomiaka to niez?e miejsce dla developerów... mo?e komu? w?a?nie o to chodzi... zaora? i sprzeda?

A gdyby to by? rzeczywi?cie koniec Radomiaka a Bro? by si? odrodzi?a czy zielona bra? zmieni?a by barwy szalików ... ?


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 13 sie 2008, o 23:46 
Offline
Posteczkowy Potfur ;)
Posteczkowy Potfur ;)
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 paź 2005, o 21:55
Posty: 5125
Romanowicz napisał(a):
A gdyby to by? rzeczywi?cie koniec Radomiaka a Bro? by si? odrodzi?a czy zielona bra? zmieni?a by barwy szalików ... ?
z tego, co obserwuj? (a mieszkam na XV-leciu, ca?kiem niedaleko radomiakowych boisk), to by?aby to chyba ostatnia rzecz na ?wiecie, jak? uczyniliby kibice Zielonych ;] oni by si? za t? dru?yn? chyba ?ywcem dali spali? ;]

_________________
>>> Radom na zdj?ciach - fotoblog <<<


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 13 sie 2008, o 23:47 
Offline
Wieszcz forum
Wieszcz forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 8 cze 2007, o 11:04
Posty: 3064
Lokalizacja: Wyspy Nonsensu
w sumie to szkoda by by?o jakby na terenach Radomiaka kolejne osiedle powsta?o, tak jak ma to miejsce na by?ym stadionie Czarnych, a przecie? ten klub równie? kiedy? walczy? na trzecioligowym froncie sam to pami?tam jak przez mg?e :-P

_________________
utwór i video promujący naszą EPkę --->> https://www.youtube.com/watch?v=hwwXfLd1cqo
płytka niebawem ;-)
punk rock --->> http://www.autonomiczna.republika.pl


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 14 sie 2008, o 00:42 
Offline
Pocz?tkuj?cy
Pocz?tkuj?cy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 maja 2008, o 00:44
Posty: 74
Lokalizacja: z miasta
jestem kibicem Broni ale nie chcia?bym upadku Radomiaka... powinny by? w mie?cie minimum 2 kluby które w jaki? tam sposób s? w stanie ze sob? rywalizowa? i podnosi? poziom radomskiej pi?ki :!:


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 14 sie 2008, o 00:53 
Offline
Posteczkowy Potfur ;)
Posteczkowy Potfur ;)
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 paź 2005, o 21:55
Posty: 5125
black.and.white napisał(a):
jestem kibicem Broni ale nie chcia?bym upadku Radomiaka... powinny by? w mie?cie minimum 2 kluby które w jaki? tam sposób s? w stanie ze sob? rywalizowa? i podnosi? poziom radomskiej pi?ki :!:
to mi si? podoba :cfaniak:

_________________
>>> Radom na zdj?ciach - fotoblog <<<


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 14 sie 2008, o 00:55 
Offline
Wieszcz forum
Wieszcz forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 8 cze 2007, o 11:04
Posty: 3064
Lokalizacja: Wyspy Nonsensu
i tak jak na takie miasto jak Radom (chodzi mi o wielko??) dwa kluby to mikroskopijnie ma?o

_________________
utwór i video promujący naszą EPkę --->> https://www.youtube.com/watch?v=hwwXfLd1cqo
płytka niebawem ;-)
punk rock --->> http://www.autonomiczna.republika.pl


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 14 sie 2008, o 15:13 
Offline
Sta?y bywalec
Sta?y bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 lut 2008, o 12:52
Posty: 312
Lokalizacja: Królewska Dzielnica =(R)=
No malo i to jeszcze zobacz w ktorych liga graja te kluby :(

Taki jest niestety ten nasz kochany Radom..

_________________
"Czas przyzna? - pije, ale pije przez pras?.
- A ja przez s?omk?.
- Pije bo jaki? dziennikarz napisa? o mnie, ?e ja jestem ten, no 'spiritus movens'.
- Spirytus to wiem, a movens?
- Movens to Ci wczoraj odebra?o...."


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 14 sie 2008, o 23:09 
Offline
Wieszcz forum
Wieszcz forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 8 cze 2007, o 11:04
Posty: 3064
Lokalizacja: Wyspy Nonsensu
sytuacja ekonomiczna odzwierciedla sie w sporcie

_________________
utwór i video promujący naszą EPkę --->> https://www.youtube.com/watch?v=hwwXfLd1cqo
płytka niebawem ;-)
punk rock --->> http://www.autonomiczna.republika.pl


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL