forum.radom.pl

Niezależne forum dyskusyjne radomian - od 2002 roku
Teraz jest 24 mar 2018, o 05:57

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Autor Wiadomość
 Tytuł:
PostNapisane: 20 lis 2004, o 20:52 
Offline
Sta?y bywalec
Sta?y bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 lis 2004, o 20:35
Posty: 375
Lokalizacja: ze stepów
Trier jak najbardziej :)

A ja bym doda?a Kie?lowskiego. Pi?kne filmy z urzekaj?cymi zdj?ciami i niezrównan? muzyk? (a? minie ciarki przechodz?, jak jej s?ucham ;] ...)"Krzysztof Kie?lowski urodzi? si? 27 czerwca 1941 roku w Warszawie. Ojciec, Roman, by? in?ynierem budownictwa, a matka, Barbara - urz?dniczk?. Swoje dzieci?stwo sp?dzi? na nieustannych przeprowadzkach. Bywa?o, i? w ci?gu roku ucz?szcza? do kilku szkó?. Ci?g?e zmiany miejsca pobytu powodowane by?y zmianami sanatoriów, w których leczy? si? na gru?lic? jego ojciec."Pochodz? z bardzo przeci?tnej rodziny. Moja matka by?a urz?dniczk?, a ojciec in?ynierem i pracowa? w budownictwie. Swoich dziadków nigdy nie pozna?em. W?a?ciwie nie mam ?adnych korzeni. (...) Mia?em 16 lat, kiedy zmar? mój ojciec. Zmar? na gru?lic?. Chorowa? przez 20 lat i przypuszczam, ?e nie chcia? dalej ?y?. Nie móg? pracowa?, da? tego, co powinien da? rodzinie i mia? na pewno poczucie, ?e nie zrealizowa? si? w sprawach zawodowych, uczuciowych, rodzinnych. Nie rozmawia?em z nim o tym, ale jestem pewien, ?e tak by?o. Kiedy zmar? - p?aka?em. Wcze?niej - czasem si? go wstydzi?em. By? bardzo m?drym cz?owiekiem, ale bardzo ma?o z tej m?dro?ci mog?em skorzysta?. By?em za g?upi, za m?ody, za lekkomy?lny albo za naiwny. Dopiero teraz mog? zrozumie?, co naprawd? niektóre jego posuni?cia czy s?owa znaczy?y. (...) Mama mia?a 67 lat, kiedy umar?a w samochodzie, który prowadzi? mój przyjaciel, w 1981 roku. (...) Mia?em fantastycznych rodziców. Tyle tylko, ?e nie mog?em ich doceni? wtedy, kiedy powinienem (...) O tysi?cach rzeczy z nimi nie porozmawia?em. Ju? nigdy si? ich nie dowiem.Nasz stosunek do rodziców jest zawsze niesprawiedliwy. Wtedy, kiedy s? w najlepszej formie, najbardziej energiczni, ?ywotni, kochani, nie znamy ich, bo nas jeszcze nie ma. Albo jeste?my tak malutcy, ?e w ogóle tego nie rozpoznajemy. A potem, kiedy dorastamy i zaczynamy co? rozumie?, oni s? ju? starzy, nie maj? tej energii, woli ?ycia (...) Dobrze, je?eli ojciec jest jakim? autorytetem, kim?, komu mo?na wierzy?. To zasadnicza sprawa. By? mo?e w ogóle jeden z wa?niejszych powodów, dla których post?pujemy w ?yciu tak a nie inaczej, jest to, ?eby nasze dzieci nam wierzy?y. Chocia? troch?. Mi?dzy innymi dlatego nie ze?winiamy si? do ko?ca, nie robimy rzeczy z?ych, paskudnych. Przynajmniej ja na pewno dlatego tak post?puje w ogromnej wi?kszo?ci wypadków."Od 1957 do 1962 r. Kie?lowski uczy? si? w Pa?stwowym Liceum Techniki Teatralnej w Warszawie. W czasie tych kilku lat zakocha? si? w scenie, prawie codziennie ucz?szcza? na przedstawienia do teatrów Ateneum, Wspó?czesnego i Dramatycznego. Po latach pobyt w liceum sta? si? dla niego inspiracj? do zrealizowania filmu "Personel" (1975). Mi?o?? do teatru spowodowa?a, i? postanowi? zosta? re?yserem teatralnym. Na kierunek ten jednak przyjmowano tylko absolwentów innych studiów wy?szych. Kie?lowski postanowi? wi?c zdawa? na re?yseri? filmow?. Do Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Teatralnej i Filmowej w ?odzi dosta? si? dopiero za trzecim razem, w 1964 r. W czasie przymusowej przerwy w nauce, mi?dzy liceum i studiami, zajmowa? si? nauczaniem rysunku, by? referentem kulturalnym oraz garderobianym w Teatrze Polskim, gdzie pomaga? aktorom tej miary co Tadeusz ?omnicki, Zbigniew Zapasiewicz, czy Aleksander Bardini."Dzi?ki Liceum Techniki Teatralnej pracowa?em troszk? w teatrze (przez jaki? rok). By?em garderobianym w Teatrze Wspó?czesnym. By? to wtedy dobry teatr, najlepszy w Warszawie. Mia?em stale do czynienia z fantastycznymi aktorami, którzy dzisiaj graj? w moich filmach. Teraz si? bardzo lubimy na zupe?nie innej zasadzie, na zasadzie partnerstwa. Tam by? Zbyszek Zapasiewicz, Tadeusz ?omnicki, Bardini, Dziewo?ski, masa ludzi, którzy dzisiaj graj? w moich filmach. Kiedy? podawa?em im gacie, pra?em im skarpetki i tak dalej. Obs?ugiwa?em ich za scen? i ogl?da?em przedstawienia - ca?y czas zza kulis - bo garderobiany pracuje przed przedstawieniem, po W "Filmówce" Kie?lowski uczy? si? do 1968 r. W tym czasie zrealizowa? szereg etiud fabularnych i dokumentalnych, m.in. "Tramwaj" (1966) i "Koncert ?ycze?" (1967). 5 lutego 1970 r. uzyska? dyplom magistra sztuki za prac? teoretyczn? napisan? pod kierunkiem Jerzego Bossaka -"Film dokumentalny a rzeczywisto??" oraz za dwa filmy dokumentalne: "Zdj?cie" (1968) i "Z miasta ?odzi" (1969), zrealizowane pod opiek? Kazimierza Karabasza. "Zdj?cie" jest tak?e debiutem telewizyjnym Kie?lowskiego, "Z miasta ?odzi" natomiast - jego pierwszym filmem zrealizowanym w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie, w której pracowa? od 1969 do 1983 r.. Wyre?yserowa? tam wiele g?o?nych dokumentów, m.in., "Przed rajdem" (1971), "Robotnicy'71: Nic o nas bez nas" (1972), "?yciorys" (1975), "Z punktu widzenia nocnego portiera" (1977) oraz "Siedem kobiet w ró?nym wieku" (1978)."Kiedy studiowa?em, a wi?c w latach 1964-1968, w szkole zaj?cia prowadzi?o wielu wspania?ych pedagogów. Dopiero po Marcu '68, gdy usuni?to z niej niemal wszystkich ?ydów, szko?a obni?y?a poziom. Mia?em szcz??cie, studiowa?em w stosunkowo dobrym okresie. Najwi?ksze wra?enie robili na mnie Jerzy Bossak i Kazimierz Karabasz. Jerzy Toeplitz te?. Karabasz by? dla mnie kim? w rodzaju drogowskazu, który pokazuje dok?d trzeba i??. Potrafi? przekona?, ?e w kilkunastominutowym dokumencie mo?na pokaza? wi?cej ni? w rozwlek?ej fabule. I uczy? nas precyzji, zwarto?ci, inteligencji monta?u i konstrukcji. By?em pod jego wp?ywem. Do dzisiaj uwa?am, ?e nigdzie na ?wiecie nie robiono tak wspania?ych, precyzyjnie skonstruowanych filmów dokumentalnych, jak w Polsce w latach 1959-1968. Wiele z tych filmów by?o filmami Karabasza. Je?li dzi? prosz? mnie gdzie? o zrobienie listy 10, 5, albo 0 najlepszych filmów ?wiata, zawsze umieszczam tam jego "Muzykantów". Prawd? mówi?c jedyna pretensja, jak? mam do szko?y filmowej jest taka: nikt mi nie powiedzia? - nie wiem do dzi? czemu, przecie? wyk?adowcy musieli to wiedzie? - ?e w?a?ciwie jedyn? rzecz?, jak? mam naprawd?, a nie ma jej nikt inny, jest moje w?asne ?ycie i mój w?asny punkt widzenia. Do tego musia?em dochodzi? d?ugie, d?ugie lata."W 1971 r. Kie?lowski zosta? cz?onkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w którym w latach 1978 - 1981 pe?ni? funkcj? wiceprezesa. Od roku 1974 a? do ?mierci, nale?a? do Zespo?u Filmowego "Tor", którego kierownikiem by? najpierw Stanis?aw Ró?ewicz, a od 1979 r. - Krzysztof Zanussi. W zespole tym Kie?lowski zrealizowa? swój debiut fabularny - telewizyjny film "Personel" (1975) oraz pe?nometra?owy film kinowy - "Blizna" (1976), a tak?e jedno z najwybitniejszych dzie? nurtu tzw. "kina moralnego niepokoju" - "Amator" (1979). W latach 70. Kie?lowski rozpocz?? sta?? wspó?prac? z Telewizj? Polsk? i realizowa? dla niej zarówno dokumenty, jak i widowiska teatralne (m.in. "Dwoje na hu?tawce" w 1977 r. i "Kartotek?" w 1979). W 1978 r. zadebiutowa? jako re?yser teatralny w Teatrze Starym w Krakowie sztuk? wed?ug w?asnego scenariusza opartego na wcze?niejszym dokumencie - "?yciorys".W 1982 r. Hanna Krall, z któr? Kie?lowski wspó?pracowa? przy scenariuszu filmu "Krótki dzie? pracy" (1981) opartym na jej reporta?u, zapozna?a re?ysera z prawnikiem Krzysztofem Piesiewiczem. W ten sposób rozpocz??a si? ich przyja?? oraz wspó?praca. Razem napisali scenariusze do wszystkich, z wyj?tkiem "Siedmiu dni w tygodniu" (1988), filmów Kie?lowskiego, pocz?wszy od "Bez ko?ca" (1985), a sko?czywszy na "Czerwonym" (1994) oraz niezrealizowanej trylogii "Raj, Czy?ciec, Piek?o". "Bez ko?ca" rozpocz??o tak?e wspó?prac? i przyja?? Kie?lowskiego z kompozytorem Zbigniewem Preisnerem. Za swoj? twórczo?? filmow? Kie?lowski by? wielokrotnie wyró?niany. Otrzyma? nagrody na festiwalach w Krakowie, Mannheim, Gda?sku, Moskwie, Cannes, Wenecji, Berlinie, San Sebastian. Jest laureatem wielu presti?owych nagród - Felixa, Z?otego Lwa, Srebrnego Nied?wiedzia, nagród FIPRESCI, nagrody im. Andrzeja Munka, nagrody "Don Kichota" (przyznanej przez Polsk? Federacj? DKF), "Dro?dzy" (nagroda tygodnika "Polityka"). W 1995r. zosta? nominowany do Oscara za scenariusz i re?yseri? "Czerwonego".Kie?lowski prowadzi? tak?e dzia?alno?? pedagogiczn?. Wyk?ada? re?yseri? i scenopisarstwo na uczelniach w Katowicach (1979-82), Berlinie Zachodnim (1984), Helsinkach (1988) oraz w Szwajcarii (1985, 1988, 1992) i ?odzi (1993-96). W 1990 roku zosta? honorowym cz?onkiem Brytyjskiego Instytutu Filmowego za "wybitny twórczy wk?ad do kultury ruchomego obrazu". W 1995 zosta? cz?onkiem Akademii Filmowej w USA. W 1994 r. zapowiedzia?, ?e nie b?dzie ju? realizowa? filmów. Zmar? 13 marca 1996r. w Warszawie, po operacji serca, na które cierpia? od wielu lat."...kiedy my?l? o wspó?czesnym kinie, coraz cz??ciej mam przed oczyma obraz cmentarza. Groby, pochylonych nad nimi kilku starszych, niepewnych m??czyzn o ostro?nych ruchach, i obok autostrada pe?na szybkich, doskona?ych technicznie, ale podobnych do siebie jak krople wody samochodów..." "http://www.trzykolory.net


Etiudy studenckie:
# 1966
"Tramwaj"
# 1966 "Urz?d"
# 1967 "Koncert ?ycze?"
# 1968 "Zdj?cie"
# 1969 "Z miasta ?odzi"

Filmy dokumentalne:
# 1970 "By?em ?o?nierzem"
# 1970 "Fabryka"
# 1971 "Przed rajdem"
# 1972 "Robotnicy '71: nic o nas bez nas"
# 1972 "Refren"
# 1972 "Mi?dzy Wroc?awiem a Zielon? Gór?"
# 1972 "Podstawy BHP w kopalni miedzi"
# 1973 "Murarz"
# 1974 "Przeswietlenie"
# 1975 "?yciorys"
# 1976 "Klaps"
# 1976 "Szpital"
# 1976 "Krótki dzie? pracy"
# 1977 "Nie wiem"
# 1977 "Z punktu widzenia nocnego portiera"
# 1978 "Siedem kobiet w ró?nym wieku"
# 1980 "Dworzec"
# 1980 "Gadaj?ce g?owy"
# 1988 "Siedem dni w tygodniu"

Filmy fabularne:
# 1973 "Przejscie podziemne"
# 1974 "Pierwsza mi?os?"
# 1975 "Personel"
# 1876 "Blizna"
# 1976 "Spokój"
# 1979 "Amator"
# 1981 "Przypadek"
# 1985 "Bez ko?ca"
# 1988 "Krótki film o zabijaniu"
# 1988 "Krótki film o mi?osci"
# 1989 "Dekalog"
# 1991 "Podwójne ?ycie Weroniki"
# "Trzy kolory : niebieski"
# "Trzy kolory : bia?y"
# "Trzy kolory : czerwony"

http://free.polbox.pl/t/troops/

_________________
"T?sknota we mnie siedzi
Jak drucik z miedzi
Si? ?arzy rz?sy mi parzy..."


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 26 lis 2004, o 13:51 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta

Dołączył(a): 25 paź 2004, o 08:58
Posty: 127
Lokalizacja: ja mam to wiedzie? ??
Darren Aronofsky

Urodzony na Brooklynie Darren Aronofsky zadebiutowa? jako re?yser filmem "Pi", po którym zrealizowa? chwalone przez krytyków “Requiem dla snu". Pierwszy z tych dwóch filmów przyniós? mu wiele nagród, w tym nagrod? dla najlepszego re?ysera na Festiwalu Filmowym w Sundance w 1998 roku, drugi podbi? serca krytyków i widzów.
W rolach g?ównych wyst?pili w nim: zdobywczyni Oscara Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly i Marlon Wayans. Premiera odby?a sie na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1999 roku, a potem film znalaz? si? na ponad 150 listach najwi?kszych kinowych przebojów 2000 roku, w tym na li?cie publikowanej w the New York Times, Rolling Stone, Entertainment Weekly i the American Film Institute. Po tych wyró?nieniach nadesz?y: pi?? nominacji do Independent Spirit Award, w tym dla najlepszego re?ysera i dla najlepszej aktorki. Burstyn ostatecznie zwyci??y?a w tej kategorii, otrzyma?a te? nominacj? do Z?otego Globu i Oscara.

Po uko?czeniu szko?y ?redniej Edwarda R. Murrow na Brooklynie, Aronofsky kontynuowa? edukacj? na wydziale re?yserii i animacji Uniwersytetu Harvard. Jego praca studencka, pod tytu?em “Supermarket Sweep", przynios?a mu wiele mi?dzynarodowych nagród i w 1991 roku pojawi?a si? w finale konkursu organizowanego przez Student Academy. W 1994 roku Aronofsky zdoby? tytu? magistra sztuk filmowych w dziedzinie re?yserii od American Film Institute. Ta sama instytucja w 2001 roku wyró?ni?a Aronofskiego presti?owym medalem Franklina J. Schaffnera przyznawanym dla wybitnych absolwentów uczelni.

W 1996 roku Aronofsky i jego partner przy produkcjach Eric Watson za?o?yli firm? produkcyjn? Protozoa Pictures, której celem ma realizowanie ciekawych projektów. Nast?pnie przy Protozoa powsta?o Amoeba Proteus – studio technik cyfrowych –którego pierwszym dokonaniem by?o oko?o 100 uj?? realizowanych cyfrowo do "Requiem dla snu".

scenariusz:

2005: Fountain, The
2004: Lone Wolf and Cub
2002: Ci?nienie (Below)
2000: Requiem dla snu (Requiem for a Dream)
1998: Pi
1993: Protozoa

re?yser:

2005: Fountain, The
2005: Stra?nicy (Watchmen)
2004: Flicker
2004: Lone Wolf and Cub
2000: Requiem dla snu (Requiem for a Dream)
1998: Pi
1993: Protozoa
1991: Supermarket Sweep

aktor / aktorka:

2003: Hollywood High jako on sam

producent:

2005: Fountain, The

_________________
Never express yourself more clearly than you are able to think


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 24 mar 2005, o 14:20 
Offline
Moderator
Moderator

Dołączył(a): 1 gru 2002, o 13:52
Posty: 3290
Lokalizacja: Radom / Warszawa
Marlon Brando

w?. Marlon Brando Jr.
aktor, re?yser

ur. 3 kwietnia 1924 Omaha, Nebraska, USA
zm. 1 lipca 2004 Los Angeles, Stany ZjednoczoneUrodzony w rodzinie irlandzkiego emigranta, w dzieci?stwie cz?sto zmienia? miejsce zamieszkania. W wieku lat szesnastu zosta? wys?any do szko?y wojskowej, sk?d wydalono go za niesubordynacj?. W 1943 r. dziewi?tnastoletni Brando przyjecha? do Nowego Jorku i zapisa? si? na warsztaty aktorskie Stelli Adler - uczennicy samego twórcy "Metody" - Konstantina Stanis?awskiego. Marlon kontynuowa? nauk? w "Actors Studio" Lee Strasberga. Zadebiutowa? na Brodway'u w 1944 r. sztuk? "I Remamber Mama", która sz?a w teatrze przez dwa lata. Brando zosta? zauwa?ony przez krytyków i posypa?y si? propozycje nast?pnych ról. Jedn? z nich by?a posta? Stanleya Kowalskiego w "Tramwaju zwanym po??daniem" - sztuce Tennesse Williamsa, która utorowa?a Marlonowi drog? do Hollywood.

Na wielkim ekranie Brando zadebiutowa? w 1950 r. filmem "Pok?osie wojny" Freda Zinnemanna, gdzie zagra? kalek? wojennego. Do roli przygotowywa? si? zgodnie z regu?ami "Metody" sp?dzaj?c miesi?c w szpitalu dla weteranów. W 1951 r. Elia Kazan postanowi? zekranizowa? re?yserowany przez siebie na Broadway'u "Tramwaj zwany po??daniem". Film, podobnie jak inscenizacja, okaza? si? ogromnym sukcesem i przyniós? Brando nominacj? do Oscara dla najlepszego aktora. Elia Kazan wyre?yserowa? jeszcze dwa filmy z Marlonem Brando w roli g?ównej: "Viva Zapata!" (1952) i "Na nabrze?ach" (1954). Za "Viva Zapata!" Brando otrzyma? nagrod? dla najlepszego aktora na festiwalu w Cannes w 1952 r. oraz nagrod? Brytyjskiej Akademii Filmowej. Jednak prawdziwy deszcz nagród sp?yn?? na Marlona Brando za rol? Terry Malloya w "Na nabrze?ach". Aktor otrzyma? Oskara za najlepsz? rol? m?sk? (po trzech nominacjach - w 1951, 1952 i 1953) oraz nagrody aktorskie krytyków nowojorskich, Brytyjskiej Akademii Filmowej i jury festiwalu w Cannes w 1954 r.
W g?o?nym filmie "Dziki" (1953) Laszlo Benedeka Brando, w skórzanej kurtce przywódcy motocyklowego gangu, stworzy? kreacj?, która przesz?a do historii kina i sta?a si? symbolem dla rzeszy m?odych buntowników. W 1953 r. Marlon Brando zagra? te? Marka Antoniusza w hollywoodzkiej superprodukcji "Juliusz Cezar" Josepha L. Mankiewicza. U tego samego re?ysera zagra? w komedii muzycznej "Faceci i laleczki" (1955) wraz z Frankiem Sinatr?. W 1955 r. Brando otrzyma? Golden Globe Award jako "Ulubieniec ?wiatowego kina". Rok pó?niej - za film "Sayonara" (1957) Joshua Logana otrzyma? kolejn? nominacj? do Oskara. W "M?odych Lwach" (1958) Edwarda Dmytryka Marlon Brando wyst?pi? wraz z innym gwiazdorem swego pokolenia - Montgomery Cliftem.

W roku 1960 Brando stan?? po drugiej stronie kamery re?yseruj?c western "Dwa oblicza zemsty", w którym zagra? g?ówn? rol?. Film poniós? finansowe fiasko, podobnie jak kilka innych produkcji filmowych lat 60. z udzia?em Brando. Nale?? do nich "Bunt na Bounty" (1962) Lewisa Milestone'a, "Wstr?tny Amerykanin" (1963) George'a Englunda oraz "Hrabina z Hongkongu" (1967) w re?yserii s?ynnego komika Charlesa Chaplina. Wi?cej szcze?cia mia? Brando z francusko-w?oskim filmem "Queimada" (1969) Gillo Pontecorvo, w którym zagra? XIX-wiecznego brytyjskiego agenta wys?anego na karaibsk? wysepk? by st?umi? rewolt? niewolników. Jest to ulubiona film Brando z jego udzia?em. Sporym uznaniem, zw?aszcza w Europie, cieszy? si? film "Ob?awa" (1964) Arthura Penna z Brando w roli szeryfa Caldera ?cigaj?cego Bubbera Reevesa - Roberta Redforda.

Prawdziwy renesans popularno?ci Marlona Brando przypada na lata 70., kiedy to aktor wyst?pi? w trzech g?o?nych filmach: "Ojcu chrzestnym" (1971) i "Czasie Apokalipsy" (1979) Francisa Forda Coppoli oraz w "Ostatnim tangu w Pary?u" (1976) Bernardo Bertolucciego. Za rol? mafioso Don Vito Corleone w "Ojcu chrzestnym" Brando otrzyma? drugiego w karierze Oscara. Na ceremonii rozdania nagród Ameryka?skiej Akademii Filmowej w 1973 r. sensacj? wywo?a?a Indianka Sacheen Littlefeather, która w imieniu Brando odmówi?a przyj?cia statuetki i zaatakowa?a post?powanie rz?du Stanów Zjednoczonych wobec rdzennych Amerykanów. Wiele kontrowersji wzbudzi?y pokazy "Ostatniego tanga w Pary?u" - filmu, za który Brando, graj?cy wdowca uwik?anego w erotyczny zwi?zek z m?od? Francuzk?, po raz siódmy zdoby? nominacj? dla najlepszego aktora. Mroczna posta? majora Kurtza w "Czasie Apokalipsy" - opartym na "J?drze ciemno?ci" Josepha Conrada - uczyni?a z Marlona Brando legend? za ?ycia. Inne filmy z lat 70. z udzia?em Brando to: "Prze?omy Missouri" (1976) Arthura Penna, gdzie aktor wyst?pi? wraz z Jackiem Nicholsonem, oraz "Superman" - komercyjny hit Richarda Donnera.

W latach 80. Marlon Brando pojawi? si? na ekranach tylko dwa razy. W filmie "Formu?a" (1980) Johna Avildsena wyst?pi? jedynie w trzech scenach. W "Porze ja?owej bieli" (1989) Euzhana Palcy Brando - jako prokurator walcz?cy z apartheidem - zdoby? kolejn? nominacj? do Oscara, tym razem w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego. W 1990 r. Marlon Brando sparodiowa? w?asn? rol? Don Vito Corleone w komedii Andrew Bergmana "Nowicjusz". Dwa lata pó?niej aktor pojawi? si? w "Kolumbie odkrywcy" (1992) Johna Glena, w roli hiszpa?skiego inkwizytora. W 1995 r. Brando zagra? psychiatr? Jacka Micklera u boku Johnniego Deppa w "Don Juanie DeMarco" Jeremy Levena, a rok pó?niej - demonicznego naukowca W "Wyspie Doktora Moreau" (1996) Johna Frankenheimera. Z Johnnym Deppem re?yserem - debiutantem Marlon Brando spotka? si? na planie filmu "The Brave" (1997).

W roku 2001 oczekiwana jest premiera kolejnego filmu z udzia?em Brando - "Autumn of the Patriarch" wg powie?ci Gabriela Garcii Marqueza, re?yserowanego przez innego aktora - Seana Penna.

Od wiosny 1965 r. Marlon Brando posiada w?asn? firm? producenck?, nazwan? na cze?? jego matki "Pennebaker Productions". W pa?dzierniku 1997 r. brytyjski magazyn "Empire" opublikowa? list? stu gwiazd filmowych wszechczasów, na której Brando znalaz? si? na miejscu 13. Jest on jednym z pierwszych aktorów konsekwentnie stosuj?cych "metod?" Stanis?awskiego na ekranie. Jego ?ladem pod??y?y ca?e pokolenia adeptów sztuki filmowej, z Jamesem Deanem i Robertem De Niro na czele.

Prywatnie Marlon Brando nale?y do najbarwniejszych postaci ameryka?skiego ?wiata filmowego. Oficjalnie by? ?onaty dwa razy, oba ma??e?stwa zako?czy?y si? rozwodami. W 1957 r. po?lubi? brytyjsk? aktork? hinduskiego pochodzenia - Ann? Kashfi, z któr? ma syna Christiana. W 1960 r. o?eni? si? z meksyka?sk? aktork? Movit? Castenad?, matk? jego dwojga dzieci: Miko i Rebecki. Na planie "Buntu na Bounty" pozna? tahita?sk? aktork? Terit? Teripai? - sw? partnerk? ?yciow? od rozwodu z Movit? w 1962 roku.

Podczas zdj?? na Tahiti Brando odkry?, a trzy lata pó?niej zakupi? archipelag sze??dziesi?ciu wysepek - atol Tetiaroa. Aktor mieszka tam do dnia dzisiejszego. Ze zwi?zku z Tarit? narodzili si? Simon Tehotu i Cheyenne, która pope?ni?a samobójstwo po zamordowaniu jej narzeczonego przez przyrodniego brata - Christiana. Ze zwi?zków z innymi kobietami Brando ma jeszcze dwie córki: May? i Ninn?. Znany jest z niech?ci do udzielania wywiadów na temat aktorstwa, filmów, czy swojego ?ycia prywatnego. Woli wypowiada? si? na temat donios?ych kwestii spo?ecznych, którym po?wi?ca wiele czasu i uwagi. Brando aktywnie walczy? z dyskryminacj? Murzynów i Indian, wyst?powa? przeciwko karze ?mierci, fanatyzmowi i naruszaniu praw jednostki. Zabiega? o dotacje dla terenów s?abo rozwini?tych gospodarczo, cz?sto anga?uje si? w akcje na rzecz ochrony ?rodowiska. Aktor niech?tnie przebywa w Hollywood, do którego ma bardzo negatywny stosunek. Sam twierdzi, i? trzymaj? go tam jedynie pieni?dze.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 5 sie 2005, o 02:25 
propecia - http://www.bestrxpills.com


Góra
  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 4 lut 2006, o 02:23 
Offline
Powie?cio-pisarz
Powie?cio-pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 lis 2005, o 15:09
Posty: 1814
Lokalizacja: z grz?dki
Kurcz?, czy to nie b?dzie przegi?cie, je?li wymieni? mojego ulubie?ca..Charlie Chaplin, no kole? nieziemski. Mój idol :D

_________________
„...Wi?c kim?e w ko?cu jeste??
- Jam cz??ci? tej si?y,
która wiecznie z?a pragn?c,
wiecznie czyni dobro.”


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 2 mar 2006, o 16:37 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25 sty 2006, o 15:24
Posty: 139
Lokalizacja: z kon(tekstu) wyrwany
PETER WEIR

Najcz??ciej krytycy okre?laj? go mianem - mag, mistyk, czarodziej, szaman który zabiera widza w ?wiat nie do ko?ca pewny i jednoznaczny . Jego filmy s? tajemnicze a dramatyczne w?tki wzbogacone s? o drugie czasem zaskakuj?ce t?o, tak jak np. w "Truman Show".
Pochodzi z Australii, pocz?tkowo studiowa? prawo na uniwersytecie w Sydney, potem krótko pracowa? u ojca - w biurze obrotu nieruchomo?ciami. Zainteresowanie kinem budzi si? w nim dopiero podczas podró?y do Europy. Kolejnym wa?nym momentem w jego filmowej edukacji jest film S.Kubricka pt. :"Dr.Strangelove". Posta? tego re?ysera stanowi cz?ste odwo?anie przy recenzjach filmów Weir`a. Mówi si? nawet ?e jest to ucze? i kontynuator magicznego i poetyckiego kina Kubricka. Jego prawdziw? karier? rozpocz?? film z 1975 - "Piknik pod wisz?c? ska??". W Australii nakr?ci? jeszcze dwa filmy a w 1984 roku przeniós? si? na sta?e do Hollywood. Tu dalej tworzy? filmy magiczne i niezwyk?e. Swoimi filmami pomóg? w karierze takim gwiazdom jak Harrison Ford, Mel Gibson, Jim Carrey, czy Robin Williams. Wielokrotnie by? wyró?niany i nominowany - ostatnio za film "Truman Show" w 1998r. w kategorii "najlepszy re?yser". Nagrodzony w kategorii -Best Film- za "Stowarzyszenie umar?ych poetów" w 1988 nagrod? British Academy Award (BAFTA), a w 1991r. za ten film otrzyma? Cezara .

Filmografia:

2003: Pan i w?adca: Na kra?cu ?wiata (Master and Commander: The Far Side Of The World)
1998: Truman Show (Truman Show, The)
1993: Bez l?ku (Fearless)
1990: Zielona karta (Green Card)
1989: Stowarzyszenie Umar?ych Poetów (Dead Poets Society)
1986: Wybrze?e Moskitów (Mosquito Coast, The)
1985: ?wiadek (Witness)
1982: Rok niebezpiecznego ?ycia (Year of Living Dangerously, The)
1981: Gallipoli
1979: Hydraulik (Plumber, The)
1977: Ostatnia Fala (Last wave, The)
1976: Luke's Kingdom
1976: Luke's Kingdom
1975: Piknik pod Wisz?c? Ska?? (Picnic at Hanging Rock)
1974: Samochody, które zjad?y Pary? (Cars that ate Paris, The)
1971: Three to Go
1971: Homesdale

W tym roku powinnien ukaza? si? jego najnowszy obraz "Pattern Recognition". Ekranizacja powie?ci Williama Gibsona, powstanie na podstawie scenariusza Davida Araty ("W matni", "Zawód: Szpieg"). Bohaterk? powie?ci Gibsona, jest Cayce Pollard, specjalistka od marketingu, która doskonale wie jakie chwyty reklamowe zastosowa? aby odnie?? sukces. Cayce wynaj?ta zostaje przez magnata medialnego Hubertusa Bigenda, który zleca jej odnalezienie autorów tajemniczego filmu wideo, który krótkimi fragmentami pojawia si? w Internecie. Zadanie okazuje si? bardzo niebezpieczne, a Cayce wpl?tana zostaje w ?wiat komputerowych hakerów, rosyjskich mafiosów i ??dnych w?adzy rekinów medialno-marketingowych.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 11 sty 2007, o 18:31 
Offline
Powie?cio-pisarz
Powie?cio-pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 12 lip 2006, o 12:15
Posty: 1475
Lokalizacja: - trudne s?owo
Reyn napisał(a):
Marlon Brando

I tu sie zgodze. Szczególnie za genialnie zagran? rol? Ojca chrzestnego!

_________________
Harmonijka ustna
I’m gonna make him an offer he can’t refuse.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 8 cze 2007, o 22:05 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 kwi 2007, o 01:59
Posty: 143
Lokalizacja: Radom
LUC BESSON
Obrazek
Cytuj:
miejsce urodzenia: Pary?, Francja
data urodzenia: 1959-03-18


Cytuj:
Luc Besson jest obecnie najpopularniejszym francuskim re?yserem na ?wiecie. W m?odo?ci nie planowa? jednak robi? kariery artystycznej, ale naukow?. Od dzieci?stwa zafascynowany morzem i delfinami chcia? zosta? naukowcem specjalizuj?cym si? w tej dziedzinie. W wieku 17 lat prze?y? powa?ny wypadek podczas nurkowania w wyniku, którego nie móg? ju? powróci? do uprawiania tego sportu. Swoje ambicje skierowa? wtedy na film, dziedzin? któr? interesowa? si? ju? od dawna. Pierwsze kroki w zawodzie re?ysera stawia? tworz?c teledyski dla francuskich muzyków. Na du?ym ekranie Besson zadebiutowa? w roku 1981 r. filmem "L' Avant-dernier", którego zrobiona dwa lata pó?niej kontynuacja "Le Dernier combat" wynios?a re?ysera na szczyty popularno?ci. Obraz zdoby? ponad 20 nagród na mi?dzynarodowych festiwalach i cieszy? si? du?? popularno?ci? po obu stronach oceanu. Kolejnym filmem "Subway" Besson ugruntowa? swoj? pozycj? zdolnego re?ysera. W 1988 r. artysta stworzy? swój najbardziej osobisty film "Wielki b??kit". Obraz sta? si? olbrzymim przebojem w ca?ej Europie. We Francji uznano go za najbardziej kasowy film w historii i nominowano do Cezara w wielu kategoriach. Dopiero nast?pny obraz Bessona "Nikita" przyniós? arty?cie popularno?? w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak wiadomo nakr?cono pó?niej fatalny remake tego filmu. Kolejny mi?dzynarodowy sukces artysty to zrobiony w 1994 r. "Leon zawodowiec", który ku zdziwieniu wielu ludzi nie otrzyma? ani jednego Cesara mimo, i? by? nominowany prawie we wszystkich kategoriach. Trzy lata pó?niej re?yser zaskoczy? wszystkich kosztuj?cym 90 milionów dolarów filmem fantastycznym "Pi?ty element". Obraz mimo niepochlebnych recenzji cieszy? si? szalon? popularno?ci? na ca?ym ?wiecie i zosta? wybrany filmem rozpoczynaj?cym jubileuszowy, 50. festiwal w Cannes.


Cytuj:
Filmografia
re?yser:


2006: Artur i Minimki (Arthur et les Minimoys)
2005: Angel-A
1999: Joanna D'Arc (Messenger: The Story of Joan of Arc, The)
1997: Pi?ty element (Fifth Element, The)
1994: Leon zawodowiec (Léon)
1994: De Serge Gainsbourg à Gainsbarre de 1958 - 1991
1991: Atlantis
1990: Nikita (Femme Nikita, La)
1988: Wielki b??kit (Grand bleu, Le)
1985: Metro (Subway)
1983: Ostatnia walka (Dernier combat, Le)
1981: Avant-dernier, L'

zdj?cia:


1991: Atlantis

aktorzy:


1998: Comme au cinéma jako on sam
1989: Aventure du Grand Bleu, L' jako on sam
1988: Wielki b??kit (Grand bleu, Le) jako Nurek blondyn
1985: Metro (Subway) jako Kierowca przej?cia podziemnego
1984: Ne quittez pas

producent:

2007: Taxi 4
2007: Secret, The
2007: Hitman
2006: Artur i Minimki (Arthur et les Minimoys)
2006: Quand j'étais chanteur
2006: Flora Plum
2006: SEXiPIStOLS (Bandidas)
2005: Angel-A
2005: Imposture
2005: Cz?owiek pies (Danny the Dog)
2005: Transporter 2
2005: Miss June
2005: Spécial police
2004: New York Taxi (Taxi)
2004: Purpurowe Rzeki II: Anio?owie Apokalipsy (Rivières pourpres II - Les anges de l'apocalypse, Les)
2004: 13 Dzielnica (Banlieue 13)
2003: Taxi 3
2003: Côtelettes, Les
2003: Fanfan Tulipan (Fanfan la tulipe)
2003: Ong-bak
2002: Chaos i ??dza (Turbulence des fluides, La)
2002: Transporter (Transporter, The)
2001: Yamakasi - wspó?cze?ni samurajowie (Yamakasi - Les Samurai des Temps Modernes)
2001: 15 sierpnia (15 août)
2001: Poca?unek smoka (Kiss of the Dragon)
2001: Wasabi - Hubert zawodowiec (Wasabi)
2000: Taxi 2
1998: Taxi
1997: Nic doustnie (Nil by Mouth)
1994: Leon zawodowiec (Léon)
1992: Babcie (Les mamies)
1991: Zimny ksi??yc (Lune froide)
1986: Kamikadze (Kamikaze)
1985: Metro (Subway)
1983: Ostatnia walka (Dernier combat, Le)
1981: Avant-dernier, L'

producent wykonawczy:


2007: Michou d'Auber
2007: Secret, The
2006: Dikkenek
2006: Mi?o?? i inne nieszcz??cia (Love and Other Disasters)
2005: Czarna skrzynka (Boîte noire, La)
2005: Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady (Three Burials of Melquiades Estrada, The)
2003: Ong-bak


A teraz ja:

Wiele osób przypisuje mu re?yserie m. in. Taxi, Cz?owiek pies itd...
W?a?nie tu ?atwo si? pomyli?, gdy w napisach ko?cowych pojawia si? nazwisko Bessona, a on tylko do wielu francuskich produkcji napisa? scenariusz b?d? je wyprodukowa?.
Tu znowu mamy wielostronnie utalentowanego re?ysera :-)
Wracaj?c do Bessona-re?ysera, to wielki pok?on i dank mu sk?adam , bo wielkim re?yserem jest. Stworzy? klasyk? kina, która zapisa?a si? na trwa?e w historii. Jego Wielki b??kit jest jednym z moich ulubionych filmów, przepi?kny obraz z niesamowit? muzyk? (zreszt? osoba re?ysera nieodzownie kojarzy mi si? z Serr?) i przystojnym Jean Marc Baarem
Nast?pnie Leon zawodowiec, nie wiem ile jest osób, które nie widzia?y tego filmu, ale na pewno ma?o. Jak dla mnie film idealny, muzyka, aktorzy, gra, re?yseria
Pi?ty element - mimo, i? nie jestm zwolenniczk? tego gatunku, to ogl?da?am go bardzo bu?o razy, kolejny plus za muzyk? i gr?.
Joanna D'arc - hm...zarówno ten jak i wy?ej wspomniany film powsta? za czasów ma??e?stwa z Mill?, wi?c pozostawi? bez komentarza dobór g?ownej roli
Nikita kolejne dzie?o, które jest zrobione w bardzo dobry sposób, facet potwierdza, ?e zna si? na rzeczy.
Jeszcze bardzo chc? obejrze? Subway i Artura i Minimki.

Co do Bessona- scenarzysty to:

Cytuj:
2007: Taxi 4
2006: SEXiPIStOLS (Bandidas)
2006: Artur i Minimki (Arthur et les Minimoys)
2005: Cz?owiek pies (Danny the Dog)
2005: Angel-A
2005: Transporter 2
2004: Purpurowe Rzeki II: Anio?owie Apokalipsy (Rivières pourpres II - Les anges de l'apocalypse, Les)
2004: 13 Dzielnica (Banlieue 13)
2003: Taxi 3
2003: Fanfan Tulipan (Fanfan la tulipe)
2003: Najlepsi z najlepszych (Michel Vaillant)
2002: Transporter (Transporter, The)
2001: Poca?unek smoka (Kiss of the Dragon)
2001: Wasabi - Hubert zawodowiec (Wasabi)
2001: Yamakasi - wspó?cze?ni samurajowie (Yamakasi - Les Samurai des Temps Modernes)
2000: Taxi 2
1999: Joanna D'Arc (Messenger: The Story of Joan of Arc, The)
1998: Taxi
1997: Pi?ty element (Fifth Element, The)
1994: Leon zawodowiec (Léon)
1993: Kryptonim Nina (Point of no Return)
1990: Nikita (Femme Nikita, La)
1988: Wielki b??kit (Grand bleu, Le)
1986: Kamikadze (Kamikaze)
1985: Metro (Subway)
1983: Ostatnia walka (Dernier combat, Le)
1981: Avant-dernier, L'


ju? tu mamy ró?norodny repertuar, ale jednak pozostaj?cy w zgodno?ci z konwencj? re?ysera, a ?e sam tego nie wyre?yserowa?, toczasem wysz?o tak jak da si? zobaczy?.

_________________
Bunt nie przemija, bunt si? ustatecznia.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2007, o 15:23 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 kwi 2007, o 01:59
Posty: 143
Lokalizacja: Radom
EMIR KUSTURICA
Obrazek

Cytuj:
miejsce urodzenia: Sarajewo, Jugos?awia (obecnie Bo?nia i Hercegowina)
data urodzenia: 1954-11-24


Cytuj:
Emir Kusturica jest obecnie najpopularniejszym twórc? filmowym pochodz?cym z Jugos?awii. Re?yserii uczy? si? w Pradze w s?ynnej szkole FAMU. Po powrocie do kraju rozpocz?? prac? w telewizji. Pierwszy znacz?cy sukces odniós? w roku 1981 filmem "Czy pami?tasz Dolly Bell?", za który otrzyma? Z?otego Lwa na festiwalu w Wenecji. Nast?pny obraz Kusturicy "Tata w podró?y s?u?bowej" przyniós? mu mi?dzynarodow? popularno??. Film zdoby? Z?ot? Palm? na festiwalu w Cannes, pi?? nagród Z?otej Areny (jugos?owia?ski odpowiednik Oscara) i nominacj? do Nagrody Akademii dla najlepszego filmu zagranicznego. Nast?pny obraz wyre?yserowany przez Kusturic? "Czas cyganów" by? równie? wydarzeniem na mi?dzynarodow? skal? i przyniós? arty?cie nagrod? na festiwalu w Cannes za najlepszy scenariusz. Po tym sukcesie re?yser wyjecha? do Stanów Zjednoczonych by tam kontynuowa? swoj? karier? i w 1993 r. nakr?ci? doskona?y film "Arizona Dream". Kolejny obraz Kusturicy to "Underground", laureat wielu presti?owych nagród, w tym Z?otej Palmy na festiwalu w Cannes i Cesara. W 1998 r. artysta nakr?ci? swój ostatni jak na razie film "Czarny kot, bia?y kot", który równie? zdoby? wiele nagród i cieszy? si? du?? popularno?ci? widzów na ca?ym ?wiecie. Emir Kusturica jest artyst? wybitnym. Od kilkunastu ju? lat ka?dy jego nowy film jest wydarzeniem kulturalnym i czyni du?e zamieszanie na mi?dzynarodowych festiwalach. Re?yser ma na ca?ym ?wiecie mnóstwo oddanych wielbicieli, którzy z niecierpliwo?ci? oczekuj? na ka?dy obraz artysty.


Cytuj:
Filografia

scenariusz:

2007: Zavet
2006: Maradona
2004: ?ycie jest cudem (Zivot je cudo)
1998: Czarny kot, bia?y kot (Crna ma?ka, beli ma?or)
1995: Bila jednom jedna zemlja
1995: Underground
1993: Arizona Dream
1988: Czas cyganów (Dom za vesanje)
1987: Zivot radnika
1987: Strategija svrake
1981: Czy pami?tasz Doly Bell? (Sjecas li se, Dolly Bell)
1979: Bar Titanic (Bife Titanik)

re?yser:

2007: Zavet
2006: Untitled Soccer Project
2006: Maradona
2005: Wszystkie niewidzialne dzieci (All the Invisible Children)
2004: ?ycie jest cudem (Zivot je cudo)
2001: Super 8 Stories
1998: Czarny kot, bia?y kot (Crna ma?ka, beli ma?or)
1995: Bila jednom jedna zemlja
1995: Underground
1993: Arizona Dream
1988: Czas cyganów (Dom za vesanje)
1985: Tata w podró?y s?u?bowej (Otac na sluzbenom putu - ljubavno istorijski film)
1981: Czy pami?tasz Doly Bell? (Sjecas li se, Dolly Bell)
1979: Bar Titanic (Bife Titanik)
1978: Guernica
1978: Nadchodz? panny m?ode (Nevjeste dolaze)
1971: Part of the truth, A

kompozytor:

2004: ?ycie jest cudem (Zivot je cudo)

aktorzy:


2007: Hermano jako Chomsky
2005: There Is No Direction jako on sam
2005: Cinema mil jako on sam
2004: Emir Kusturica - czu?y barbarzy?ca (Emir Kusturica, tendre barbare) jako on sam
2003: Jagoda w supermarkecie (Jagoda u supermarketu) jako genera?
2002: Podwójny blef (Good Thief, The) jako Vladimer
2002: ¿Quién es Alejandro Chomski? jako on sam
2001: Super 8 Stories jako on sam - gitarzysta
2000: Wdowa ?w. Piotra (Veuve de Saint-Pierre, La) jako Neel Auguste
1995: Bila jednom jedna zemlja jako Svercer oruzja
1995: Underground jako handlarz broni?
1993: Arizona Dream jako m??czyzna w barze
1988: Czas cyganów (Dom za vesanje) jako klient baru
1982: 13 lipiec (13. jul) jako oficer w?oski
1972: Walter broni Sarajewa (Valter brani Sarajevo)

producent:2007: Zavet
2004: ?ycie jest cudem (Zivot je cudo)
2003: Jagoda w supermarkecie (Jagoda u supermarketu)


Cytuj:
Ciekawostki
Oprócz re?yserii, Kusturica zajmuje si? tak?? gr? na gitarze (basowej). Od 1986 roku jest cz?onkiem rockowego zespo?u "Zabranjeno Pusenje" (znan? równie? pod nazw? "The No Smoking Orchestra") pochodz?cego z jego rodzinnego Sarajewa. Twórczo?? grupy ozdabia m.in. "Czarnego kota, bia?ego kota" (Z?oty Lew w Wenecji), a sam Kusturica w 2001 roku nakr?ci? dokument o zespole pt. "Super 8 Stories".

Kusturica produkuje "biorewolucyjne" soki o nazwach "Che Guevara" (malinowy), "Fidel Castro" (je?ynowy), czy "Josip Broz Tito" (jagodowy). Swoje nazwisko zarezerwowa? dla soku truskawkowego. W planach ma tak?e wypuszczenie na rynek napojów "Saddam Husajn", "Diego Maradona" i "Josip Broz Tito".


Jak ?atwo zauwa?y? jest arytst? wszechstronnie uzdolnionym.
Co do jego dorobku artystycznego, to normalnie, a? wstyd si? przyzna? ( :oops: ) widzia?am tylko Underground, który jest genialny. A o jego kunszcie ?wiadczy oczywi?cie re?yser, ale i aktorzy i muzyka Bregovicia.
Zreszt? nie po raz pierwszy duet Kusturica&Bregovic si? sprawdzi?. Nie widzia?am Arizona Dream, ani Czasu cyganów, jak reszty filmów, ale znam muzyk? z tych filmów, która ma niezwyk?? si??. To w?a?nie w muzyce odbija si? ca?a kultura i mentalno?? tego kr?gu kulturowego. Normalnie miodzio 8)
Czas nadrobi? zaleg?o?ci w sotunku do pana Kusturicy ;)

PS. sorry dla za?ozyciela tematu, ale zosta?am poproszona o przeniesienie tematu w przeznaczone mu miejsce;)

_________________
Bunt nie przemija, bunt si? ustatecznia.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 24 lip 2007, o 17:36 
Offline
Powie?cio-pisarz
Powie?cio-pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 sie 2006, o 17:19
Posty: 1395
Robert De Niro
Info z strony - http://www.deniro.stopklatka.pl/
Robert De Niro
Zawód: Aktor
Równie?: Re?yser
Urodzony: Sierpie? 17, 1943, New York, NY

Jeden z bardziej utalentowanych aktorów pokolenia nast?pców Brando, cz?sto uwa?any za jego dziedzica, Robert De Niro ??czy cechy wyj?tkowych aktorów filmowych --niebezpiecze?stwo, niepowtarzalno??, magnetyzm--z charakterystycznym chaosem. Syn ekspresjonisty Robert De Niro i malarki Virginia Admiral, studiowa? aktorstwo dramatyczne z Stella Adler i Lee Strasberg, pojawi? si? we wczesnych latach swojej kariery w kilku poza Brodway'owskich produkcjach. Pierwsze role Robert De Niro zagra? w filmach re?yserowanych przez Brian De Palma: GREETINGS (1968), THE WEDDING PARTY (1969) i HI, MOM! (1970), które wykaza?y oznaki buntu i ignorancji, które charakteryzowa?y jego pó?niejsz? prac?. Inne oznaki cech charakterystycznych gry Robert De Niro by?y widoczne w jego roli w mrocznym, narkotycznym kryminale BLOODY MAMA (1970) i roli uroczo nieuczciwego z?odziejaszka w THE GANG THAT COULDN'T SHOOT STRAIGHT (1971).
De Niro by? kojarzony z g?upawym, umieraj?cym graczem baseball w BANG THE DRUM SLOWLY (1973). Wielu krytyków uwa?a gr? ( nieodpowiedzialnego Johnny Boy ) w Martina Scorsese's MEAN STREETS (1973) za prze?om w jego karierze,. W THE GODFATHER PART II (1974), De Niro napotka? na wyzwanie zagrania odm?odzonej wersji jednej z naj?atwiej kojarzonej roli--Don Vito Corleone, uprzednio granej przez Marlon Brando. Gra De Niro, która da?a mu nagrod? Best Supporting Actor Academy Award, by?a mistrzostwem sugestywnej gestykulacji, spojrze? i wzorców sposobu mówienia, które wskazywa?y na obecno?? wewn?trznych rezerw Brando, poprzez dojrza?y GODFATHER. Równie zaskakuj?cy by? jako enigmatyczny hutnik, by?y komandos w Michael Cimino's THE DEER HUNTER (1978), imponuj?ca gra, która uatrakcyjni?a ca?y film.
Wspó?praca De Niro-Scorsese zaowocowa?a kilkoma najbardziej pami?tnymi rolami kina ameryka?skiego-- szalony Travis Bickle w TAXI DRIVER (1976), jazz'owy saksofon sta Jimmy Doyle w NEW YORK, NEW YORK (1977), bokser Jake La Motta w RAGING BULL, (1980, za który otrzyma? Oskara dla najlepszego aktora ), sfrustrowany komik Rupert Pupkin w THE KING OF COMEDY (1983) oraz drobny przest?pca jako Jimmy Conway w GOODFELLAS (1990). Co wi?cej, Robert De Niro odda? negatywne cechy tych charakterów bez zatracenia ich cz?owiecze?stwa. Travis Bickle's zwariowany monolog "do lustra" ("You talkin' to me?"), tak ch?odny poniewa? tak ludzki, sta? si? norm? nowoczesnej techniki gry.
De Niro jest najlepszy, gdy mo?e gra? cz?owiek na kraw?dzi, walcz?cego ze swymi demonami, jak to robi? obsesyjny ale sympatyczny ?owca nagród w MIDNIGHT RUN (1988) i troskliwy ale zmienny weteran z Vietnamu w JACKNIFE (1989). Jedynie cz?stka jego walki uczyni?a z jego psychopatycznego buntownika cameo w BRAZIL (1985) rol? niezapomnian? i pozwoli?a mu stworzy? efektywne role w filmach, które by?yby bez tego mniej udane: ambitny w TRUE CONFESSIONS (1981); uwa?ny gangster w ONCE UPON A TIME IN AMERICA (1984); i wojowniczy Jezuita w THE MISSION (1986). Próby gry ca?kowicie z?ych charakterów (ANGEL HEART i THE UNTOUCHABLES both 1987) by?y mniej udane, jak równie? jego biernych postaci (THE LAST TYCOON i 1900 1976, FALLING IN LOVE, 1984, STANLEY & IRIS, 1990, MAD DOG AND GLORY, 1993).
De Niro sta? si? ostatnio mniej wybredny przy wybieraniu ról, co jest zwi?zane z wysi?kami finansowania jego w?asnego filmu i projektu TV. Wniós? niewiele nowego czy te? odkrywczego dla Penny Marshall's AWAKENINGS (1990) i nie przepracowa? si? w Ron Howard's BACKDRAFT (1991). Nawet siódma z kolei wspó?praca ze Scorsese, CAPE FEAR (1991), nie przynios?a nic dobrego. Nieprawdopodobnie ??cz?c ró?ne elementy dwu pami?tnych ról Robert Mitchum (w oryginale CAPE FEAR 1962 i NIGHT OF THE HUNTER, 1955), De Niro stworzy? Max Cady, który by? bardziej potworem ni? cz?owiekiem. Jego narastaj?co groteskowa i z?owroga gra, jak gdy niepokoi rodzin? Nick'a Nolte'a, wydaje si? bardziej pasowa? do czarnych komedii Brian De Palma czy te? Carpenter ni? do prac wiod?cego, powa?nego twórcy filmowego. Niemniej jednak nazwisko De Niro's wci?? oznacza?o "Jako??" dla wielu krytyków i widzów. Mimo to s?awa De Niro rzadko uwidacznia?a si? na listach bestsellerów dla produkcji non-Scorsese.
Chocia? wczesne lata 90-te potwierdza?y trudny okres dla kariery aktorskiej De Niro's, pojawi? si? on w kilku filmach które zrobi?y niewielkie wra?enie na prasie i publice. W tym okresie jednak zaowocowa?y jego wysi?ki dzia?ania jako producent filmowy. De Niro poszerzy? sw? reputacj? staj?c si? championem produkcji filmowej New York'u z jego Tribeca Film Center, gdzie mie?ci?a si? jego w?asna firma Tribeca Films, która sta?a si? centrum wst?pnie odradzanej spo?eczno?ci producentów miasta. W 1992, "wyprodukowa?" re?yserski, niskonak?adowy debiut aktora Barry Primusa, MISTRESS, jak i równie? bardziej ambitny THUNDERHEART. Wcze?niej De Niro ukaza? eleganck? finansjer?, co by?o szeroko uznawane za biedniejsz? wersj? THE PLAYER, w którym De Niro nie zagra? i który by? dobrze przyj?t?, opart? na faktach histori? agenta FBI zmagaj?cego si? z pytaniami egzystencjalnymi podczas pracy nad przypadkiem o znaczeniu kulturowym.
De Niro zaistnia? na rynku produkcji TV jako producent "Tribeca" (Fox, 1993), krótkiego dramatycznego serialu z akcj? na ulicach New York City. Zatrudnia? kilku utalentowanych aktorów - re?yserów-- Barry Primus, Melanie Mayron i Joe Morton-- do odegrania kilku epizodów.
De Niro stworzy? swój charakterystyczny debiut re?yserski: A BRONX TALE (1993), w którym by? równie? producentem i aktorem. Film ten by? zaadoptowan? i rozszerzon? wersj? one-man show aktora-pisarza Chazz Palminteri, film opowiada? o ?rodowisku ameryka?sko-w?oskim Italian-American w Bronx w latach 60-tych. Palminteri zagra? g?ówn? rol? ostentacyjnego gangstera z s?siedztwa, De Niro zagra? mniej charakterystyczn? rol? uczciwego robotnika. Pomimo k?opotów i wyd?u?aj?cej si? produkcji film uzyska? przychylne recenzje i dobr? ogl?dalno??.
De Niro zagra? w filmach, których producentem by? Irwin Winkler - z 1971r. THE GANG THAT COULDN'T SHOOT STRAIGHT, wi?c wydaje si? naturalne, ?e De Niro zagra? w debiucie Winkler'a jako scenarzysty-re?ysera, GUILTY BY SUSPICION (1991). Ta wyj?tkowo popularna opowie?? o Hollywood Blacklist by?a umiarkowana w stylu, a De Niro nie uda?o si? wznie?? ponad to z jego rol? re?ysera. Tribeca by? producentem Winkler'a nast?pnej próby jako re?ysera, odpowiednio zaktualizowanego klasycznego filmu z 1950 NIGHT AND THE CITY (1992). De Niro zagra? Harry Fabian, maniakalnego prawnika, który próbowa? zrobi? karier? wspieraj?c boks. Otrzyma? ogólnie pozytywne oceny, ale kilku krytyków uzna?o, ?e jest za stary dla tej roli i ?e jemu i jego partnerce Jessica Lange czego? brakowa?o.
Romantyczny komedio-dramat MAD DOG AND GLORY (1993) wprowadzi? drobn? zmian? w stylu gry De Niro jako fotograf policyjny w Chicago, który ratuje ?ycie nawiedzonego eleganckiego gangstera (Bill Murray). Gangster okazuje wdzi?czno?? po?yczaj?c mu urokliw? barmank? z jego klubu (Uma Thurman) na tydzie?. Oczywi?cie para zakochuje si? w sobie. Ta rola da?a przyk?ad, w którym De Niro jest efektywny jako mi?y, romantyczny partner. Jego gra w THIS BOY'S LIFE ( te? 1993) stanowi?a powrót do psychologicznie lepiej rozeznanego obszaru boniowanie-- cho? nie bez bólu. Jako Dwight Hansen, zastraszony ojciec m?odego Toby Wolff (Leonardo DiCaprio), De Niro skutecznie zmieni? si? z dziwaka w odstraszaj?cego autokrat?. Jednak to m?ody DiCaprio zwróci? na siebie g?ówn? uwag? w tym filmie.
Po komercyjnej kl?sce A BRONX TALE, De Niro próbowa? swoich si? w "filmie nie schodz?cym z 1 stron gazet"?, co musia?o by? wtedy odbierane jako projekt komercyjny, MARY SHELLEY'S FRANKENSTEIN (1994). Prasa robi?a szum wokó? sposobu w jakim przyci?gano aktorów do tego najs?awniejszego stworu kina. De Niro okaza? si? by? odpowiedni do roli delikatnego i sympatycznego potwora, ale film zosta? "zblokowany" przez nieuzasadnione pretensje re?ysera Kenneth Branagh'a i nie odniós? sukcesu w box office. Ponowna gra z Martin Scorsese i RAGING BULL jego partner Joe Pesci w CASINO (1995), brutalnej opowie?ci o gangsterskim ?wiatku lat 60-tych w Las Vegas, umo?liwi?a mu powrót do formy. De Niro zdominowa? film z jego rol? emigranta? w Chicago, hazardzisty /dziwaka, który do?wiadcza zarówno najwi?kszego sukcesu jak i pora?ki w tym legendarnym mie?cie na pustyni. De Niro zagra? w 1995 u boku Al Pacino-- pierwsze wspólne granie tego "mocnego" duetu, który wspólnie by? ukazany przez Francis Ford Coppoli klasyk THE GODFATHER PART II (1974), ale nigdy w tej samej scenie-- w Michael Mann'a stylizowanym dramacie kryminalnym HEAT, w którym De Niro by? nawiedzonym przest?pc? ?ciganym przez detektywa policji granym przez Al Pacino.

_________________
Bóg stworzy? we mnie cz?owieka, ja w Bogu stworzy?em przyjaciela


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 24 lip 2007, o 17:43 
Offline
Powie?cio-pisarz
Powie?cio-pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 sie 2006, o 17:19
Posty: 1395
[b]Gary Oldman
Leonard Gary Oldman
zawód:
aktor, re?yser, scenarzysta, producent
data urodzenia:
21 marca 1958
miejsce urodzenia:
New Cross, Londyn, Anglia, Wielka Brytania
znak zodiaku:
Baran
wykszta?cenie:
Rose Bruford College of Speech and Drama, Kent, licencjat - sztuka sceniczna
Info ze strony - www.garyoldmania.bestweb.pl/
Urodzi? si? jako Leonard Gary Oldman 21 marca 1958, jego rodzina mieszka?a na Hatcham Park Road, niedaleko stacji New Cross Gate w jednej z niespokojnych dzielnic po?udniowego Londynu. Jego matka, Irlandka, Kathleen oraz jego ojciec Len, by?y marynarz (pó?niej spawacz i hydraulik) spotkali si? w Cardiff podczas II wojny ?wiatowej.

Gary mia? dwie siostry, du?o od niego starsze. Pomaga?y one Kathleen w wychowywaniu ch?opca oraz zapewni?y mu du?o bogatsz? edukacj? ni? to si? dzieje zazwyczaj. Gdy mia? 5 lat, jedna z nich, w owym czasie nastoletnia cz?onkini Mod, zabra?a go do Klubu Sombrero i kaza?a mu wyst?powa? dla swoich przyjació?. "Co maj? kowboje?", pyta?a. Gary p?aka?, nie chc?c odpowiada? na takie pytanie, ale by?o ono powtarzane tak d?ugo a? w ko?cu wykrztusi? "Wielkie jaja!" a t?um pok?ada? si? ze ?miechu.

To jeszcze mo?na nazwa? zabawnym. Ale ta zabawa nie trwa?a d?ugo. Gdy Gary mia? 7 lat, Len opu?ci? Kathleen dla m?odszej kobiety i ch?opak mocno to prze?y?. Chocia? wtedy tego nie wiedzia?, pó?niejsza terapia wykaza?a, ?e obwinia? si? za odej?cie ojca i strasznie za nim t?skni?. Teraz wychowywa?y go wy??cznie kobiety i, jako, ?e obie siostry wysz?y za m?? ze podejrzanych facetów i wyprowadzi?y si?, sp?dza? d?ugie godziny w samotno?ci. Podobnie jak Robina Williamsa, innego wielkiego imitatora, uratowa?a go w?asna wyobra?nia, przebieranie si?, odgrywanie scen, wymy?lanie postaci, w?drowanie po ?wiatach du?o prostszych ni? ten w New Cross. Gary pami?ta jak wykona? pas Batmana z pustych pude?ek po papierosach, a tak?e, niczym dziwn? przepowiedni?, udzia? w konkursie przebiera?ców jako Drakula.

Nie lubi? szko?y, mia? z?e podej?cie i nie uznawa? zasad. Pami?ta, ?e bez przerwy mu powtarzano "Oldman, jeste? g?upkiem, jeste? t?py, nigdy do niczego nie dojdziesz".

Nie by? t?py tylko brak mu by?o inspiracji. Gdy odkry? to, co go interesuje, nic nie by?o w stanie okie?zna? jego entuzjazmu. Gdy jedna z sióstr zabra?a go na "A Hard Day's Night", zacz??a si? obsesja na punkcie The Beatles i Gary posiada? nawet gitar? z wizerunkami Fantastycznej Czwórki. W wieku 13 lat znalaz? na strychu album Liberace'a, Liberace'a, który gra? muzyk? klasyczn?, wi?c Gary porzuci? pop, teraz szalej?c na punkcie Szopena. Zainteresowa? si? pianinem, ucz?c si? gra? samemu. Pó?niej, s?ynne starcia mi?dzy Muhammad'em Ali i Joe Frazier'em sk?oni?y go do zainteresowania si? boksem. By? tak?e futbol. Zdanie Oldmana na temat tego wszystkiego jest intryguj?ce. Uwa?a on, po fakcie, ?e te wszystkie rzeczy interesowa?y go tylko na poziomie aktorstwa. Przy pianinie, na sali gimnastycznej czy na boisku wygl?da? ?wietnie, by? ca?kowicie przekonuj?cy w swoich rolach, chocia? w rzeczy samej nie by? wcale dobry. Nie zdaj?c sobie z tego sprawy, próbowa? opanowa? zachowania muzyków czy sportowców, bardziej ni? ich rzemios?o. W?a?nie zaczyna? gra?.

Poniewa? rzuci? szko?? w wieku 15 lat i nie mia? ?adnych kwalifikacji, podj?? prac? w sklepie sportowym. Aktorstwo jako zawód w ogóle nie przychodzi?o mu wtedy do g?owy. I wtedy przyszed? moment, a w?a?ciwie dwa momenty ol?nienia, gdy w telewizji zobaczy? filmy "If..." i "The Raging Moon". W obu gra? Malcolm McDowell, w pierwszym jako zbuntowany ucze?, który urz?dza jatk? w?ród establishmentu, a w drugim jako m?ody m??czyzna przykuty do wózka inwalidzkiego i wydzieraj?cy si? na swoich kumpli. Oba filmy zrobi?y na Oldmanie bardzo silne wra?enie. McDowell wyra?a? w?asne uczucia Gary'ego: poczucie straty, w?ciek?o??, wyobcowanie i uwi?zienie, i zmienia? ca?y ten ba?agan w co? pozytywnego. W ko?cu co? mia?o sens. Oczywi?cie nie mia?o by? ?atwo uciec. Gary zapisa? si? do Greenwich Young People's Theatre, ale wkrótce wróci? do dawnego ?ycia. Nie podoba?o mu si? publiczne ?ycie po?udniowego Londynu, kultura klubowa, popisywanie si?, poni?anie, rasizm i przemoc. Ale rówie?nicy wci?gn?li go w to i zachowywa? si? tak przez ca?y czas, nawet próbuj?c swoich si? w gangu. ?eby mie? pieni?dze, przez wszystkie te wczesne lata pracowa? na liniach monta?owych, jako pomocnik na sali operacyjnej, jako sprzedawca butów, odcinaj?c ?wi?skie g?owy w rze?ni i, oczywi?cie, kradn?c. Wci?? jednak my?la? o aktorstwie i, zach?cony przez swojego nauczyciela dramy Rogera Williamsa, z?o?y? papiery do RADA. Poradzono mu, ?eby zaj?? si? czym? innym, ale on si? upar? i uzyska? stypendium w Rose Bruford College of Speech and Drama w Kent. Jeden z wyk?adowców powiedzia? mu, ?e z jego tenorem b?dzie móg? gra? jedynie Puka, niemniej jednak Gary uko?czy? szko?? w 1979 z tytu?em licencjata sztuki teatralnej (BA in Theatre Arts). Odnalaz? swoj? drog?.

Jedyne czego potrzebowa? to do?wiadczenie, dlatego zaanga?owa? si? najpierw w York's Theatre Royal, potem w Colchester, i w Teatrze Glasgow's Citizen's. Uczy? si? pantomimy, commedia dell'arte, wszystkiego. Lata osiemdziesi?te zobaczy?y go w takich sztukach, jak "Massacre At Paris", "Chinchilla", "Desperado Corner" and "A Waste Of Time". A on to uwielbia?, uwielbia? gra? ca?y dzie?, uwielbia? wspó?prac?, ide? grupy wspieraj?cych si? jednostek pracuj?cych, aby osi?gn?? wspólny cel. Móg? przekierowa? ca?y gniew, napi?cie i zagubienie z m?odo?ci do swoich ról, i w ko?cu zyska? reputacj? dzi?ki tej intensywno?ci. Faktycznie, by? tak aktywny, ?e jak pó?niej wspomina?, gdy sztuka "Summon Conference" w 1982 by?a wystawiana przez 6 miesi?cy, prawie go to zabi?o.

Z takim zapasem ról teatralnych, w 1983 odrzuci? szans? debiutu filmowego w filmie "Mutiny" i przeniós? si? do Chesterfield, ?eby zagra? w arcydziele Joe Ortona "Entertaining Mr Sloane". To by?a idealna rola dla Gary'ego, on sam jako intruz z New Cross w komfortowym ?wiecie teatru. Przeniós? si? do Westcliffe zagra? w próbce Edwarda Bonda "Saved", kolejnej ?wietnie wybranej sztuce. Zosta?y w niej ukazane w wyczerpuj?cy emocjonalnie sposób efekty kulturowego ubóstwa. W rzeczy samej, sztuka zosta?a zakazana z powodu sceny, w której banda znudzonych dzieciaków kamienuje dziecko.

"Saved" faktycznie okaza?o si? kamieniem milowym w karierze Gary'ego. Napisa? do Maxa Stafford-Clark'a, dyrektora artystycznego Teatru Royal Court i poprosi? go, aby przyszed? zobaczy? przedstawienie. Stafford-Clark otrzymywa? wiele listów od m?odych aktorów, ale ten Oldmana czym? si? ró?ni? - w szczególno?ci ca?ym zestawem dobrych powodów, dla których powinno si? go zaanga?owa? w Royal Court. Wi?c poszed? i zachwyci? si?, zarówno wysi?kami Oldmana, jak i faktem, ?e 30 ludzi wysz?o z widowni. To by? rodzaj konfrontacyjnej sztuki, które od dawna by?y chlub? Royal Court. Prawd? mówi?c, to w?a?nie Royal Court wystawia? jako pierwszy sztuki Edwarda Bonda. I, poniewa? zamierzali w?a?nie wskrzesi? debiut Bonda "Wesele papie?a", Oldman wydawa? si? idealny do g?ównej roli sfrustrowanego Scopey'a.

To by? wielki prze?om dla Gary'ego. Przede wszystkim przyczyni?o si? to do serii sztuk w Royal Court i Royal Shakespeare Company, przedstawie? takich, jak "Rat In the Skull", "The Desert Air", "Abel And Cain", "Sprawa Dantona" i wszystkie trzy sztuki wojenne (War Plays) Bonda. W 1986 przysz?y "Women Beware Women" i "Real Dreams", w kolejnym roku "The Country Wife" i "Serious Money". "Wesele papie?a" przyczyni?o si? do uznania go najnowszym "enfant terrible", gdy otrzyma? nagrod? Drama Magazine Brytyjskiego Stowarzyszenia Teatralnego wraz z Anthonym Hopkinsem. By? mo?e wa?niejsze jednak by?o to, ?e jego wyst?p zosta? zauwa?ony przez re?ysera Alexa Coxa i producenta Rica Fellnera, którzy w?a?nie byli na etapie castingu do zbli?aj?cego si? projektu "Sid i Nancy".
Z powodu swojej koncentracji na teatrze, kariera filmowa Oldmana rozwija?a si? powoli. W 1982 zagra? ma?? rol? u boku Timothy Spalla i Johna Altmana w "Rememberance", wyre?yserowanym przez Colina Gregga i napisanym przez Hugh Stoddarta. Film ten opowiada? o pijackiej, pe?nej przemocy i niezwykle emocjonalnej ostatniej nocy grupy rekrutów Marynarki Królewskiej, którzy w?a?nie maj? wyjecha? na 6-miesi?czne szkolenie NATO. Rok 1984, ten sam, w którym wystawiono "Wesele papie?a", da? wszystkim posmak tego, co mia?o nadej??. I nadesz?o, wraz z filmem "Meantime" Mike'a Leigh, który zabra? Gary'ego z powrotem do londy?skich osiedli robotniczych, w których, z powodu ci??kiej r?ki Margaret Thatcher, panowa?a gorsza ni? kiedykolwiek beznadzieja. W filmie zagra? Tim Roth jako nie?mia?y, prosty Colin, brat wielkiego, lecz leniwego Phila Danielsa, i pokazane zosta?y rodzinne potyczki i codzienno?? wype?niona frustracj? i upokorzeniami. Oldman zaprezentowa? zachwycaj?c? kreacj? jako Coxy, rasistowski skinhead, tyran, tchórz i niezwyk?y idiota. Z ca?? pewno?ci? widzia? to ju? wcze?niej.

W 1984 mo?na go by?o zobaczy? w epizodzie "Dramaramy", serii pomys?owych programów tv dla dzieci, oraz w miniserialu "Morgan's Boy", niezwykle depresyjnej, ale ciesz?cej si? uznaniem krytyków opowie?ci o walijskim farmerze (granym przez Garetha Thomasa) walcz?cym z modernizacj? i zmierzaj?cym ku samobójstwu. W kolejnym roku, Gary wyst?pi? w "Honest, Decent and True" obok Adriana Edmonsona i Derricka O'Connora jako pracownik londy?skiej agencji reklamowej, w której ekipa pierwszych Yuppie próbuje wprowadzi? na rynek now? mark? piwa. W filmie zadebiutowa? równie? Richard E. Grant, który pó?niej pojawi? si? w dwóch projektach Gary'ego - "Henry i June" oraz "Dracula".

Wi?cej info z podanej wy?ej strony

:)

_________________
Bóg stworzy? we mnie cz?owieka, ja w Bogu stworzy?em przyjaciela


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 21 sie 2007, o 15:50 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 kwi 2007, o 01:59
Posty: 143
Lokalizacja: Radom
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Obrazek

Cytuj:
Sir Charles "Charlie" Spencer Chaplin (ur. 16 kwietnia 1889 w Londynie, zm. 25 grudnia 1977 w Vevey w Szwajcarii), by? najbardziej znanym hollywoodzkim aktorem okresu kina niemego, pó?niej wyst?powa? tak?e w filmach ud?wi?kowionych i zajmowa? si? re?yseri?.
Jego najbardziej znan? postaci? filmow? by? tramp z manierami d?entelmena, nosz?cy ciasny ?akiecik, przydu?e spodnie i buty, melonik, bambusow? laseczk? i w?sik. Chaplin by? jedn? z najbardziej kreatywnych osobisto?ci w erze niemego kina – gra? w filmach, re?yserowa?, by? producentem, scenarzyst? i kompozytorem

Cytuj:
Opublikowa? wspomnienia Moja autobiografia (1964, wydanie polskie 1967). Laureat ?wiatowej Nagrody Pokoju (1954). W 1971 nagrodzony Oscarem za ca?okszta?t twórczo?ci.Cytuj:
FILMOGRAFIA

scenariusz:

1967: Hrabina z Hongkongu (Countess from Hong Kong, A)
1959: Rewia Chaplina (Chaplin Revue, The)
1957: Król w Nowym Jorku (King in New York, A)
1952: ?wiat?a rampy (Limelight)
1947: Pan Verdoux (Monsieur Verdoux)
1940: Dyktator (Great Dictator, The)
1938: Charlie Chaplin Cavalcade
1938: Charlie Chaplin Festival
1936: Dzisiejsze czasy (Modern Times)
1931: ?wiat?a wielkiego miasta (City Lights)
1928: Cyrk (Circus, The)
1925: Gor?czka Z?ota (Gold Rush, The)
1923: Pielgrzym (Pilgrim, The)
1923: Pary?anka (Woman of Paris, A)
1922: Dzie? zap?aty (Pay Day)
1922: Nice and Friendly
1921: Nieroby (Idle Class, The)
1921: Brzd?c (Kid, The)
1919: Profesor Bosco (Professor, The)
1919: Dzie? zabawy (Day's Pleasure, A)
1919: Idylla na wsi (Sunnyside)
1918: Pieskie ?ycie (Dog's Life, A)
1918: Chase Me Charlie
1918: Po?yczka wolno?ci (Bond, The)
1918: Potrójne k?opoty (Triple Trouble)
1918: Charlie ?o?nierzem (Shoulder Arms)
1917: Charlie na kuracji (Cure, The)
1917: Imigrant (Immigrant, The)
1917: Charlie ucieka (Adventurer, The)
1917: Policjant (Easy Street)
1916: Charlie w?ócz?g? (Vagabond, The)
1916: Charlie kierownikiem dzia?u (Floorwalker, The)
1916: Charlie gra Carmen (Charlie Chaplin's Burlesque on Carmen)
1916: Pó?ny powrót Charliego (One A.M)
1916: Lichwiarz (Pawnshop, The)
1916: Charlie gra w filmie (Behind the Screen)
1916: Charlie na ?lizgawce (The Rink)
1916: Charlie i Hrabia (Count, The)
1916: Charlie stra?akiem / Dzielny stra?ak (Fireman, The)
1916: Charlie w?amywaczem (Police)
1915: Charlie bokserem (Champion, The)
1915: Charlie w Music-Halu (Night in the Show, A)
1915: Charlie w banku (Bank, The)
1915: Panna Charlie (Woman, A)
1915: Praca (Work)
1915: Charlie w parku (In the Park)
1915: Charlie si? bawi (Night Out, A)
1915: Charlie si? ?eni (Jitney Elopement, A)
1915: Charlie na pla?y (By the Sea)
1915: W?ócz?ga (Tramp, The)
1915: Charlie marynarzem (Shanghaied)
1915: Jego nowe zaj?cie (His New Job)
1914: Pani Charlie (Busy Day, A)
1914: Bójka na deszczu/Charlie si? kocha (Caught in the Rain)
1914: Charlie piel?gniarzem (His New Profession)
1914: Charlie jako dozorca (New Janitor, The)
1914: Charlie i Fatty bawi? si? (Rounders, The)
1914: Charlie w teatrze (Property Man, The)
1914: Gor?czka wiosenna (Recreation)
1914: Charlie dentyst? (Laughing Gas)
1914: Charlie jako malarz (The Face on the Bar Room Floor)
1914: Charlie i manekin (Mabel's Married Life)
1914: Charlie i Mabel na spacerze (Getting Acquainted)
1914: Charlie jest tatusiem (His Trysting Place)
1914: Charlie królem (His Prehistoric Past)
1914: Jego muzyczna kariera (His Musical Career)
1914: Charlie kokietuje (Masquerader, The)
1914: Charlie i Józef s? rywalami (Those Love Pangs)
1914: Charlie i Mabel na wy?cigach (Gentlemen of Nerve)
1914: Charlie piekarczykiem (Dough and Dynamite)
1914: Masquerader, The
1914: Charlie i chronometr (Twenty Minutes of Love)

re?yser:

1967: Hrabina z Hongkongu (Countess from Hong Kong, A)
1959: Rewia Chaplina (Chaplin Revue, The)
1957: Król w Nowym Jorku (King in New York, A)
1952: ?wiat?a rampy (Limelight)
1947: Pan Verdoux (Monsieur Verdoux)
1940: Dyktator (Great Dictator, The)
1938: Charlie Chaplin Festival
1938: Charlie Chaplin Carnival
1938: Charlie Chaplin Cavalcade
1936: Dzisiejsze czasy (Modern Times)
1931: ?wiat?a wielkiego miasta (City Lights)
1928: Cyrk (Circus, The)
1925: Gor?czka Z?ota (Gold Rush, The)
1923: Pielgrzym (Pilgrim, The)
1923: Pary?anka (Woman of Paris, A)
1922: Dzie? zap?aty (Pay Day)
1922: Nice and Friendly
1921: Nieroby (Idle Class, The)
1921: Brzd?c (Kid, The)
1919: Dzie? zabawy (Day's Pleasure, A)
1919: Idylla na wsi (Sunnyside)
1919: Profesor Bosco (Professor, The)
1918: Charlie ?o?nierzem (Shoulder Arms)
1918: Po?yczka wolno?ci (Bond, The)
1918: Potrójne k?opoty (Triple Trouble)
1918: Chase Me Charlie
1918: Pieskie ?ycie (Dog's Life, A)
1917: Charlie na kuracji (Cure, The)
1917: Charlie ucieka (Adventurer, The)
1917: Imigrant (Immigrant, The)
1917: Policjant (Easy Street)
1916: Charlie w?ócz?g? (Vagabond, The)
1916: Charlie kierownikiem dzia?u (Floorwalker, The)
1916: Charlie gra Carmen (Charlie Chaplin's Burlesque on Carmen)
1916: Pó?ny powrót Charliego (One A.M)
1916: Charlie gra w filmie (Behind the Screen)
1916: Lichwiarz (Pawnshop, The)
1916: Charlie na ?lizgawce (The Rink)
1916: Charlie i Hrabia (Count, The)
1916: Charlie stra?akiem / Dzielny stra?ak (Fireman, The)
1916: Charlie w?amywaczem (Police)
1915: Charlie bokserem (Champion, The)
1915: Charlie w Music-Halu (Night in the Show, A)
1915: Charlie w banku (Bank, The)
1915: Praca (Work)
1915: Charlie marynarzem (Shanghaied)
1915: Burlesque on Carmen
1915: Charlie w parku (In the Park)
1915: Jego nowe zaj?cie (His New Job)
1915: W?ócz?ga (Tramp, The)
1915: Panna Charlie (Woman, A)
1915: Charlie si? bawi (Night Out, A)
1915: Charlie si? ?eni (Jitney Elopement, A)
1915: Charlie na pla?y (By the Sea)
1914: Pani Charlie (Busy Day, A)
1914: Flirt Mabel (Her Friend the Bandit)
1914: Bójka na deszczu/Charlie si? kocha (Caught in the Rain)
1914: Charlie piel?gniarzem (His New Profession)
1914: Charlie jako dozorca (New Janitor, The)
1914: Charlie i Fatty bawi? si? (Rounders, The)
1914: Charlie w teatrze (Property Man, The)
1914: Gor?czka wiosenna (Recreation)
1914: Charlie dentyst? (Laughing Gas)
1914: Charlie jako malarz (The Face on the Bar Room Floor)
1914: Charlie i manekin (Mabel's Married Life)
1914: Charlie i Mabel na spacerze (Getting Acquainted)
1914: Charlie jest tatusiem (His Trysting Place)
1914: Charlie królem (His Prehistoric Past)
1914: Jego muzyczna kariera (His Musical Career)
1914: Charlie kokietuje (Masquerader, The)
1914: Charlie i Józef s? rywalami (Those Love Pangs)
1914: Charlie i Mabel na wy?cigach (Gentlemen of Nerve)
1914: Charlie piekarczykiem (Dough and Dynamite)
1914: Masquerader, The
1914: Charlie i chronometr (Twenty Minutes of Love)

kompozytor:

2003: Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin
2003: Chaplin Today: The Gold Rush
2003: Charlie Chaplin - Les années suisses
1990: Pogrzeb Stalina (Pokhorony Stalina)
1987: Chapliniana
1983: Unknown Chaplin
1983: Something to Celebrate
1975: U?miech (Smile)
1975: Gentleman Tramp, The
1967: Hrabina z Hongkongu (Countess from Hong Kong, A)
1959: Rewia Chaplina (Chaplin Revue, The)
1957: Król w Nowym Jorku (King in New York, A)
1952: ?wiat?a rampy (Limelight)
1947: Pan Verdoux (Monsieur Verdoux)
1940: Dyktator (Great Dictator, The)
1936: Dzisiejsze czasy (Modern Times)
1931: ?wiat?a wielkiego miasta (City Lights)
1928: Cyrk (Circus, The)
1925: Gor?czka Z?ota (Gold Rush, The)
1923: Pary?anka (Woman of Paris, A)
1922: Dzie? zap?aty (Pay Day)
1921: Nieroby (Idle Class, The)
1921: Brzd?c (Kid, The)
1919: Idylla na wsi (Sunnyside)
1919: Dzie? zabawy (Day's Pleasure, A)
1918: Charlie ?o?nierzem (Shoulder Arms)
1918: Pieskie ?ycie (Dog's Life, A)

aktorzy:

2004: Cecil B. DeMille: American Epic jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2004: Imaginary Witness: Hollywood and the Holocaust (zdj?cia archiwalne)
2003: Charlie Chaplin - Les années suisses jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2003: Chaplin Today: Modern Times jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2003: Chaplin Today: Monsieur Verdoux jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2003: Chaplin Today: The Kid jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2003: Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2003: Chaplin Today: A King in New York jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2003: Chaplin Today: A Woman of Paris jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2003: Chaplin Today: The Gold Rush jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2003: Chaplin Today: The Circus jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2003: Chaplin Today: City Lights jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2003: Charlie Chaplin - Les années suisses jako Charles Chaplin
2002: Tramp and the Dictator, The jako on sam (niewymieniony w czo?ówce) (zdj?cia archiwalne)
2002: Chaplin Today: Limelight jako on sam (zdj?cia archiwalne)
2001: Captured on Film: The True Story of Marion Davies jako on sam (niewymieniony w czo?ówce) (zdj?cia archiwalne)
2000: Without Lying Down: Frances Marion and the Power of Women in Hollywood jako on sam (niewymieniony w czo?ówce) (zdj?cia archiwalne)
1999: Biography of the Millenium: 100 People - 1000 Years jako on sam (#95)
1999: Sofia Loren: aktorka we w?oskim stylu (A&E Biography: Sophia Loren - Actress Italian Style) jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1997: Sports on the Silver Screen jako on sam (niewymieniony w czo?ówce) (zdj?cia archiwalne)
1997: Charlie Chaplin: A Tramp's Life jako on sam
1997: Judy Garland's Hollywood (zdj?cia archiwalne)
1997: Birth of a Nation jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1997: Mary Pickford: A Life on Film jako on sam (niewymieniony w czo?ówce) (zdj?cia archiwalne)
1996: Great War and the Shaping of the 20th Century, The jako on sam (niewymieniony w czo?ówce) (zdj?cia archiwalne)
1996: Chaplin's Goliath jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1995: Casting Couch, The (zdj?cia archiwalne)
1995: Celluloidowy Schowek (Celluloid Closet, The) jako David, asystent Goliatha (niewymieniony w czo?ówce) (zdj?cia archiwalne)
1992: Oscar's Greatest Moments jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1992: Chaplin Puzzle, The jako on sam / Tramp (zdj?cia archiwalne)
1992: Chaplin jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1988: Hollywood Sex Symbols (zdj?cia archiwalne)
1987: Secret Life of Sergei Eisenstein, The jako on sam (pozdrawiaj?cy fanów) (zdj?cia archiwalne)
1984: Hollywood Outtakes jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1983: Zelig jako on sam (niewymieniony w czo?ówce) (zdj?cia archiwalne)
1983: Unknown Chaplin jako on sam
1980: Hollywood (zdj?cia archiwalne)
1979: Ken Murray Shooting Stars jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1977: Droga Hitlera do w?adzy (Hitler - eine Karriere) jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1976: It's Showtime (zdj?cia archiwalne)
1976: Wien-Film jako on sam
1975: Brother, Can You Spare a Dime? jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1975: Moving Picture Boys in the Great War, The jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1975: Gentleman Tramp, The jako On sam (zdj?cia archiwalne)
1972: Chaplinesque, My Life and Hard Times jako on sam
1967: Charlie Chaplin: Mennesket, klovnen og instruktøren jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1966: Chaplin's Art of Comedy (zdj?cia archiwalne)
1964: Big Parade of Comedy, The jako (niewymieniony w czo?ówce) (zdj?cia archiwalne)
1963: Hollywood Without Make-Up jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1963: 30 lat ?miechu (30 Years of Fun) (zdj?cia archiwalne)
1962: Nickelodeon Days (zdj?cia archiwalne)
1961-1964: DuPont Show of the Week, The jako on sam (1961) (go?cinnie) (zdj?cia archiwalne)
1961: Days of Thrills and Laughter (zdj?cia archiwalne)
1960: When Comedy Was King (zdj?cia archiwalne)
1959: Rewia Chaplina (Chaplin Revue, The)
1957: Król w Nowym Jorku (King in New York, A) jako Król Shadov
1953: Screen Snapshots: Spike Jones in Hollywood jako on sam
1952: ?wiat?a rampy (Limelight) jako Calvero
1951: Memories of Famous Hollywood Comedians jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1950: Fifty Years Before Your Eyes jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1950: Herrliche Zeiten jako on sam
1947: Pan Verdoux (Monsieur Verdoux) jako Henri Verdoux
1946: Screen Snapshots Series 25, No. 8: Looking Back jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1941: Picture People No. 3: Hobbies of the Stars jako on sam
1940: Ewige Jude, Der jako on sam (1931 r.)
1940: Ewige Jude, Der jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1940: Dyktator (Great Dictator, The) jako Hynkel, dyktator Tomanii / fryzjer
1939: March of Time: The Movies Move On jako on sam (zdj?cia archiwalne)
1938: Charlie Chaplin Festival jako ró?ne role
1938: Charlie Chaplin Carnival jako ró?ne role
1938: Charlie Chaplin Cavalcade jako ró?ne role
1936: Dzisiejsze czasy (Modern Times) jako Robotnik
1932: Hollywood on Parade jako on sam
1931: Movie Album, The jako on sam
1931: ?wiat?a wielkiego miasta (City Lights) jako w?ócz?ga Charlie
1928: Filmstadt Hollywood, Die jako on sam
1928: Show People jako (nie uj?ty w napisach ko?cowych)
1928: Cyrk (Circus, The) jako Charlie-tramp
1926: Screen Snapshots jako on sam
1925: Gor?czka Z?ota (Gold Rush, The) jako The Lone Prospector
1923: Hollywood jako gra siebie
1923: Pielgrzym (Pilgrim, The) jako Pielgrzym
1923: Dusze na sprzeda? (Souls for Sale) jako Znakomito??, Vip
1923: Pary?anka (Woman of Paris, A) jako Porter
1922: Dzie? zap?aty (Pay Day) jako Robotnik
1922: Nice and Friendly jako Tramp
1921: Nieroby (Idle Class, The) jako w?ócz?ga i m??
1921: Nut, The
1921: Brzd?c (Kid, The) jako W?ócz?ga
1919: Idylla na wsi (Sunnyside) jako Pomocnik na farmie
1919: Dzie? zabawy (Day's Pleasure, A) jako ojciec
1919: Profesor Bosco (Professor, The) jako Profesor Bosco
1918: Globe Hotel (zdj?cia archiwalne)
1918: Chase Me Charlie jako Charlie
1918: Potrójne k?opoty (Triple Trouble) jako dozorca
1918: Pieskie ?ycie (Dog's Life, A) jako w?ócz?ga
1918: Charlie ?o?nierzem (Shoulder Arms) jako rekrut
1918: Po?yczka wolno?ci (Bond, The) jako Charlie
1917: Charlie na kuracji (Cure, The) jako Nietrze?wy
1917: Charlie ucieka (Adventurer, The) jako skazaniec
1917: Imigrant (Immigrant, The) jako imigrant
1917: Policjant (Easy Street) jako Bezdomny
1916: Charlie w?ócz?g? (Vagabond, The) jako Uliczny muzykant
1916: Charlie kierownikiem dzia?u (Floorwalker, The) jako w?ócz?ga
1916: Pó?ny powrót Charliego (One A.M) jako pijak
1916: Lichwiarz (Pawnshop, The) jako sprzedawca w lombardzie
1916: Charlie gra Carmen (Charlie Chaplin's Burlesque on Carmen) jako Darn Hosiery
1916: Charlie gra w filmie (Behind the Screen) jako David
1916: Essanay-Chaplin Revue of 1916, The jako w?ócz?ga
1916: Charlie na ?lizgawce (The Rink) jako Sir Cecil Seltzer
1916: Charlie w?amywaczem (Police) jako Tramp
1916: Charlie i Hrabia (Count, The) jako Ucze? marynarza
1916: Charlie stra?akiem / Dzielny stra?ak (Fireman, The) jako stra?ak
1915: Charlie bokserem (Champion, The) jako Pretendent
1915: Charlie w Music-Halu (Night in the Show, A) jako Pan Pest i Pan Rowdy
1915: Charlie w banku (Bank, The) jako dozorca
1915: Praca (Work) jako asystent Izzy'ego A. Wake'a
1915: Charlie w parku (In the Park) jako Charlie
1915: Charlie si? bawi (Night Out, A) jako hulaka
1915: Charlie si? ?eni (Jitney Elopement, A) jako fa?szywy hrabia
1915: Jego nowe zaj?cie (His New Job)
1915: W?ócz?ga (Tramp, The) jako w?ócz?ga
1915: Burlesque on Carmen jako Darn Hosiery
1915: Mixed Up
1915: Jego regeneracja (His Regeneration)
1915: Panna Charlie (Woman, A) jako Gentleman/"Nora Nettlerash"
1915: Charlie marynarzem (Shanghaied) jako w?ócz?ga
1915: Charlie na pla?y (By the Sea) jako Spacerowicz
1914: Pani Charlie (Busy Day, A) jako ?ona
1914: Flirt Mabel (Her Friend the Bandit) jako bandyta
1914: Charlie i Fatty na ringu (Knockout, The) jako arbiter
1914: Bójka na deszczu/Charlie si? kocha (Caught in the Rain) jako pijany go?? hotelowy
1914: Charlie ta?czy (Tango Tangles) jako Tancerz Tipsy
1914: M?otek Charliego (Fatal Mallet, The) jako petent
1914: Charlie jako markiz (Cruel, Cruel Love) jako Lord Helpus
1914: Mabel przy kierownicy (Mabel at the Wheel) jako nikczemnik
1914: Charlie piel?gniarzem (His New Profession)
1914: Charlie jako dozorca (New Janitor, The) jako dozorca
1914: Charlie i Fatty bawi? si? (Rounders, The) jako biesiadnik
1914: Gor?czka wiosenna (Recreation) jako w?ócz?ga
1914: Charlie w teatrze (Property Man, The)
1914: Charlie zakochany (Star Boarder, The) jako gwiazda
1914: Charlie jako malarz (The Face on the Bar Room Floor) jako artysta
1914: Charlie i parówki (Mabel's Busy Day) jako pijak
1914: Charlie dentyst? (Laughing Gas) jako asystent dentysty
1914: Charlie i manekin (Mabel's Married Life) jako m??
1914: Charlie i Mabel na spacerze (Getting Acquainted) jako ma??onek
1914: Zabawny romans Charliego i Loloty (Tillie's Punctured Romance) jako Charlie
1914: Charlie jest tatusiem (His Trysting Place) jako m??
1914: Charlie królem (His Prehistoric Past) jako Pan Weakchin
1914: Jego muzyczna kariera (His Musical Career) jako dostawca pianina
1914: Charlie kokietuje (Masquerader, The) jako aktor
1914: Charlie i Józef s? rywalami (Those Love Pangs) jako uwodziciel
1914: Charlie i Mabel na wy?cigach (Gentlemen of Nerve) jako kibic rajdowy
1914: Charlie piekarczykiem (Dough and Dynamite) jako kelner
1914: Masquerader, The jako Aktor
1914: Zarabia? na ?ycie (Making a Living) jako Oszust
1914: Charlie jest zadowolony z siebie (Kid Auto Races at Vienice) jako w?ócz?ga
1914: Charlie kelnerem (Caught in a Cabaret) jako Kelner
1914: Film o Johnym (Film Johnnie, A) jako The Film Johnnie
1914: Charlie w hotelu (Mabel's Strange Predicament) jako w?ócz?ga
1914: W?ród ulewy (Between Showers) jako w?ócz?ga
1914: Charlie i chronometr (Twenty Minutes of Love) jako kieszonkowiec
1914: Charlie wybiera mi?dzy barem a mi?o?ci? (His Favorite Pastime) jako pijany uwodziciel

producent:

1967: Hrabina z Hongkongu (Countess from Hong Kong, A)
1959: Rewia Chaplina (Chaplin Revue, The)
1957: Król w Nowym Jorku (King in New York, A)
1952: ?wiat?a rampy (Limelight)
1947: Pan Verdoux (Monsieur Verdoux)
1940: Dyktator (Great Dictator, The)
1938: Charlie Chaplin Cavalcade
1938: Charlie Chaplin Carnival
1936: Dzisiejsze czasy (Modern Times)
1931: ?wiat?a wielkiego miasta (City Lights)
1928: Cyrk (Circus, The)
1926: Mewa (Woman of the Sea, A)
1925: Gor?czka Z?ota (Gold Rush, The)
1923: Pary?anka (Woman of Paris, A)
1923: Pielgrzym (Pilgrim, The)
1922: Dzie? zap?aty (Pay Day)
1921: Brzd?c (Kid, The)
1921: Nieroby (Idle Class, The)
1919: Dzie? zabawy (Day's Pleasure, A)
1919: Profesor Bosco (Professor, The)
1918: Pieskie ?ycie (Dog's Life, A)
1918: Po?yczka wolno?ci (Bond, The)
1918: Charlie ?o?nierzem (Shoulder Arms)
1917: Charlie na kuracji (Cure, The)
1917: Charlie ucieka (Adventurer, The)
1917: Imigrant (Immigrant, The)
1917: Policjant (Easy Street)
1916: Charlie w?ócz?g? (Vagabond, The)
1916: Charlie kierownikiem dzia?u (Floorwalker, The)
1916: Pó?ny powrót Charliego (One A.M)
1916: Lichwiarz (Pawnshop, The)
1916: Charlie gra w filmie (Behind the Screen)
1916: Charlie na ?lizgawce (The Rink)
1916: Charlie i Hrabia (Count, The)
1916: Charlie stra?akiem / Dzielny stra?ak (Fireman, The)

monta?:

1931: ?wiat?a wielkiego miasta (City Lights)
1928: Cyrk (Circus, The)
1925: Gor?czka Z?ota (Gold Rush, The)
1923: Pielgrzym (Pilgrim, The)
1923: Pary?anka (Woman of Paris, A)
1922: Dzie? zap?aty (Pay Day)
1921: Nieroby (Idle Class, The)
1921: Brzd?c (Kid, The)
1919: Profesor Bosco (Professor, The)
1919: Idylla na wsi (Sunnyside)
1919: Dzie? zabawy (Day's Pleasure, A)
1918: Charlie ?o?nierzem (Shoulder Arms)
1918: Pieskie ?ycie (Dog's Life, A)
1917: Charlie na kuracji (Cure, The)
1917: Policjant (Easy Street)
1917: Charlie ucieka (Adventurer, The)
1917: Imigrant (Immigrant, The)
1916: Charlie kierownikiem dzia?u (Floorwalker, The)
1916: Charlie stra?akiem / Dzielny stra?ak (Fireman, The)
1916: Lichwiarz (Pawnshop, The)
1916: Charlie w?ócz?g? (Vagabond, The)
1916: Charlie gra w filmie (Behind the Screen)
1916: Charlie na ?lizgawce (The Rink)
1916: Charlie i Hrabia (Count, The)
1916: Pó?ny powrót Charliego (One A.M)
1915: Jego nowe zaj?cie (His New Job)
1915: Charlie marynarzem (Shanghaied)
1915: Charlie w Music-Halu (Night in the Show, A)
1915: Charlie w banku (Bank, The)
1915: W?ócz?ga (Tramp, The)
1915: Charlie si? bawi (Night Out, A)
1915: Charlie w parku (In the Park)
1915: Charlie na pla?y (By the Sea)
1915: Charlie bokserem (Champion, The)
1915: Charlie si? ?eni (Jitney Elopement, A)
1915: Panna Charlie (Woman, A)
1915: Praca (Work)
1914: Jego muzyczna kariera (His Musical Career)
1914: Charlie i manekin (Mabel's Married Life)
1914: Charlie piel?gniarzem (His New Profession)
1914: Bójka na deszczu/Charlie si? kocha (Caught in the Rain)
1914: Charlie dentyst? (Laughing Gas)
1914: Charlie jako dozorca (New Janitor, The)
1914: Masquerader, The
1914: Pani Charlie (Busy Day, A)
1914: Charlie piekarczykiem (Dough and Dynamite)
1914: Charlie w teatrze (Property Man, The)
1914: Charlie jako malarz (The Face on the Bar Room Floor)
1914: Gor?czka wiosenna (Recreation)
1914: Charlie i Józef s? rywalami (Those Love Pangs)
1914: Charlie i Mabel na wy?cigach (Gentlemen of Nerve)
1914: Charlie i Fatty bawi? si? (Rounders, The)
1914: Charlie jest tatusiem (His Trysting Place)
1914: Charlie i Mabel na spacerze (Getting Acquainted)
1914: Charlie królem (His Prehistoric Past)


Cytuj:
* 10 kwietnia 1972 roku, niemal w przededniu swych 83 urodzin Sir Charles Spenser Chaplin odebra? swego honorowego Oskara przyznanego mu przez hollywoodzk? Akademi? Filmow? za: "nieoceniony wk?ad, jaki wniós? w uczynienie filmu sztuk? naszego stulecia" - jak brzmia?a sentencja uzasadniaj?ca werdykt. "Ten, którego geniusz przekszta?ci? przemys? filmowy w sztuk? naszego wieku" ukaza? si? milionom widzów z nieod??cznymi akcesoriami swej sztuki: melonikiem i laseczk?.

*Rok po jego ?mierci, jego zw?oki zosta?y skradzione z grobowca. Po 3 miesi?cach jego szcz?tki zosta?y odnalezione. Chaplin zosta? jeszcze raz pochowany, ale tym razem w pancernej trumnie, która zosta?a nast?pnie zalana betonem.


Nie ma osoby, która by nie kojarzy?a najs?ynniejszego komika w dziejach kina, je?eli nie z nazwiska, to zapewne kojarzy jego wykreowany wizerunek - trampa z nieod??cznym melonikiem, lask? w d?oni i przydu?ych butach :-)
Jest to cz?owiek, któremu zawdzi?cza si? "nieoceniony wk?ad, jaki wniós? w uczynienie filmu sztuk? naszego stulecia" .
"Ten, którego geniusz przekszta?ci? przemys? filmowy w sztuk? naszego wieku" - s?owa pochwa?y jak najbardziej zas?u?one. Chaplin by? artyst? samowystarczalnym, wszechstronnie uzdolnionym - sam komponowa? muzyk? do swoich filmów, w których gra?, re?yserowa?, pisa? scenariusze, a? w ko?cu by? ich producentem, mo?na powiedzie?, ?e to taki analogiczny cz?owiek orkiestra. ;)
Gdyby nie Chaplin nie by?oby De Funesa, bo to w?a?nie na nim wzorowa? si? Louis tworz?c swoje kreacje. Charlie by? i jest inspiracj? i fascynacj? dla twórców na ca?ym ?wiecie.
Jest on jednym z moich ulubionych aktorów, uwielbiam ogl?da? jego filmy. Genialn?, mistrzowsk? wr?cz Gor?czk? z?ota, ale niestety dzi? graniczy z cudem obejrzenie w tv jego dzie?, cho? ostatnio TVP KULTURA emituje jego filmy. Ci?gle przede mn? jest obejrzenie "Dzisiejszych czasów", " ?wiat?a wielkiego miasta" i wiele, wiele...Na szcz??cie mam na dvd jedn? ze sk?adanek z jego twórczo?ci?. Mi?o czasem poczu? klimat pocz?tków sztuki filmowej, t? nieostro??, skacz?cy obraz, plamki, s?aba jako?? d?wi?ku, no i co najwa?niejsze - nieme kino :-D
Nie lada ciekawostk? jest fakt, ?e w zorganizowanym konkursie na sobowtóra Chaplina - sam zainteresowany zaj?? dopiero 3 miejsce <rolfl>
Kolejna rzecz to mimo, i? przez wiele lat mieszka? i tworzy? w Ameryce, nigdy nie zdoby? obywatelstwa.
Ja pami?tam z czasów dzieci?stwa, jak ?.p. ju? Zygmunt Ka?u?y?ski (mój idol zreszt?;) ) i Tomasz Raczek prowadzili cylke filmowe - Per?y z lamusa itp., to zawsze w nd. mo?na by?o obejrz? produkcje Chaplina, przyda?oby si? troch? odchami? spo?ecze?stwo i zafundowa? ma?? lekcj? z historii kina ;P
Mnie pozostaje cieszy? si? i zachwyca? geniuszem najs?ynniejszego w?ócz?gi ?wiata w zaciszu domowym.

_________________
Bunt nie przemija, bunt si? ustatecznia.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL