forum.radom.pl

Niezależne forum dyskusyjne radomian - od 2002 roku
Teraz jest 20 mar 2018, o 04:17

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Rysiek Riedel
PostNapisane: 15 sty 2006, o 01:29 
Offline
Powie?cio-pisarz
Powie?cio-pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 wrz 2005, o 23:36
Posty: 1391
Lokalizacja: R-m
Rysiek Riedel
Urodzony 7 wrze?nia 1956 roku w Chorzowie. B?d?c dzieckiem pragn?? zosta? Indianinem. Jego bohaterami tamtych lat byli - Winnetou, Geronimo, Unkas - ostatni Mohikanin.
Jako 21-latek o?eni? si? z Ma?gorzat?. Rok pó?niej na ?wiat przyszed? Sebastian, a w 1980 roku
- córka Karolina.
Do zespo?u d?em do??czy? w grudniu 1973 roku.
By? si?? nap?dow? zespo?u szczególnie w jego pierwszych, najtrudniejszych latach. Napisa? wi?kszo?? tekstów, bra? udzia? w komponowaniu muzyki, ?piewa? i gra? na harmonijce ustnej.
Ju? od pierwszych wyst?pów grupy w mediach ukazywa?y si? artyku?y podkre?laj?ce jego wielk? indywidualno?? stawiaj?c? go po?ród najwi?kszych artystów polskiej sceny muzycznej.
Jego pragnienie wolno?ci mia?o te? negatywne strony. Po jakim? czasie Rysiek zacz?? post?powa? zgodnie z sobie tylko znanymi zasadami. Opuszcza? próby, nagrania, koncerty.
To doprowadzi?o do spi?? mi?dzy nim a reszt? zespo?u. Chocia? pozostali muzycy D?emu zacz?li towarzyszy? innym muzykom nigdy nie odwrócili si? od niego. To g?ownie za ich namow? decydowa? si? na odwyki. Pomimo narastaj?cych problemów zdrowotnych Ry?ka, jego wspó?praca z zespo?em trwa?a nadal. Dawali koncerty, nagrywali p?yty.
Nadszed? rok 1994. Wyniszczony narkotykami pod presj? przyjació? Rysiek zosta? zmuszony do leczenia. Po pewnym jednak czasie, gdy przerwa? kuracj? co? w zespole p?k?o. Zdecydowano
o poszukiwaniach nowego wokalisty. By?a to jednocze?nie ostateczna próba mobilizacji Riedla. Bez rezultatu. Sam nie potrafi? sobie pomóc.

13 lipca 1994 roku bardzo chory trafi? do szpitala
w Chorzowie. Tam przez okno "jeden z Niewinnych" poda? mu ostatni? w jego ?yciu dzia?k?.
Zmar? 30 lipca 1994 roku.

Bezpo?redni? przyczyn? jego ?mierci by?a niewydolno?? serca. Pogrzeb odby? si? 3 sierpnia w Tychach. Najwi?kszy polski artysta rockowy spocz?? na cmentarzu na Wartog?owcu.


Pochodzenie :oficjalna strona d?emu

_________________
Obrazek


Ostatnio edytowano 23 sty 2006, o 00:43 przez Prorock, łącznie edytowano 2 razy

Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 15 sty 2006, o 20:34 
Offline
Powie?cio-pisarz
Powie?cio-pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 wrz 2005, o 23:36
Posty: 1391
Lokalizacja: R-m
Behemoth


Min??o ju? 13 lat odk?d Nergal, za?o?yciel i do dnia dzisiejszego niekwestionowany lider pomorskiej Bestii, znanej pó?niej ?wiatu jako BEHEMOTH, powo?a? do ?ycia swój zespó?. Zaczynali jako tercet, co by?o optymalnym sk?adem, bior?c pod uwag? ich ówczesnych, najwi?kszych idoli (m.in. VENOM, HELLHAMMER...). Podziemna egzystencja amatorskiego sk?adu rozpocz??a si? na dobre od wypuszczenia na ?wiat kilku niskonak?adowych kaset demo - odpowiednio "Endless Damnation" (reh.) oraz "The Return Of The Northern Moon", która ukaza?a si? oficjalnie nak?adem raczkuj?cej jeszcze wówczas, Pagan Records. Znacznie wi?kszy odzew towarzyszy? jednak kolejnej ta?mie, zatytu?owanej "From The Pagan Vastlands" (1993). Materia? ten spotka? si? z entuzjastycznym przyj?ciem w?ród black metalowych lunatyków i zaowocowa? oficjalnym wydaniem poprzez Pagan i nieco pó?niej w formacie CD, dzi?ki staraniom ameryka?skiej Wild Rags. Odzew na nagrania BEHEMOTH stawa? si? coraz silniejszy, a i koniunktura sprzyjaj?ca w tamtym okresie pojawiaj?cym si? jak grzyby po deszczu "hordom" black metalowym, sprawi?a, ?e w?oska Entropy rec. postanowi?a wyda? pod swoj? bander? debiutancki mini album polskiej grupy, opatrzony tytu?em "And The Forests Dream Eternally" (1994). BEHEMOTH do niedawna ch?tnie grywa? na koncertach, pochodz?cy z tego materia?u utwór "Pure Evil & Hate", b?d?cy swoistym ho?dem dla zespo?ów, które po?o?y?y podwaliny pod diabelski black/death metal. W mi?dzyczasie, gotowy by? ju? materia? na pe?ny album, który mia? okaza? si? zwie?czeniem pierwszego, inspirowanego g?ównie poga?skimi wierzeniami, okresu dzia?alno?ci BEHEMOTH. "Sventevith (Storming Near The Baltic)" - (1995) bo o nim mowa, spotka? si? z bardzo przychylnymi reakcjami nie tylko black metalowych purystów. Nergal i Baal stworzyli niezwykle sugestywny kr??ek, który odbi? si? niema?ym echem nie tylko w kraju pochodzenia jego twórców. Do?? nadmieni?, ?e wkrótce potem lider BEHEMOTH podpisa? kontrakt z niemieck? Solistitium Rec., na wydanie dwóch kolejnych kr??ków. Pierwszym owocem umowy by? album "Grom" (w Polsce dzi?ki Atratus Music) To bez w?tpienia najbardziej kontrowersyjne dzie?o zespo?u. Sk?ad uzupe?ni? wówczas Les (gitarzysta DAMNATION, obecnie HELL-BORN), ale sama muzyka oscylowa?a wokó? brzmie? osadzonych z jednej strony w surowym black/thrash metalu, a z drugiej w d?wi?kach bliskich nawet folku. Po raz pierwszy i do tej pory ostatni, BEHEMOTH zdecydowa? si? na u?ycie kobiecych wokali, akustycznych gitar, czy te? tekstów pisanych w j?zyku polskim. Po wydaniu tej p?yty, BEHEMOTH straci? te? dziewictwo, próbuj?c swych si? na scenicznych deskach. Pierwsze dwa koncerty mia?y miejsce w Bia?ymstoku i Warszawie, szybko jednak przysz?y propozycje dotycz?ce wyjazdu na zachód Europy. Rok 1998 przyniós? trzeci album - "Pandemonic Incantations". By? to swoisty prze?om w historii grupy, wi???cy si? z rekrutacj? nowych cz?onków (na tej w?a?nie p?ycie zadebiutowa? perkusyjny dynamit, w osobie Inferno), ale co wa?niejsze BEHEMOTH raz na zawsze pozby? si? "?aty" black/pagan metalowego zespo?u i zyska? szacunek fanów, których do tamtej pory zra?a? ideologiczny ferment wokó? Nergala & Co. "Pandemonic...", jest swego rodzaju cezur? czasow?. Po ukazaniu si? tego albumu, nic ju? nie by?o dla BEHEMOTH takie samo. W celu wype?nienia zobowi?za? kontraktowych z Solistitium ukaza? si? mini album "Bewitching The Pomerania", który dzi? jest ju? kolekcjonerskim rarytasem. Intensywno?? dzia?a? promocyjnych, a tak?e krótkotrwa?y roz?am w szeregach (odej?cie, a nast?pnie powrót do sk?adu Inferno) nie przeszkodzi?a w nagraniu kolejnej p?yty, opatrzonej sugestywnym tytu?em "Satanica" (1999). To ju? by? naprawd? spektakularny sukces, mierzony w kilkunastu tysi?cach sprzedanych egzemplarzy, podpisaniu nowego kontraktu z w?osk? Avantgarde Music oraz umow? licencyjn? na Stany Zjednoczone, oraz dwoma wyczerpuj?cymi trasami, które zespó? zagra? u boku m.in. DEICIDE, ROTTING CHRIST, ANCIENT RITES..., a nast?pnie jako support act SATYRICON. Od tamtego czasu kariera zespo?u zacz??a przypomina? zasad? dzia?ania perpetuum mobile, (co raz puszczone w ruch...). BEHEMOTH doskonali? ka?dy aspekt swojego brzmienia, nie zapominaj?c tak?e o coraz bardziej wyrafinowanym wizerunku i imponuj?cej produkcji kolejnych p?yt. "Thelema.6" mia?a by? w?a?nie tym dzie?em, po którego wydaniu, na BEHEMOTH zwróci uwag? ca?y metalowy ?wiat. Tak te? w istocie si? sta?o. Pora?aj?ca brutalno??, furia, intensywno??, zrównowa?ona niemal wirtuozersk? technik? i od?wie?aj?cym feelingiem, który w ramach zat?ch?ej nieco black metalowej formu?y, proponowa?a wówczas trójmiejska formacja, przes?dzi?y o wielkim sukcesie kr??ka. Wyrafinowane, metafizyczne teksty, bardzo odbiegaj?ce od panuj?cej wokó? sztampy, by?y dzie?em Nergala i najbardziej znanego polskiego okultysty-erudyty Krzysztofa Azarewicza. "Thelema.6" spotka?a si? z w pe?ni zas?u?onym, niezwykle entuzjastycznym odbiorem. Album ukaza? si? jako licencja w USA (za po?rednictwem Olympic Rec.) i po raz pierwszy za wschodni? granic? Polski. W Rosji wydawc? sta?a si? Irond Prod. BEHEMOTH podpisa? tak?e umow? z brazylijsk? Moira Rec. Nowe utwory po raz pierwszy zosta?y zaprezentowane na ?ywo podczas spektakularnej, festiwalowej trasy X-MASS FESTIVALS w grudniu 2000 r u boku m.in. MORBID ANGEL, THE CROWN, DYING FETUS i innych. Pocz?tek 2001 grupa sp?dzi?a na wspaniale przyj?tych koncertach w Rosji, ?otwie i na Bia?orusi. Nale?y doda?, ?e w mi?dzyczasie, zespó? zosta? zasilony przez bardzo utalentowanych muzyków, w osobach Havoka (gitara) i znanego z DEVILYN i DIES IRAE - Novego (bas).

Id?c niejako si?? rozp?du, BEHEMOTH wcale nie zamierza? si? oszcz?dza?, zapisuj?c w swoich anna?ach rok 2001, jako bodaj?e najbardziej intensywny w dotychczasowej historii. Zespó? pojawi? si? na wielu presti?owych festiwalach, m.in.: Wacken Open Air, With Full Force, Inferno Festiwal, Mystic Festiwal, Mind Over Master. Jesieni? tego samego roku, ekipa dowodzona przez niestrudzonego w bojach Nergala, zagra?a swój pierwszy europejski tour jako headliner, wraz z norweskimi formacjami CARPATHIAN FOREST i KHOLD. W listopadzie 2001 mia?a miejsce niezwykle udana, pierwsza, objazdowa edycja festiwalu Thrash'Em All, na której BEHEMOTH sia? zniszczenie obok tak uznanych marek, jak m.in. KRISIUN, czy VADER. Ten niezwykle wyczerpuj?cy rok zako?czy? si? seri? koncertów z czeskim HYPNOS oraz dwoma wyst?pami w ramach kolejnego X-MASS FESTS. W 2002 Nergal skoncentrowa? si? na komponowaniu materia?u na szósty ju? album swojego zespo?u. Korzystaj?c z okazji oderwania si? od pracy, zespó? zdecydowa? si? na kolejny tour u wschodnich s?siadów Polski i egzotyczny wypad do Meksyku, gdzie wyst?pi? obok THE HAUNTED i WITCHERY. Jako prezent dla najwierniejszych fanów ukaza? si? mini album "Antichristian Phenomenon".

Latem 2002 roku BEHEMOTH po raz kolejny zdecydowa? si? nagrywa? ze swoim dobrze ju? sprawdzonym in?ynierem d?wi?ku, technicznym i zarazem przyjacielem Arkiem Malczewskim w lubelskim Hendrix Studio. Bud?et na nagranie "Zos Kia Cultus (Here and Beyond)" by? prawdopodobnie jednym z najwi?kszych w historii polskiej muzyki metalowej. Sama sesja nagraniowa poch?on??a rekordowy czas 700 godzin (blisko 2 miesi?ce!). Ko?cowy rezultat by? jednak tego wart. Album zamkn?? usta oponentom twierdz?cym, ?e BEHEMOTH nie ma ?adnych szans zdyskontowania swojego poprzedniego wydawnictwa. Tym razem zespó? zabrzmia? po prostu Apokaliptycznie! Pewnym novum sta?o si? bardziej ?mia?e ni? dotychczas zastosowanie wolnych, mia?d??cych temp, ale krzywdz?cym uproszczeniem by?oby stwierdzenie, ?e by?o to jedyne urozmaicenie faktury brzmieniowej nowej p?yty BEHEMOTH, poniewa?, "Zos Kia Cultus" sta?a si? kolejnym kamieniem milowym w rozwijaj?cej si? lawinowo karierze kwartetu. Zaraz po premierze p?yty, zespó? ruszy? w obejmuj?ce 36 dat tournee po Starym Kontynencie. Pierwsza cz??? trasy to koncerty z DESTROYER 666 i DIABOLIC, w swojej ojczy?nie grupa pali?a i burzy?a kolejne lokale u boku DARKANE, FRONTSIDE i CRIONICS. Konsekwencj? ?wietnego przyj?cia "Zos Kia Cultus" by?y tak?e wyjazdy do miejsc, w których BEHEMOTH jeszcze nie mia? si? dot?d okazji pokaza?: na po?udniu Europy (W?ochy, Hiszpania, Portugalia), ale tak?e w Wielkiej Brytanii i Norwegii (trasa po najwi?kszych o?rodkach miejskich, m.in. Oslo, Bergen, Stavanger).

11 marca 2003 "Zos Kia Cultus" ukaza?a si? dzi?ki Century Media rec. w USA. Niemal w tym samym czasie, BEHEMOTH po raz pierwszy wyl?dowa? na kontynencie ameryka?skim, co od jakiego? czasu by?o najwi?kszym marzeniem Nergala.

Trasa zosta?a zainaugurowana 9 marca koncertem w ramach New Jersey's Metalfest i by?a kontynuowana szeregiem wyst?pów wraz z DEICIDE, AMON AMARTH i REVENGE. Podczas tych koncertów, zespó? zosta? zaproszony przez samego Glenna Danziga do udzia?u w festiwalowym tour BLACKEST OF THE BLACK FESTIVALS. BEHEMOTH mia? zaszczyt otwiera? koncerty tak uznanych gwiazd jak OPETH, NILE, SUPERJOINT RITUAL i oczywi?cie DANZIG. Pod koniec 2003 roku nasi bohaterowie po raz drugi zje?dzili wzd?u? i wszerz Stany Zjednoczone, tym razem w death metalowej kompanii SIX FEET UNDER i SKINLESS. W tym samym czasie nast?pi?y trzy istotne wydarzenia w zespo?owej biografii. Po pierwsze, na sklepowych pó?kach ukaza? si? mini album "Conjuration", po drugie grupa podpisa?a nowy (obejmuj?cy terytorium Europy) kontrakt z Regain Rec. (m.in. DANZIG, MARDUK, DARK FUNERAL, DEFLESHED, FRONTSIDE...), a po trzecie i chyba najwa?niejsze, z BEHEMOTH po?egnali si? Havok i Novy. Obaj zdecydowali si? spo?ytkowa? energi? twórcz? w swoich w?asnych zespo?ach. Zast?pc? drugiego z wymienionych Orion. W tym sk?adzie, poszerzonym wkrótce o nowego gitarzyst?, BEHEMOTH przyst?pi do nagrywania swojego siódmego albumu, opatrzonego roboczym tytu?em "Demigod".

Cytuj?c ?yciow? maksym? Nergala : "Odpoczynek nie jest dla zwyci?zców", mo?emy spodziewa? si? po BEHEMOTH jeszcze wiele "najgorszego"...


pochodzenie: oficjalna strona Behemoth

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 29 sty 2006, o 00:52 
Offline
Wieszcz forum
Wieszcz forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 19 mar 2005, o 15:34
Posty: 2022
Lokalizacja: ?e
Rage Against The Machine (w skrócie: Rage lub RATM) - zespó? rapcorowy, za?o?ony w Los Angeles w 1990 przez wokalist? Zacka de la Rocha i gitarzyst? Toma Morello.

Zespó? uwa?any za jedn? z pierwszych i najwa?niejszych kapel rapcorowych lat 90.. Cz?onkowie grupy byli znani ze swoich lewicowych pogl?dów politycznych, którym dawali wyraz w tekstach piosenek, w wywiadach itp. Wspierali ró?ne inicjatywy, m.in. uwolnienia skazanego na ?mier? Mumia Abu-Jamala, wyra?ali poparcie dla meksyka?skich zapatystów.

Muzyk? RATM mo?emy okre?li? jak? mieszanin? hip-hopu, punka, i thrash metalu. Wizytówk? zespo?u by? charakterystyczny wokal Zacka de la Rocha. Charakteryzowa? si? rapowymi nalecia?o?ciami, jak równie? stylizacjami wokalnymi opartymi o eksperymenty Morello z brzmieniem gitary. Zespó? znany z widowiskowych koncertów, równie? u boku takich zespo?ów jak U2 oraz Wu-Tang Clan. W 1993 wyst?pili w Warszawie.

Zack de la Rocha opu?ci? zespó? pomi?dzy wydaniem p?yty The Battle of Los Angeles i publikacj? Renegades. Zespó? oficjalnie rozpad? si? nied?ugo po tym wydarzeniu. Aktualnie Zack de la Rocha rozpocz?? wspó?prac? z wykonawcami ze sceny hip-hopowej, m.in. DJ Shadow, z którym nagra? w 2003 piosenk? "March of Death", stanowi?c? protest wobec wojny w Iraku. Pozostali cz?onkowie zaprosili do wspó?pracy wokalist? zespo?u Soundgarden Chrisa Cornella, tworz?c now? grup? Audioslave. Pierwszy singel zespo?u Cochise, zosta? wydany w listopadzie 2002.Obrazek

_________________
"?eby j?zyk gi?tki zawsze powiedzia?, co pomy?li g?owa."


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 22 lut 2006, o 18:25 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 wrz 2005, o 10:47
Posty: 165
Lokalizacja: Radom City
Sonic Youth

Stronki na ktore mozecie sobie zajrzec.

Kapela naprawde warta uwagi!!!!

http://www.sonicyouth.fan.pl/

www.sonicyouth.com

Obrazek

_________________
bless


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 25 lut 2006, o 19:24 
Offline
Powie?cio-pisarz
Powie?cio-pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 wrz 2005, o 23:36
Posty: 1391
Lokalizacja: R-m
Hunter Tam, gdzie b??kaj? si? zagubione dusze, swoje miejsce znalaz? Hunter - zespó?, który zrodzi? si? gdzie? pomi?dzy mazurskimi jeziorami. Swoje przeznaczenie zacz?? wype?nia? w roku 1986, kiedy drogi Paw?a (Drak) Grzegorczyka (gitara) i Grzegorza (Brooz) S?awi?skiego (perkusja) skrzy?owa?y si? ze sob?. Nie by?o w tych narodzinach ?adnej wi?kszej ideologii - ot, jak ka?dy m?ody zespó? za?o?ony w tamtych latach, chcia? gra? heavy metal, a przy tym dobrze si? bawi?.

Geneza nazwy równie? nie wydaj? si? by? skomplikowana:

"Po prostu spodoba?o nam si? to s?owo. W momencie, kiedy nazwa powstawa?a, kompletnie nie zdawali?my sobie sprawy, co oznacza. To by?o na pocz?tku nauki w LO w Szczytnie. "Hunter" by?o s?owem z tytu?u kawa?ka Def Leppard "Die Hard The Hunter" z p?yty "Pyromania", której byli?my z Grze?kiem wielkimi fanami. Dopiero zacz?li?my si? uczy? angielskiego i nie zadali?my sobie trudu, ?eby je t?umaczy?. Po?niej, jego sens troch? mnie rozczarowa?, przyznaj?. Postanowili?my jednak, ?e gdy kto? nas spyta: "dlaczego nazwali?cie si? ?owcy?" - b?dziemy odpowiada?: Jeste?my ?owcy, bo zabieramy bogatym i dajemy biednym... czyli nam samym. W rzeczywisto?ci w momencie wymy?lania nic dla nas nie znaczy?o - po prostu zlepek sze?ciu literek bez ?adnej ideologii" (Pawe? G.)
Z pocz?tku próby odbywa?y si? od rana do wieczora w soboty i niedziele. Pierwszy koncert uda?o si? ch?opakom zagra? w szczytnie?skim MDK-u z okazji 1-ego Maja. Z czasem koncertów zacz??o przybywa?. Od roku 1991 zacz??y si? równie? koncerty w Niemczech, na które ?owcy wyje?d?ali prawie co roku. Oboj?tnie, ile osób si? na nich pojawi?o - 50 czy 800 - to wszyscy zawsze dobrze si? bawili. Zespó? bardzo d?ugo szuka? wokalisty, pojawili si? na krótko Czarek Studnia, Micha? Grzymys?awski. W ko?cu rol? wokalisty przej?? Drak, mimo, ?e bardzo tego unika?, op?tany przez gitar?. Z lat '93-'95 mo?na wyró?ni? wa?niejsze koncerty: Sopot '94 (molo), Mannheim Rock, Mettmann Rock Me, trasa koncertowa obejmuj?ca Mutterstadt, Neustadt, Mannheim, kilka koncertów podczas trasy z Katem (potem jeszcze do tego wrócimy), koncerty z Acid Drinkers, uczestnictwo w fina?ach Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy (Pozna?, Olsztyn) etc.
Demówki które by?y nagrywane w pocz?tkowych latach dzia?alno?ci zespo?u by?y rozprowadzane na koncertach, poczt? pantoflow?. A by?o ich dwie... pierwsza zosta?a nagrana w Szczytnie, w Sali prób, druga za? by?a kompilacj? koncertu w W?gorzewie oraz suity "Requiem" (nagranej w Warszawie, w domowym studiu Wojtka Pilichowskiego, gdzie perkusj? musia? zast?pi? automat). Po jednym z koncertów w Niemczech Hunter otrzyma? propozycj? nagrania p?yty w APN Studio Neustadt GmbH (czy?by koniec ery demówek?).

"Studio by?o zawodowe. Gdy do niego weszli?my, koparki opad?y nam do samej ziemi. Niestety osoby, które tam pracowa?y, okaza?y si? by? kiepskimi fachowcami. Praktycznie sami wszystko nagrali?my i zmiksowali?my (na tyle na ile potrafili?my). By?o bardzo kiepsko." (Pawe? G.)
Nagrania zako?czy?y si? w styczniu '94. Po powrocie do Polski naprawianiem b??dów zaj?? si? Robert Mo?cicki. W studiu nagraniowym S4 w Warszawie jeszcze raz zmiksowa? ta?m? ze ?ladami. Robert nie do ko?ca jednak móg? wp?yn?? na brzmienie "Requiem", ta?my by?y pe?ne niespodzianek, które przyprawi?y go o palpitacje serca, ale i tak radykalnie zmieni? oblicze p?yty (jak na tamte czasy, okoliczno?ci i warunki). Urozmaicone zosta?y partie instrumentalne, niektóre partie wokalne powtórzone, a w "?niwiarzach Umys?ów" pojawi? si? fortepian. Min?? miesi?c prac w S4 i pierwsze dziecko Huntera by?o gotowe, by otworzy? oczy.

W tym samym czasie "Drak" na pó? roku przeobrazi? si? w "Paulo", by zast?pi? przebywaj?cego w szpitalu "Litz?" , w szeregach Acid Drinkers. Kilkana?cie du?ych koncertów, które razem zagrali zosta?o cz??ciowo zarejestrowanych i wyemitowanych przez telewizj? ogólnopolsk? (np. w "Lalamido") i regionaln?. Dzi?ki wspó?pracy z Acid Drinkers coraz wi?cej osób zacz??o my?le?: "Hunter? Co to takiego jest?" i interesowa? si? ma?o jeszcze znan? kapel?. Oto jak "Drak" (tudzie? "Paulo") wspomina tamte pó? roku swego ?ycia:

"By?o bardzo fajne. Fakt, trzeba by?o bardzo du?o pi? J, ale to by?o wliczone w koszta i nie by?o tutaj ?adnych niespodzianek. S? to ?wietni kolesie i bardzo mile wspominam wspó?prac? z nimi. Dzi?ki nim nabra?em du?ego dystansu do tego co robi?. By? to bardzo ciekawy okres mojego ?ycia. Mam zreszt? kaset? video i czasem to sobie z ?ezk? w oku i k?uciem w w?trobie wspominam."Po wspó?pracy z Acidami trzeba by?o wróci? do swojej w?asnej kapeli. Hunter rozpocz?? tras? promuj?c? "Requiem" (pierwszy etap - Mazury). Potem ch?opaki przy??czyli si? do grupy Kat, z któr? zagrali kilka (wcze?niej ju? wspomnianych) koncertów. Oto co ta trasa da?a Paw?owi:
Muzycznie szli?my jakby w inn? stron?, tak?e nie by?o tutaj ?adnych punktów wspólnych. Bardzo mi si? podoba?o jak byli nag?a?niani, jak równie? odbiór tekstów Romana Kostrzewskiego. Miejscami s? wprawdzie dla mnie kompletnie niezrozumia?e. ale widzia?em jak ludzie ?piewaj?, jak reaguj? na te teksty i zrobi?o to na mnie bardzo du?e wra?enie. Czasem Romek móg? sobie zupe?nie darowa? ?piewanie, ludzie robili to za niego. Postanowi?em równie? spróbowa? pisa? teksty w j?zyku polskim. Stwierdzi?em, ?e polskie teksty maj? bardzo silny przekaz, maj? bardzo du?? si?? oddzia?ywania. Owszem - jak kto? jest wielkim fanem, nauczy si? i angielskich tekstów... ale je?eli mo?na po polsku, to wola?bym po polsku. W tym okresie ?piewa?em tylko dwa teksty po polsku czyli suit? Requiem i ?niwiarzy Umys?ów i mówi?c szczerze ba?em si?, ?e s? kiepskie i ludzie pos?dz? mnie o grafomani? i demagogi?. Angielskie by?y bezpieczniejsze i pisa?em je szybko (No More Cry powsta?o w 10 minut). Dla porównania ?niwiarze... prawie 2 miesi?ce"

Nast?pnie ?owcy zagrali ok. 10 koncertów na po?udniu Niemiec, po czym wrócili do Polski i koncertowali promuj?c "Requiem" a? do jego ukazania si? w sklepach w grudniu '95. Wydawc? albumu by?a firma Meridian Publishing, za?o?ona na potrzeby zespo?u (trzeba by?o jako? usankcjonowa? sprzeda? p?yt i kaset, dlatego te? Hunter wymy?li? firm? i ch?opcy byli w?asnym wydawc?).
Podczas nagra? "Requiem" i jeszcze przez d?ugi okres czasu Hunter wyst?powali jako trio: Pawe? Grzegorczyk "Drak" (gitara, wokal), na basie Tomek Golijaszewski ala "Fester" oraz Grzegorz "Brooz" S?awi?ski (perkusja).

Wiadomo, ?e ko?o, które zje?d?a z górki, przybiera szybszy obrót ni? mia?oby si? toczy? po prostej powierzchni. Rok 1995 okaza? si? by? dla Huntera pomy?lny. Ich utwory zacz??y pojawia? si? w ogólnopolskich i lokalnych stacjach radiowych, a p?yta "Requiem" doczeka?a si? wielu pochlebnych recenzji w takich pismach jak: "Brum", "Gitara i Bas", "Sztandar M?odych".

Pierwszy teledysk zosta? nakr?cony do utworu "Freedom". Emitowany by? dosy? cz?sto m.in. w "Luzie" (TVP1), "Clipolu" (TVP2 - pojawi? si? tam kilkana?cie razy na ?yczenie telewidzów), w telewizji Polsat i na TV Polonii. Nakr?cony ok. pó? roku pó?niej klip do "Screamin' Whispers" równie cz?sto go?ci? we wcze?niej wymienionych programach jak swój poprzednik.

Po zako?czeniu ka?dego roku media zajmuj? si? jego podsumowaniem. Oczywi?cie Hunter nie móg? by? pomini?ty. W kategorii "Zespó? roku" i "P?yta roku" w podsumowaniu Superexpressu (P?n.-wsch. Polska) w ocenie czytelników znalaz? si? na drugiej pozycji ust?puj?c jedynie Vaderowi. Równie? w pi?mie "Gitara i Bas" w kategorii "Najlepsza p?yta gitarowa roku 1995" zespó? z albumem "Requiem" zaj?? drugie miejsce tym razem ust?puj?c "Infernal Connection" Acid Drinkers, ale wyprzedzaj?c grupy Illusion czy Kobong. Chc?c uhonorowa? zaproszono Paw?a na fina?owy koncert "Gitarowy Top '95", gdzie wyst?pi? u boku Acid Drinkers w warszawskiej Sali Kongresowej.
Muzyk? Huntera sklasyfikowano jako power metal, a sam zespó? okrzykni?to wtedy polsk? Metallik?. Po??czenie ?wietnej realizacji studyjnej z doskona?ym warsztatem muzyków ukazanych na "Requiem" zosta?o docenione przez recenzentów. W ich opiniach cz?sto pojawia?y si? stwierdzenia, ?e muzyka Huntera posiada w sobie niepowtarzalny klimat z ró?norodnymi i oryginalnymi solówkami, i jest to "(...) spontaniczna, czysta energia, która pora?a" i dzia?a zarówno na ludzi pragn?cych ostrego czadu, jak i na tych chc?cych us?ysze? melodi? przenikaj?c? wprost do ich duszy.

W 1996 roku Hunter zagra? przed kilkudziesi?ciotysi?czn? publiczno?ci? podczas Przystanku Woodstock ju? jako kwartet - do kapeli powróci? (jak si? potem oka?e, nie na d?ugo) Robert "Mooha" Ropiak (druga gitara), który w pocz?tkowym okresie istnienia bra? udzia? w nagrywaniu pierwszego dema. W mi?dzyczasie Pawe? zosta? zaproszony do nagrania partii gitarowych w utworze "Pr?d sta?y \ pr?d zmienny" zespo?y T-Raperzy znad Wis?y, b?d?cego swobodnym spojrzeniem na muzyk? metalow? na podstawie AC \ DC.

Mimo tego, ?e Hunter zdo?a? w pewnym stopniu zas?yn?? na polskiej scenie, to nagrywanie nowego albumu odwleka?o si? z roku na rok. Brak wydawcy z prawdziwego zdarzenia zbiera? swoje ?niwo. Jednak?e fani nie zapomnieli o zespole i w plebiscycie zorganizowanym przez "Gitar? i Bas" w 1999 roku na "100 solówek wszechczasów made in Poland" solo do "Freedom" znalaz?o si? na 7 miejscu w ocenie czytelników, co by?o mi?ym zaskoczeniem dla Huntera. W lipcu roku 1999 odby? si? w Gdyni "Gitarowy Top '98", na którym Hunter zaprezentowali swój nowy program w?ród najlepszych polskich gitarzystów. Jednak nie wyst?powali ju? z "Mooh?", z którym drogi rozesz?y si? po koncercie na Wielkiej Orkiestrze ?wi?tecznej Pomocy w Mr?gowie. Jego miejsce zaj?? Piotr "Pit" K?dzierzawski, a na basie zagra? wówczas po raz pierwszy oficjalnie "Saimon". Dlaczego nie "Fester"?Wynika?o to z socjalnych problemów. W tym czasie przenios?em z Warszawy do Olsztyna, w którym od d?u?szego czasu mieszka? równie? Brooz, a Tomek z ?odzi nie móg? doje?d?a? trzy razy w tygodniu na próby. W pewnym momencie stwierdzi?, ?e nie chce blokowa? nas i naszych koncertów. Przeszkoli? wi?c naszego ówczesnego technicznego "Saimona" i u?yczy? mu swojego sprz?tu. Nie wynika?o to z tego, ?e nie chcia? z nami gra?, ale po prostu nie móg?, a my z kolei nie mogli?my gra? prób. Od tamtej pory cz?sto jednak bywa tak, ?e jak Tomek przyje?d?a do nas na koncerty to bierze od "Saimona" bas i gra z nami (zazwyczaj "Freedom")." (Pawe? G.)
W sierpniu '99 pojawi? si? wyprodukowany przez jednego z najzdolniejszych polskich producentów i realizatorów Andrzeja Karpa oraz Piotra Zygo, pierwszy zwiastun drugiej p?yty zatytu?owany "Kiedy Umieram..." ukazuj?c now? twarz zespo?u. Pocz?tkowo mia? on trafi? na sk?adank? po?wi?con? ?mierci dwóch nie?yj?cych kolegów z bran?y metalowej z Olsztyna. Niestety okaza?o si?, ?e p?yta najprawdopodobniej nie wyjdzie. Pod znakiem zapytania sta?a równie? data nagrania albumu studyjnego, dlatego te? Hunter zdecydowa? si? wykorzysta? materia? z Przystanku Woodstock '96 (u?yczonego im przez Jurka Owsiaka) dok?adaj?c do tego jako bonus studyjn? wersj? "Kiedy Umieram..." oraz dwa teledyski. P?yta ukaza?a si? w 2001 roku nak?adem wytwórni Rubicon.Prawdziw? rewolucj? Hunter mo?e zawdzi?cza? teledyskowi do "Kiedy Umieram..." nagranemu na pocz?tku 2002 roku przy okazji koncertu charytatywnego w Szczytnie. Realizacj? klipu zaj?? si? Marcin Klinger. "Kiedy Umieram..." wojowa? równie dzielnie na falach radiowych jak i w telewizji. Przez ok. 2 miesi?ce okupywa? 1. miejsce na li?cie VivyRock, gdzie trafi? od razu z propozycji do listy i by? pierwszym w jej historii polskim zespo?em (gdyby program ten nie straci? na pewien czas swojego prowadz?cego, byliby tam o wiele d?u?ej).

"Kiedy Umieram..." by? pierwszym utworem od czasu "Requiem", który zapocz?tkowa? nowy styl w naszym graniu. Nie by?o ju? takich szybkich, ostrych, technicznych utworów - zacz??y si? ci??sze i wolniejsze). Poza tym u?yli?my klawiszy, których wcze?niej w Hunterze nie by?o. Ka?dy kolejny kawa?ek, który potem powstawa? by? ciut inny i przestali?my si? ogranicza? do ram muzycznych power metalu". (Pawe? G.)

Prze?om w karierze zespo?u wcale nie sprawi?, ?e osiad? na laurach. Co si? z tym wi??e - zacz?li gra? wi?cej koncertów, na których zacz??o pojawia? si? coraz wi?cej fanów, a i zainteresowanie kapel? w mediach wzros?o. Ogromn? rado?? Hunter sprawi? fanom (i sobie!) wyst?puj?c podczas Przystanku Woodstock 2002 (po 6 latach!) przed blisko 300 tys. publiczno?ci?.

7 sierpnia 2002 roku rozpocz??o si? nagrywanie materia?u na now? p?yt?, której produkcj? zaj?? si? Andrzej "Aka" Karp. W ci?gu dwóch dni "Brooz", "Saimon", "Fester" oraz Indianie nagrali swoje partie w Studiu Radia Olsztyn. Potem by?y dwa tygodnie oczekiwa? na wolny termin w Studiu Izabelin, gdzie powsta?a nowa p?yta.

12-ego grudnia 2002 podczas Parkfestu swoj? premier? mia? singiel "Fallen" - pierwszy zwiastun maj?cego si? wkrótce ukaza? "MedeiS". Jeszcze przed rozpocz?ciem 2003 roku rozpocz??y si? zdj?cia do teledysku tej?e piosenki. Miejmy nadziej?, ?e gdy stacje telewizyjne go dostan?, ju? nie b?d? chcia?y wypu?ci? (krótko mówi?c - ?e zrobi on równie du?e zamieszanie jak "Kiedy Umieram...").
Zespó? zapowiedzia?, ?e MedeiS to kawa? pot?gi, która przemówi nie szeptem, lecz krzykiem. My?l?, ?a pewno nas zadziwi, na pewno nami wstrz??nie i na pewno po jej przes?uchaniu jaka? cz?stka nas podda si? transformacji...
Nadchodzi czas MedeiS...

"Takiej p?yty jak Medeis nigdy ju? nie nagram" - tak w?a?nie brzmia?y s?owa Draqa po koncercie otwieraj?cym MedeiS Tour 2003, który odby? si? w warszawskim klubie Stodo?a, dnia 27 marca 2003 roku.
P?yta ukaza?a si? 7 marca 2003 roku, osiem lat po wydaniu debiutanckiego albumu Requiem. Ju? pierwszy utwór zwiastuj?cy nowy album, Fallen, zapowiada? zmiany jakim podda?a si? muzyka Huntera. Pojawia?y si? równie? opinie, i? Zespó? podchodzi zbyt blisko stylistyki popowej. Nic bardziej mylnego. Wszelkie w?tpliwo?ci rozwia? kolejny z zaprezentowanych utworów, który Zespó? umie?ci? w postaci pliku mp3, w ramach prezentu gwiazdkowego na swojej oficjalnej stronie internetowej. Utworem tym by?a Fantasmagoria, stylistycznie zupe?nie inna od przedstawionego wcze?niej Fallen, ci??sza zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej.
Zarówno p?yta jak i promuj?ca j? trasa koncertowa reklamowane by?y w rozg?o?niach radiowych na terenie ca?ego kraju. Sam album natomiast zebra? ?wietne recenzje w czasopismach muzycznych (parafrazuj?c zako?czenie recenzji w Metal Hammer "MedeiS jest tym co Polska ma najlepszego do pokazania"). Hunter znów zacz?? pojawia? si? w mediach, wystarczy wspomnie? wywiady dla rozg?o?ni radiowych, czasopism muzycznych i periodyków internetowych, go?cili równie? w programie Kuby Wojewódzkiego (Zespó? zagra? utwór Fallen), pó?niej równie? u Zbyszka Ho?dysa.

Nied?ugo po wydaniu p?yty Hunter ruszy? w tras? koncertow?, obejmuj?c? kilkana?cie klubów w Polsce. W dotychczasowej karierze Zespo?u by?a to najwi?ksza seria koncertów na terenie ojczystego kraju. W odpowiedzi na du?? popularno?? trasy Zespó? ruszy? jesieni? z drug? edycj? MedeiS Tour, która by?a uzupe?nieniem edycji pierwszej i jednoczesnym podzi?kowaniem dla fanów za udzielane Zespo?owi wsparcie.
Latem 2003 Hunter ponownie, po kilkuletniej przerwie pojawi? si? na scenie Przystanku Woodstock. Kilka miesi?cy pó?niej, w maju 2004 ukaza?o si? pierwsze DVD zespo?u, z zapisem tego w?a?nie koncertu, który przyczyni? si? do kolejnego sukcesu Huntera - w roku 2004 otrzymali nagrod?, Z?otego B?czka, przyznawan? ulubie?com woodstockowej publiczno?ci. Znaczenie tego wyró?nienia jest tym wi?ksze, ?e przyznawane jest ono tylko i wy??cznie w oparciu o g?osy publiczno?ci, a nie jak w przypadku wi?kszo?ci nagród przyznawanych w ramach bran?y muzycznej - na podstawie rankingu sprzeda?y lub sztucznie nap?dzanej popularno?ci. Jako zwyci?zca plebiscytu Z?otego B?czka, Hunter wyst?pi? przed woodstockow? publiczno?ci? drugi raz z rz?du w roku 2004.

Kolejn? rzecz? wyró?niaj?c? koncert podczas Przystanku Woodstock 2003 jest pomys?, którego realizacj? muzycy Huntera rozpocz?li ju? podczas pierwszej trasy promuj?cej album MedeiS. Pomys?em tym by?o wzmocnienie przekazu tekstów i muzyki scenkami teatralnymi, aran?owanymi dla poszczególnych utworów, odgrywanymi jednocze?nie z nimi podczas koncertów.
O ile obydwie edycje MedeiS Tour, jak i liczne koncerty zagrane poza nimi, mo?na okre?li? jako prób? si?, o tyle wyst?p Huntera na Przystanku Woodstock 2003 by? pokazaniem pe?ni mo?liwo?ci tego Zespo?u, który dzi?ki pomocy aktorów z olszty?skiego Teatru Jaracza stworzy? widowisko barwne, przede wszystkim jednak niepowtarzalne.

Odzew z jakim spotka?a si? MedeiS oraz gwa?townie wzrastaj?ca popularno?? Huntera da?y Zespo?owi mo?liwo?? zaskoczenia fanów ponownie, gdy pojawi?y si? pierwsze zapowiedzi jedynego w 2004 roku festiwalu rockowego, Hunterfest. Impreza odby?a si? 7 sierpnia, na pla?y miejskiej w Szczytnie. Na scenie zagra?y takie gwiazdy jak Acid Drinkers, Hey i Kult; zdobywaj?cy coraz wi?ksz? popularno?? na polskiej scenie rockowej Hedfirst, który go?cinnie wyst?powa? u boku Huntera podczas MedeiS Tour, blues-rockowy Harlem, punkowa Moskwa oraz zwyci?zca II edycji Idola, Krzysztof Zalewski ze swoim zespo?em. Mimo braków organizacyjnych Hunterfest zdoby? sobie sympati? wielbicieli szeroko poj?tej muzyki rockowej; natomiast w?adze miasta Szczytno, bez których pomocy zrealizowanie tej imprezy by?oby niemo?liwe, zyska?y ogromn? wdzi?czno?? zarówno fanów jak i samego zespo?u Hunter. Udana wspó?praca muzyków i w?adz miasta podczas organizacji pierwszej edycji Hunterfest zaowocowa?a mo?liwo?ci? zrealizowania drugiej edycji tego festiwalu, która ma si? odby? w po?owie sierpnia 2005 roku.

Dzi?ki wspó?pracy z Mystic Production dosz?a do skutku reedycja debiutanckiej p?yty Huntera, Requiem, oraz - co mog?o by? sporym zaskoczeniem dla fanów Huntera - MedeiS, wydanej zaledwie kilkana?cie miesi?cy wcze?niej. Obydwie p?yty ukaza?y si? latem 2004 w wersjach "digipack", zawieraj?cych prezentacje multimedialne oraz bonusowe nagrania video.
Ju? podczas Hunterfestu fani Zespo?u mieli mo?liwo?? zapoznania si? z nowymi utworami, maj?cymi ukaza? si? na nowej p?ycie Huntera, której tytu? oraz data wydania by?y jeszcze wtedy nieznane.
Wiosn?, dok?adnie 8-go marca 2005 w Studiu Izabelin, gdzie nagrana zosta?a MedeiS, Hunter rozpocz?? nagrywanie materia?u na swoj? trzeci? p?yt? studyjn?.
P?yta "T.E.L.I..." mia?a swoj? premier? 30 maja 2005 roku. Terriblis Est Locus Iste...Sk?ad zespo?u


Pawe? "Drak" Grzegorczyk (wokal, gitara, skrzypce, inst. klawiszowe),
Piotr "Pit" K?dzierzawski (gitara, wokal),
Grzegorz "Brooz" S?awi?ski (perkusja, wokal),
Konrad "Saimon" Karchut (gitara basowa),
Micha? "Jelonek" Jelonek (skrzypce, g?osy),

Pochodzenie oficjalna strona Huntera

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 26 lut 2006, o 04:35 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25 sty 2006, o 15:24
Posty: 139
Lokalizacja: z kon(tekstu) wyrwany
MASSIVE ATTACK

Grupa ta uznawana jest dzi? za prawdziwych pionierów stylu trip-hop, ??cz?cego w swym brzmieniu elementy dubu, ambientu i hip-hopu. Massive attack - wraz z portishead i trickym - tworz? "wielk? trójc? trip-hopu", której muzyka i pochodzenie sta?y si? ?ród?em nowego brzmienia - bristol sound. Sami massive attack s? za? uwa?ani za jednych z bardziej inspiruj?cych artystów minionej dekady - to w?a?nie ich muzyka sta?a si? podstaw? brzmie? tak cenionych dzi? wykonawców jak sneaker pimps, moloko, kruder & dorfmeister, david holmes, howie b, laika, bjork itp. warto wi?c przybli?y? krótko histori? grupy, która niedawno wyda?a swój nowy, pi?ty w karierze kr??ek.

Trzonem massive attack przez wi?kszo?? czasu by?a trójka - robert del naja (3d), grant marshall (daddy g) i andrew vowles (mushroom). panowie odpowiedzialni za stron? muzyczno-klimatyczn? albumów massive attack zapraszali do "wokalnej" wspó?pracy takich artystów jak tracey thorn (everything but the girl), horace andy, elisabeth frasier (cocteau twins), shara nelson, nicolette czy tricky. historia projektu zacz??a si? ju? w roku 1983 w bristolu (prawdziwej "stolicy" trip-hopu) - kiedy to powsta?a grupa "wild bunch", skupiaj?ca m?odych artystów, muzyków i djów tworz?cych jeden wspólny sound-system. grupa "wild bunch", graj?c mieszank? reggae, dubu, funky czy r'n'b bardzo szybko zdoby?a sobie popularno?? w lokalnych klubach. prze?omem okaza? si? rok 1985, kiedy to dwójka "?ajld-banczowców" - gratn marshall i andrew vowles - spotka?a na swej drodze lokalnego artyst? graffiti, roberta del naj?. spotkanie zaowocowa?o pomys?em odej?cia z wild bunch na rzecz zupe?nie nowego projektu - massive attack. nad premierowym materia?em muzycy pracowali do?? d?ugo (kilkuletnie przerwy mi?dzy kolejnymi wydawnictwami mia?y sta? si? w przysz?o?ci prawdziw? "tradycj?" w dzia?alno?ci massive attack), pierwszy kawa?ek ukaza? si? bowiem dopiero na pocz?tku roku 1990. zatytu?owany "daydreaming" zawiera? partie wokalne sary nelson oraz trickyego (wyst?puj?cego wtedy jeszcze jako tricky kid), który do po?owy lat dziewi??dziesi?tych uznawany by? za czwartego cz?onka formacji. singiel "daydreaming" spotka? si? z niez?ym przyj?ciem, jednak dopiero kolejny utwór, "unfinished sympathy" sta? si? prawdziwym hitem, dzi? klasykiem grupy, dzi?ki któremu massive attack otrzymali mo?liwo?? nagrania ca?ego albumu.

Ukaza? si? on w roku 1991, nosi? nazw? "blue lines" i odniós? wielki sukces - tak komercyjny, jak i artystyczny. specyficzne po??czenie na jednym albumie hip-hopu, dubu, r'n'b czy bardziej mrocznych klimatów okaza?o si? formu?? na tyle ?wie??, ?e kr??ek "blue lines" sta? si? prawdziwym "sygnalizatorem" nowej estetyki, któr? ju? nied?ugo mieli rozwin?? inni wykonawcy pochodz?cy z bristolu - portishead, crustation, grandby czy arty?ci skupieni wokó? nieistniej?cego ju?, bristolskiego labelu cup of tea. po wydaniu "blue lines" muzycy massive attack, chc?c unikn?? jakichkolwiek skojarze? z ówczesn? polityk? "koalicji" wobec iraku, postanowili zmieni? nazw? swej grupy na proste "massive". do swej pierwotnej nazwy grupa powróci?a trzy lata pó?niej, podczas prac nad kolejnym albumem.

Wydany w roku 1994 nosi? nazw? "protection" i zamyka? pewien okres w dzia?alno?ci grupy (chocia? w przypadku massive attack ka?dy kolejny kr??ek mogliby?my nazywa? oddzielnym etapem w historii zespo?u). kr??ek "protection" potwierdzi? i umocni? wysoki status grupy na nowej muzycznej scenie, przynosz?c materia? pe?en przebojów, ambitnie zaaran?owanego popu i trip-hopu. nie bez wp?ywu na ostateczne brzmienie albumu mia? udzia? craiga armstronga, którego smyczkowe aran?acje doda?y p?ycie niepowtarzalnego brzmienia. kr??ek "protection" przyniós? kilka prawdziwych przebojów, takich jak kawa?ek tytu?owy czy utwór karmacoma, pozostaj?cy do dzi? jednym z bardziej owacyjnie przyjmowanych kawa?ków massive attack podczas koncertów. nied?ugo po wydaniu "protection" ukaza? si? kr??ek z dubowymi remiksami tej p?yty, których autorem by? mad professor. jego miksy zawarte na p?ycie zatytu?owanej "no protection" spotka?y si? z tak du?? popularno?ci?, ?e p?yta ta sprzeda?a si? lepiej ni? oryginalne "protection".

Po wydaniu drugiego albumu jeden z cz?onków massive attack , tricky, postanowi? skupi? si? na solowej dzia?alno?ci, wydaj?c w 1995 roku swój debiutancki (i chyba najlepszy) kr??ek "maxinquae". pozostali twórcy grupy za?o?yli za? w?asny label - melankolic - który sta? si? wydawc? albumów m.in. craiga armstronga (?wietne "space between us" i "as if to nothing"), horace andy'ego (skylarking) i grupy alpha ("come from heaven" i "impossible thrill") - wszystkie te kr??ki oscylowa?y wokó? konwencji melancholijnego, ambitnego popu. massive attack ucichli natomiast na kolejnych kilka lat.

Dopiero w lecie roku 1997 pojawi? si? zupe?nie nowy kawa?ek grupy - risingsun, zapowiadaj?cy trzeci album. tym razem zespó? postanowi? i?? w stron? bardziej mrocznych, psychodelicznych brzmie? zapraszaj?c do wspó?pracy elisabeth frasier, wokalistk? cocteau twins (zespo?u-podpory wytwórni 4ad w latach osiemdziesi?tych). "pomys? wspó?pracy z liz frasier pojawi? si? jakie? 5 lat temu, czujemy bowiem wielki podziw i szacunek do tego, co robi?a. po kilku latach nieudanych prób, dopiero teraz uda?o nam si? zgra? w czasie z liz." - mówi? 3d. narkotyczny g?os frasier doskonale wspó?brzmia? z niepokoj?c?, now? muzyk? massive attack. sam album, zatytu?owany "mezzanine", ukaza? si? w roku 1998 i spotka? si? ze wspania?ym przyj?ciem publiczno?ci i krytyków. i chocia? na kr??ku tym trudno znale?? przebój na miar? "karmacomy", to ?wietna, perfekcyjna produkcja i niezwyk?y klimat albumu sprawi?y, ?e zosta? on uznany za najlepsze jak dot?d dzie?o massive attack. "my?l?, ?e g?ówn?, i najcz??ciej najtrudniejsz? rzecz? w robieniu muzyki jest ci?g?e kroczenie naprzód, zostawianie w tyle tego, do czego ju? doszed?e?. cz?sto zabiera to sporo czasu - kiedy chcesz si? rozwija? i szukasz odpowiedniej drogi musisz pope?ni? kilka b??dów, aby pój?? do przodu".

Po sukcesie p?yty i trasy jej promuj?cej nieoczekiwanie z grupy odszed? andrew vowles. Pozosta?a dwójka postanowi?a jednak gra? nadal razem, cho? na kolejny album massive attack fani musieli czeka? a? pi?? lat. I cho? terminy wydania nowego albumu by?y sukcesywnie przesuwane, czwarty du?y kr??ek massive attack - "100th window" ujrza? w ko?cu ?wiat?o dzienne 11 lutego 2003 roku.

Od siebie mog? doda? tyle, ?e od tego zespo?u zacz??a si? moja przygoda z szerokorozumian? muzyk? elektroniczn?. To w?a?nie ten zespó? i ta muzyka otworzy?a mi oczy na zupe?nie nowe wr?cz metafizyczne doznania. Nie mam poj?cia gdzie bym si? teraz znajdowa? gdyby nie Oni. Polecam absolutnie ka?demu, w szczególno?ci pierwsze trzy p?yty. Grzechem by?oby nie wspomnie? o teledyskach. Ka?dy znich to arcydzie?o, bior?c pod uwag?, ?e re?yserzy owych klipów to najwy?sza ?wiatowa pó?ka (Gondry, Walsh, Sednaoui, Glazer, Stern) a obrazy do takich utworów jak "unfinished sympathy" czy "protection" do dzi? uznawane s? jako najlepsze teledyski wszechczasów co tylko potwierdza fakt i? ich muzyka jest ponadczasowa.
Na sam koniec chcia?bym powiedzie?, ?e massive attack daj? pora?aj?ce koncerty. Jak do tej pory trzy razy go?cili w Polsce, ja mia?em okazj? by? na ostatnim w Gdyni w 2004r. i by?o to co? czego si? nie da opisa?!!! ?ycz? ka?demu jak najlepszych prze?yc z t? muzyk?, chocia? w przypadku tej grupy o innych nie mo?e by? mowy.

Obrazek


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 7 mar 2006, o 13:47 
Offline
Pocz?tkuj?cy
Pocz?tkuj?cy

Dołączył(a): 30 sty 2006, o 20:57
Posty: 11
Lokalizacja: Tokjo
RADIOHEAD
Thom Yorke, Ed O'Brien, Phil Selway oraz Jonny i Colin Greenwoodowie zacz?li razem gra? ju? w college’u w Abingdon. Thom i Ed za?o?yli zespó? „On A Friday”, do którego kolejno do??czyli Colin, Phil oraz Jonny. Coraz cz?stsze i bardziej owocne próby u?wiadomi?y im, ?e chc? zwi?za? swoj? przysz?o?? w?a?nie z muzyk?. Jednak ambicja nie pozwala?a im rzuci? szko?y i postawi? na artystyczn? wolno??. Wszyscy rozpocz?li studia na wy?szych uczelniach. W tym czasie intensywno?? prób nieco spad?a, poniewa? tylko Jonny uczy? si? w Oxfordzie. Po otrzymaniu dyplomów muzycy zamieszkali razem i robili wszystko, aby "zaistnie?" w muzycznym ?wiatku, graj?c coraz wi?cej koncertów w lokalnych klubach i pisz?c nowe utwory. Thom, Phil, Jonny, Ed i Colin mieli szcz??cie - publiczno?? ich polubi?a, zrobi?o si? o nich g?o?niej i po pewnym czasie zainteresowali si? nimi tak?e ludzie z wytwórni p?ytowych. 21 grudnia 1991 roku muzycy podpisali kontrakt z EMI/Parlophone, zmieniaj?c równocze?nie nazw?, gdy? "On A Friday" by?a podobno zbyt "piwna". Mimo pochlebnych opinii krytyków i publiczno?ci dotycz?cych koncertów zespo?u, debiutancka EP-ka "Drill" okaza?a si? niewypa?em, podobno nawet p?yta by?a rozdawana w sklepach za darmo. Pierwszy album "Pablo Honey", nagrany w ci?gu trzech tygodni, nie odniós? wi?kszego sukcesu w Wielkiej Brytanii. Utwory z tej p?yty zosta?y uznane za "ma?o odkrywcze i wtórne", mimo ?e na p?ycie by?o kilka dobrych kawa?ków...

Prawdopodobnie losy zespo?u potoczy?yby si? zupe?nie inaczej..
"Wytwórnia zagrozi?a nam, ?e je?li nie sprzedamy pó? miliona p?yt, wylej? nas!",
gdyby nie ogromna popularno?? singla "Creep" w USA. Radiohead wyruszyli w wielk? i m?cz?c? tras? po Stanach Zjednoczonych, gdzie grali g?ównie jako support innych zespo?ów. Wkrótce kojarzeni byli niestety tylko jako zespó? jednego przeboju, co niezbyt im si? spodoba?o. "Publiczno?? wychodzi?a z koncertów po tym, jak zagrali?my t? piosenk?!".
Dzi?ki ameryka?skim sukcesom o Radiohead zacz??o si? tak?e mówi? w ich ojczy?nie, gdzie wznowiono edycj? singla "Creep". Do dzisiaj jest to (niestety..) najbardziej znany ich kawa?ek i chyba jedyny w ca?ej ich karierze, który osi?gn?? status wielkiego przeboju. Inne kawa?ki promuj?ce ten album ("Stop Whispering", "Anyone Can Play Guitar") nie wywo?a?y ju? takiego entuzjazmu publiczno?ci.

Wyko?czeni d?ugim tournee po powrocie do Anglii zabrali si? za nagrywanie drugiej p?yty. W mi?dzyczasie wydali zapowied? nowego kr??ka - EP-k? "My Iron Lung", która jednak nie cieszy?a si? wi?ksz? popularno?ci?. Aby zerwa? z "creepow?" przesz?o?ci?, jako cel cz?onkowie zespo?u postawili sobie nagranie albumu, na którym b?d? same hity. Tamtego okresu nie wspominaj? jednak zbyt dobrze, poniewa? podczas sesji nagraniowych dochodzi?o do cz?stych k?ótni. Na szcz??cie rozs?dek i upór zwyci??y?y, a napi?cia w zespole zosta?y z?agodzone podczas krótkiego tournee, dzi?ki czemu w lutym 1995 roku ukaza?a si? druga, o wiele dojrzalsza, bardziej spójna i dopracowana p?yta "The Bends". Single "Just", "High&Dry", "Fake Plastic Trees" a w szczególno?ci przepi?kny "Street Spirit" promuj?ce album sprawi?y, ?e zdoby? on du?? popularno?? i uznanie publiczno?ci oraz krytyków, którzy og?osili kr??ek jedn? z najlepszych p?yt 1995 roku. Niesamowicie melancholijny nastrój jest obecny w wi?kszo?ci tekstów, a klimatyczne piosenki przeplataj? si? z mocniejszym gitarowym graniem. W czasie trasy koncertowej (mi?dzy innymi jako support R.E.M. i Alanis Morisette) powsta?o wiele nowych utworów, wi?c po jej zako?czeniu muzycy rozpocz?li prac? nad trzecim longplayem. Wynaj?li du?? posiad?o?? na odludziu w okolicach Bath i tam stworzyli ...
Thom: "Mogliby?my uciec si? do zrobienia po prostu kolejnego do?uj?cego, ponurego, chorobliwego i negatywnego albumu, je?li chodzi o teksty oczywi?cie. Ale ja tego naprawd? nie chc?. I celowo spisuj? wszystkie pozytywne rzeczy, które us?ysz? lub zobacz?. Nie umiem ich jeszcze po??czy? z muzyk? i nie chc? si? do tego zmusza?."

... dzie?o doskona?e. P?yta "OK Computer" zosta?a obsypana deszczem nagród i zdoby?a szerokie uznanie publiczno?ci na ca?ym ?wiecie. To zbiór 12 perfekcyjnie atmosferycznie zaaran?owanych utworów opisuj?cych w bardzo wymowny sposób otaczaj?c? nas rzeczywisto??. Harmonijna muzyka komponuj?ca si? idealnie z nastrojem tekstów. Dzi?ki temu kr??kowi Radiohead stali si? niezwykle popularni i rozchwytywani. Zacz??o si? szale?stwo wywiadów i koncertów - udokumentowane na filmie "Meeting People Is Easy". Niesamowita presja, jakiej muzycy byli poddani przez d?ugi czas sta?a si? przyczyn? kryzysu i znudzenia ?yciem w pop-?wiatku. Radiohead mieli serdecznie do?? przed?u?aj?cej si? w niesko?czono?? trasy koncertowej, niezliczonych wywiadów, sesji zdj?ciowych i ci?g?ych podró?y. Podsumowuj?c miniony okres stwierdzili, ?e chc? zmieni? sposób nagrywania p?yt i sko?czy? z podporz?dkowywaniem si? ?elaznym zasadom show-biznesu. Po zako?czeniu ?wiatowego tournee w czerwcu 1998 roku o Radiohead zrobi?o si? cicho (oprócz tego, ?e wielu ludzi zachwyca?o si? ich p?ytami). W ci?gu dwóch lat zagrali tylko dwa koncerty, koncentruj?c si? na dzia?alno?ci w studio...Radiohead zacz?li pracowa? nad kolejn? p?yt? pod koniec roku 1998. Najpierw nagrania odbywa?y si? w Meldy Studios w Kopenhadze, potem w studio Guillaume Tell pod Pary?em, a zako?czy?y w Gloucestershire. Producentem nagra?, tak jak w przypadku "OK Computer", by? Nigel Godrich. Gdy po roku nagrywania muzycy mieli gotowy zestaw piosenek, z których mogliby wyda? album, zdecydowali si? na kontynuowanie pracy - mo?e z obawy przed presj?, która spocz??a na nich po okrzykni?ciu poprzedniego kr??ka jedn? z najlepszych p?yt wszechczasów, a mo?e po prostu nie mogli si? wyrwa? z "twórczego sza?u"...? Chcieli odwlec moment ukazania si? kolejnej p?yty. Zosta?o nagranych prawie 40 piosenek, z których ci??ko potem by?o muzykom u?o?y? zestaw utworów na album. Radiohead zdecydowali si? na rozbicie materia?u na dwie p?yty i ostatecznie ukaza?o si? 28 utworów (??cznie z b-side'ami). Oprócz znanych wcze?niej "Motion Picture Soundtrack", "Pyramid Song", "Life In A Glasshouse" i "How To Disappear Completely" wszystkie ostatecznie wydane utwory s? "nowe". Latem 2000 roku, po zako?czeniu sesji nagraniowej, muzycy wybrali si? na krótk? tras? koncertow? po Europie, aby zaprezentowa? publiczno?ci nowy materia?.

Ukazaniu si? "Kid A" (2 pa?dziernika 2000 roku) nie towarzyszy?y ?adne single, a promocja p?yty zosta?a mocno ograniczona, ale mimo to kr??ek sprzedawa? si? rewelacyjnie. Opinie krytyków co do niego by?y bardzo podzielone, ale czy to jest wa?ne? Rozbudowane kompozycje, z bardzo ograniczonymi tekstami i bogat? faktur? muzyczn? tworz? fantastyczny klimat. Tajemniczo?? tekstów i fakt, ?e Thom nie ujawni? ich nawet kolegom z zespo?u, czyni t? p?yt? bardziej intryguj?c? i zach?ca do poszukiwa? znaczenia utworów przede wszystkim w melodiach, zanurzenia si? w ocean magicznych d?wi?ków. Ten, kto potrafi? dostrzec pi?kno tego albumu i tak by?/jest zachwycony, a je?li kto? odstawi? 'Kid A' na pó?k? po pierwszych przes?uchaniach prze?wiadczony o tym, ?e tego nie da si? s?ucha?... có? - nawet nie wie, co straci?.

Ju? kilka miesi?cy pó?niej mo?na by?o us?ysze? w radio lub telewizjach muzycznych pierwszy utwór singlowy z drugiego owocu dwuletniej sesji nagraniowej - albumu "Amnesiac" - "Pyramid Song" (wydany - 21 maja), który idealnie zapowiada? atmosferyczny nastrój kr??ka. W dniu premiery albumu 4 czerwca wiele osób maj?cych nadziej? na powrót Radiohead do gitarowych efektów i bardziej "przyst?pnego" grania zosta?o by? mo?e zaskoczonych ró?norodno?ci? kompozycji i bogactwem d?wi?ków prezentowanych na p?ycie. Po raz kolejny otrzymali?my genialne i dopracowane dzie?ko. 11 piosenek, z których ka?da jest pere?k?, ka?da jest inna i powsta?a w wyniku ró?nych inspiracji.
W ramach trasy koncertowej Radiohead pojawili si? kilka razy w Europie, Japonii i w USA. Jesieni? 2001 roku na pó?kach sklepowych pojawi? si? mini-album koncertowy "I Might Be Wrong" zawieraj?cy 8 utworów nagranych w czasie letniej trasy (w tym wcze?niej niewydany "True Love Waits"). Muzycy znów uraczyli fanów precyzj? i klimatem wykona? koncertowych.

W maju zabrali si? za nagrywanie nowego materia?u w studio... Latem odby?a si? mini trasa koncertowa w Hiszpanii i Portugalii, w czasie której Radiohead chcieli przetestowa? nowe kawa?ki. Jesieni? zespó? pojecha? wraz ze swoim producentem do studio w Los Angeles, by nagra? materia? w studio. Cz??? sesji zosta?a zrealizowana w Oxfordzie. Cz?onkowie zespo?u mówili, ?e s? bardzo zadowoleni z jej efektów i nowe piosenki porównywali do wcze?niejszych dokona? zespo?u z okresu "The Bends".
Phil: My?l?, ?e nigdy wcze?niej nie czuli?my si? tak pewnie w studio. Tym razem ?adne gówno nie dostanie si? w r?ce fanów. A g?os Thoma by? wspania?y - to jest dla mnie wybitna cz??? tej p?yty. Przypomnia? nam, ?e jest mistrzem i klas? sam dla siebie.

Na pocz?tku 2003 roku pojawi?y si? pierwsze wzmianki o trasie koncertowej (jak zwykle omijaj?cej Polsk?). Og?oszono dat? wydania p?yty, maj?cej nosi? tytu? "Hail To The Thief", na 9 czerwca. Nied?ugo potem niedoko?czone wersje wszystkich piosenek z albumu mo?na by?o znale?? w internecie, co bardzo mocno rozz?o?ci?o muzyków, poniewa? "nie takie utwory mieli zamiar pokaza? ?wiatu". Pierwszy singiel pt. "There There" ukaza? si? 26 maja, a teledysk do niego do?? cz?sto mo?na by?o zobaczy? w VIVIE czy MTV. W dniu wydania p?yty ruszy?a tak?e w?asna internetowa stacja telewizyjna zespo?u Radiohead.tv. Kupno albumu dla niektórych by?o rozczarowaniem, dla innych wielkim szokiem, a Ci, którzy znali wcze?niejsze wersje utworów, mogli porówna? je ze swoimi oczekiwaniami, których Radiohead raczej nie zawiedli.

P?yta okaza?a si? bardzo ró?norodna, ??cz?ca wiele ró?nych styli muzycznych i pomys?ów instrumentalnych. Wydaje si? by? bardziej optymistyczn? prób? Radiohead pokazania si? ?wiatu, cho? i tu nie zabrak?o np. politycznych aluzji w tekstach czy mrocznych klimatów typu "Where I end and You begin". Kolejnymi singlami by?y "Go To Sleep" oraz "2+2=5". Promocja p?yty nie zawiod?a, album okaza? si? sukcesem i zosta? entuzjastycznie przyj?ty przez fanów, a ró?ne magazyny muzyczne nadal uznaj? Radiohead za numer 1! Od maja do listopada 2003 roku trwa?a z niewielkimi przerwami trasa koncertowa, która obj??a zarówno Japoni?, USA i Australi?, jak równie? du?? cz??? Europy. Polacy niestety znów najbli?ej mieli "tylko" do Berlina. Thom wspomnia?, ?e Radiohead nie maj? zamiaru spocz?? na laurach, ale ju? powoli zabieraj? si? za nowe kawa?ki i zapowiadaj? nagranie "raczej EP-ek... niepe?nych albumów, z powodu zbyt du?ego szumu towarzysz?cego tym ostatnim...".

1 grudnia 2004 roku zosta?o wydane DVD 'The Most Gigiantic Lying Mouth Of All Time', które zawiera krótkie filmiki z radiohead.tv oraz wideoklipy i fragmenty koncertów. W tym samym roku ukaza?a si? EP-ka "Com Lag" w limitowanej edycji dla Japonii i Australii, ale jest ona dost?pna równie? w Polsce i w innych krajach. P?ytka ta zawiera remiksy, kawa?ki koncertowe i inne, które nie ukaza?y si? wcze?niej. Ciekawa kompilacja, ale raczej dla fanów zespo?u. Rok pó?niej Radiohead zapowiadaj?, ?e ju? powstaje nowa p?yta. Tymczasem nagrali jedn? piosenk? "I want none of it" na album charytatywny "Help: A Day In The Life", z którego dochód jest przeznaczony na pomoc dzieciom w krajach dotkni?tych wojn?.Tekst pochodzi ze strony : http://www.hauntedattic.republika.pl

_________________
Tekken:P


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 7 mar 2006, o 14:10 
Offline
Pocz?tkuj?cy
Pocz?tkuj?cy

Dołączył(a): 30 sty 2006, o 20:57
Posty: 11
Lokalizacja: Tokjo
SIGUR ROS

Podwójne narodziny...W styczniu 1994 roku, w Islandii urodzi?a si? pewna ma?a dziewczynka której nadano imi? Sigurrós. Nic w zasadzie nie by?oby w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, i? jej brat, niejaki Jonsi, w tym samym czasie, gdy ona przychodzi?a na ?wiat, a on mia? lat 16, za?o?y? z przyjació?mi zespó?. Zapewne w dowód mi?o?ci dla swej ma?ej siostrzyczki i automatycznie narzucaj?cej si? analogii - narodzin cz?owieka z narodzinami grupy, nazwano zespó? identycznie jak dziweczynk?: Sigur Rós, co w polskim t?umaczeniu oznacza Ró?a Zwyci?stwa... (jedyna ró?nica polega na tym, i? imi? pisze si? razem Sigurrós a nazw? zespo?u zapisujemy osobno Sigur Rós).

Tak zatem grupa powsta?a w styczniu 1994 roku, w Rekjawiku, najdalej po?o?onej na pó?noc stolicy Europy... Pierwszy sk?ad grupy to Jón þor (jónsi) Birgisson , który potem, jako jedyny umiej?cy ?piewa?, okaza? si?, nieprzeci?tnym zreszt?, wokalist?, gdy? na pocz?tku istnienia zespó? wykonywa? jedynie utwory instrumentalne. Drugim za?o?ycielem by? Georg Holm, który w grupie przej?? rol? basisty, a co ciekawe, jest on wykszta?conym re?yserem filmowym, jego g?os mo?na te? us?ysze? w tle piosenek Sigur Rós. Do pierwszego sk?adu grupy wchodzi? równie? perkusista Agust Aevar Gunnarsson.

"Fljugdu" – kompozycja spokojna, ?agodnie p?yn?ca jednak pe?na prawdziwych emocji, to pierwszy utwór, który zosta? nagrany przez grup?. Po trzech latach od za?o?enia, ukaza?a si? debiutancka p?yta „Von” – co znaczy „Nadzieja” – jak si? teraz okazuje, muzyczna nadzieja nad wyraz spe?niona. Ch?opcy nie mieli wtedy zbyt wiele pieni?dzy, a produkcja p?yty dosz?a do skutku dlatego, i? w?a?ciciel studia Bad Taste, darz?c ch?opaków sympati?, zgodzi? si? na to, by w zamian wymalowali ca?? wytwórnie.

LP „Von” mimo, i? uwa?any za nieco trudny, niemal?e bez wokalnego udzia?u Jonsiego i wymagaj?cy „wytrwa?ego, ?wiadomego” s?uchacza, zdoby? uznanie krytyki a tak?e niema?? grup? mi?o?ników. P?yta zabiera s?uchacza w tajemnicz? podró?, gdy? przepe?niona jest ezoterycznymi, nieokre?lonymi odg?osami z nieznanej krainy, przeplatanymi z nastrojowymi piosenkami. Podró? ta trwa od zupe?nej, nocnej ciemno?ci, przez wschód S?o?ca, który nast?puje po osiemnastosekundowej ciszy ("18 sekúndur fyrir sólarupprás"), a? do pe?nego dnia, przepe?nionego ?wiat?em i ciep?em
W rok pó?niej utwory z „Von” wyrzucono do kosza na ?mieci – czyli na p?yt? „Von brigdi” („Kosz na ?mieci"), zawieraj?c? remiksy utworów z p?yty debiutanckiej, by?y to utwory autorstwa Sigur Rós lecz tak?e uznanych islandzkich twórców jak np. Gus Gus.W tym czasie do grupy do??czy? klawiszowiec Kjartan Sveisson. Dzi?ki jego uczestnictwie, dzi?ki jego klawiszom Sigur Rós uzyska? jeszcze wi?ksz? g??bi? - Kjartan nadaje s?ynne "plum" bez którego "Svefn-g-engar" nie mog?o by istnie?. Kjar, jako jedyny cz?onek grupy wykszta?cony muzycznie, zajmuje si? równie? w zespole spisywaniem nutowym kompozycji, co umo?liwia do??czenie do utworów np. sekcji smyczkowej ("Staralfur") czy nawet d?tej ("Ny batteri")
Na dobry pocz?tek...

Wydawa? by si? mog?o, ?e pocz?tki grupy by?y nader udane... Jednak ten w?a?ciwy „Dobry Pocz?tek” mia? dopiero nast?pi? wraz z ukazaniem si? genialnej p?yty „Agestis Byrjun” w roku 1999. Dopiero na tej p?ycie Jonsi ?piewa pe?n? moc? swego g?osu o nadzwyczajnej barwie – uspokajaj?co-niepokoj?cej. Piosenki ?piewane s? w rodzimym j?zyku Sigur Rós co czyni p?yt? ciekawsz? i niebanaln?, a jak zauwa?aj? sami jej twórcy - bardziej autentyczn? i naturaln?. Utwory „Agaetis Byrjun” o nieprzeci?tnych aran?acjach (legendarna ju? gra Jonsiego na gitarze przy pomocy smyczka od wiolonczeli) i nieklasycznych formach (np. ?adna piosenka nie jest zbudowana w formie zwrotka, refren, zwrotka, refren...), stawiaj? go w?ród najwi?kszych dzie? „nieklasycznej” muzyki rockowej.
Album zdoby? szerokie uznanie krytyki oraz mas? nagród, m.in. zosta? uznany islandzkim albumem lat dziewi??dziesi?tych, podczas gdy ?wiatowy bestseller Bjork „Debut” zaj?? miejsce drugie tego rankingu. W Europie album ukaza? si? w 2000, natomiast w U.S.A. dopiero w 2001. Tu? po wydaniu p?yty perkusista Agus odchodzi z zespo?u (celem po?wi?cenia si? grafice) a zast?puje go Orri Pall Dyrason. W tym równie? czasie Sigur Rós wchodzi pod strzech? brytyjskiej wytwórni FatCat, co otwiera im drog? na szersze mi?dzynarodowe wody... „Agaetis Byrjun” doczeka? si? dwu singli: „Svefn-g-englar” oraz „Ny battery”, a poszczególne utwory pn? si? na szczyty co bardziej presti?owych list przebojów Europy i nietylko.
Zespó? wyprodukowa? jak do tej pory dwa teledyski do utworów z kr??ka "Ágætis Byrjun"... w?a?ciwie trudno tu mówi? o teledyskach - mamy do czynienia z prawdziwymi krótkometra?owymi filmami.
Premiera pierwszego " Svfen -g- englar" odby?a si? w czerwcu 2000 r. W filmie wzi?li udzia? cz?onkowie "Perlan Theatre Group" - znanej i regularnie dzia?aj?cej w Islandii grupy aktorów z Zespo?em Downa.
Drugi teledysk "Viðrar vel til loftárása", ukaza? si? we wrze?niu 2001. Obraz nie tyle szokuj?cy, co zastanawiaj?cy i podobnie jak poprzedni przepi?knie sfilmowany.Na dnie basenu...Na kolejn? p?yt? fani czeka? musieli ponad trzy lata. Wreszcie w pa?dzierniku 2002, zamkni?ta mi?dzy dwoma mi?kkimi nawiasami pojawia si? surowa, minimalistyczna, bez ?adnych s?odko?ci p?yta umownie nazwana „( )”, gdy? oficjalnie nie zawiera tytu?u, tak zreszt? jak piosenki na niej zawarte. Bez s?ów (utwory ?piewane s? w nieistniej?cym i nic nieznacz?cym j?zyku "Nadziejnym" z krainy "Nadziejno?ci", która równie? nie istnieje), bez zb?dnych dodatków - czysta, lunatyczna muzyka. Wi?kszo?? kompozycji by?a znana fanom wcze?niej, gdy? ju? od jakiego? czasu grupa prezentowa?a je na swych koncertach. Du?o czasu min??o, nim te kompozycje doczeka?y si? swych studyjnych wersji. Nagra? dokonano w ma?ej miejscowo?ci w Alafoss, w basenie przerobionym na studio. Studio jest w?asno?ci? Sigur Rós, gdy? s?yn? oni z najd?u?szego czasu nagrywania muzyki - dlatego zakup w?asnego studia to czysta wygoda i oszcz?dno??


tekst pochodzi ze strony : http://www.sigur-ros.art.pl

_________________
Tekken:P


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 22 cze 2006, o 13:57 
Offline
Sta?y bywalec
Sta?y bywalec

Dołączył(a): 5 sie 2005, o 21:03
Posty: 338
Lokalizacja: Z domowego zacisza
The Misfits, ameryka?ski zespó? punk rockowy (prekursor horror punku) za?o?ony w roku 1977 w Lodi w stanie New Jersey przez wokalist? Glenna Danzig, basist? Jerry'ego Only oraz perkusist? Manny'ego.

Pierwszy koncert The Misfits odby? si? 18 kwietnia 1977 w znanym klubie w Nowym Jorku - CBGB. Sk?ad zespo?u, co jaki? czas ulega? zmianie, g?ównie po tym jak Glenn robi? "czystki" w zespole. Zespó? rozpad? si? w Halloween roku 1983, kiedy to odby? si? jego ostatni koncert. Przez 9 lat Jerry walczy? z Glenem o prawa do nazwy. W 1995 roku uda?o mu si? z Danzigiem wygra?. Od tej pory Jerry móg? u?ywa? nazwy, a Glenn zachowa? prawa do starszych utworów zespo?u. Do zespo?u obok Jerrego i Doyla (gitara, brat Jerrego) znale?li si? Michale Graves (?piew) oraz Dr. Chud (perkusja). Po odej?ciu z zespo?u Gravesa i Dr.Chuda w 2000 roku oraz Doyle'a w roku 2002, Jerry zaprosi? do wspó?pracy Deza Caden? z Black Flag (gitara) oraz Marky'ego Ramone'a z The Ramones (perkusja), a wokal (oraz niezmiennie bas) powierzy? samemu sobie. W 2005 roku funkcj? perkusisty ponownie obj?? Robo, który gra? z The Misfits w latach 1982-83.

Styl gry Misfits stanowi groteskowe po??czenie klasycznego punk rocka w stylu The Ramones, psychodelicznych niekiedy za?piewek Iggy'ego Popa i chaosu w?a?ciwego grupie The Sex Pistols. Teksty nawi?zuj? na ogó? do motywów z horrorów czy surrealistycznych sytuacji. Na scenie towarzysz? temu ostre efekty ?wietlne i k??by dymu. Wra?enie robi tak?e oryginalny, nieco gotycki image zespo?u - ciemne, skórzane stroje, r?kawice, obro?e i inne cz??ci stroju zaopatrzone w kolce. Cz?onkowie zespo?u nosili tak?e charakterystyczne grzywki zwane "devilockami" i makija? rodem z horrorów.

Crimson Ghost Skull - to symbol The Misfits, a zarazem symbol rock'n'rolla. Ta piracka czaszka, obok j?zyka Rolling Stonesów i motocyklowych kurtek The Ramones wesz?a na sta?e do m?odzie?owej kultury jako symbol, który sta? si? charakterystyczny ju? nie tylko dla tego zespo?u, ale dla rocka.

Zespó? mia? i ma wielu oddanych fanów, którzy uwielbiaj? ich bezgranicznie. Wystarczy wspomnie? tylko Metallic?, która ju? za po?rednictwem Cliffa Burtona (nosi? koszulki z Crimson Ghost Skull oraz mia? na ramieniu taki tatua?) wskazywa?a swoj? fascynacj? (coveruj?c tak?e kilka piosenek Misfits). W 2006 roku, zespó? Red Hot Chili Peppers na teledysku Dani California promuj?cym sw? now? p?yt? podczas drugiego refrenu ucharakteryzowany by? w?a?nie na zespó? Misfits.


Tekst za Wikipedia.Pl

Day the Earth Caught Fire
One Million Years BC
Monster Mash
NY Ranger

Piosenki za Misfits.Com

_________________
Nie poszed?em dzi? do pracy
czy wyjebiesz majstrze mnie?
Spij? dzi? alkohol cacy
napierdol? si?
/Krwiomocz - Alkopank/


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 30 cze 2006, o 12:46 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta

Dołączył(a): 27 cze 2006, o 16:42
Posty: 165
W?ochaty :P nic nie cytuje wejdzcie na Oficjalna strona wlochatego


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 3 wrz 2006, o 18:59 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 wrz 2006, o 18:51
Posty: 142
Lokalizacja: Hell
Children of Bodom
Fi?ska grupa muzyczna wykonuj?ca metal, jednak istniej? spory co do konkretnego gatunku. Powsta?a 1993 roku w Finlandii pod nazw? Inearthed. Jako Children Of Bodom grupa wsyt?puje od 1997 roku.
Krótko po wydaniu, "Something Wild" (pierwszy pe?ny album grupy, wydany przez Spinefarm), Children of Bodom podpisa? kontrakt z niemieck? firm? Nuclear Blast, na rozpowszechnianie ich p?yt w Europie. Na pocz?tku 1998 roku grupa nagra?a piosenk? "Children of Bodom" i wypu?ci?a j? na rynek jako limitowany singel. Utwór ten, bez ?adnej specjalnej promocji, by? przez 8 tygodni na pierwszym miejscu fi?skiej listy przebojów, a zespó? sta? si? s?awny.

Pierwsza trasa koncertowa zespo?u po Europie zorganizowana przez Nuclear Blast mia?a miejsce w lutym 1998. Oprócz Children Of Bodom zagra?y tam takie zespo?y, jak: Hypocrisy, Benediction czy Covenant. Podczas tych koncertów nie gra? Janne Warman, który zdawa? w tym czasie egzaminy do szko?y. Zast?pi?a go Erna, przyjaciel ca?ej grupy. We wrze?niu tego samego roku zespó? odby? drug? tras? koncertow?, równie? organizowan? przez Nuclear Blast. Tym razem Janne'go zast?pi?a Kimberly Goss.

W czasie mi?dzy oboma trasami kontertowymi Alexi napisa? kolejne piosenki i na pocz?tku 1999 roku grupa wyda?a swój drugi album, zatytu?owany "Hatebreeder". P?yta odnios?a o wiele wi?kszy sukces, ni? "Something Wild". W czerwcu 1999 Children Of Bodom zagrali 3 koncerty w Japonii. Dwa z nich (w Tokio) zosta?y zarejestrowane i by?y sprzedawana jako "limitowana edycja" p?yt CD. W kolejn? tras? koncertow? grupa wyruszy?a wraz z In Flames, Dark Tranquillity i Arch Enemy.

Pod koniec 2000 roku zespó? nagra? kolejny singel zatytu?owany "Hate Me!". Oprócz tytu?owego utworu, Finowie umie?cili na nim cover piosenki "Hellion" zespo?u W.A.S.P.. Singiel okaza? si? na tyle dobry, ?e w Finlandii uzyska? status z?otej p?yty. Wcze?niej, jedynym fi?skim zespo?em metalowym, która osi?gn?? z?ot? p?yt? by? Stratovarius. W styczniu 2001 wydany zosta? album "Follow The Reaper". Utwór "Everytime I Die" z tego albumu go?ci? na wi?kszo?ci ?wiatowych list przebojów, m.in. w polskiej edycji Vivy. W pa?dzierniku 2001 zespó? zagra? swój pierwszy koncert w Polsce. Mia?o to miejsce podczas II edycji Mystic Festival, a Children Of Bodom uznany zosta? najciekawszym zespo?em festiwalu. Oprócz Finów w festiwalu tym uczestniczy?y te? m.in. Behemoth, Mayhem i Sinister.

We wrze?niu 2002 Children Of Bodom nagra? kolejny singel, tym razem by? to "You're Better Off Dead". Na p?ycie znala?a si? tak?e przeróbka utworu "Somebody Put Something In My Drink" zespo?u The Ramones. Singiel ten osi?gn?? status z?otej p?yty. W styczniu 2003 roku odby?a si? premiera czwartej ju? studyjnej p?yty Children Of Bodom. Nosi?a ona tytu? "Hate Crew Deathroll", a ok?adk? nawi?zywa?a nieco do wydarze? z 11 wrze?nia 2001 roku w Nowym Jorku. Oprócz 9. premierowych piosenek na p?ycie znalaz?a si? przeróbka "Silent Scream" Slayera z p?yty "South Of Heaven". W albumie tym Finowie odeszli nieco od swojej wcze?niejszej stylistyki. Gitary sta?y si? ci??sze, a g?os Alexiego w niektórych utworach przypomina? nieco nu metalowy wrzask, ni? growl znany z wcze?niejszych jego piosenek. W po?owie lipca 2003 roku zespó? niespodziewanie i bez podania konkretnej przyczyny opu?ci? gitarzysta rytmiczny, Alexander Kuoppala. Jeszcze przed sierpniow? tras? koncertow? zast?pi? go Roope Latvala.

Dyskografia:

Albumy

* (1997) Something Wild
* (1999) Hatebreeder
* (1999) Tokyo Warhearts
* (2001) Follow The Reaper
* (2003) Hate Crew Deathroll
* (2005) Are You Dead Yet?Single

* (1997) Children Of Bodom
* (1998) Downfall
* (2000) Hate Me!
* (2002) You're Better Off Dead!
* (2004) Trashed Lost And Strungout
* (2005) In Your FaceVideo

* (1997) Deadnight Warrior
* (1999) Downfall
* (2001) Every Time I die
* (2003) Needled 24/7
* (2004) Trashed, Lost & Strungout
* (2005) In your Face
The Distillers - Die on a rope

_________________
The portal has been past and it's
time to make a turn, to follow the reaper
until the point of no return.

Children of Bodom - Follow the Reaper


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 3 lut 2007, o 20:57 
Offline
Powie?cio-pisarz
Powie?cio-pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 sie 2006, o 17:19
Posty: 1395
Social Distortion - dzi?ki nim chwyci?em za gitar?....

Podczas z?otych czasów hardcoru i punka w latach 80' w ameryce ?wiecili popularno?ci?,mi?dzy innymi Dead Kennedys,Black Flag,Minor Threat itd.itp.
Obrywa?o si? politykom,rz?dowi oraz przeciwiano si? wojnom.Natomiast Social Distortion daleko by?o im do tego.Oni byli po prostu punkowym Johnnym Cashem.Proste kawa?ki rock'n'rollowe,niesamowity wokal Mike Nessa i solówki gitarowe które z niczym innym nie pomylisz.
Grupa powsta?a z inicjatywy Mike Nessa i Dennisa Dannela.Powstali gdzie? oko?o 1976,1979 ró?ne ?ród?a podaj?.Pierwszy album zosta? wydany w 1983 roku i by? to jeden z najbardziej punkowych albumów SD - "Mommy's Little Monster" wszystko by?o surowe,jednak kawa?ki niektóre mianowicie powala?y a niektóre do dzi? graj? - by?y to tytu?owy numer,"Another State Of Mind","Mommy's Little Monster" czy "Telling Them".do jednych z moich ulubionych nale?y "The Creeps (I Just Wanna Give You)".Kolejny album zosta? wydany w 1988 roku pt."Prison Bound".Wtedy Mike Ness trafi? do wi?zienia za narkotyki.Ju? w albumie tym s? charakterystyczne gitary dla SD,wokal Nessa oraz solówki i do dzisiaj tak jest.Polecane przeze mnie utwory to bez w?tpienia "Prison Bound","Backstreet Girl","Lawless","On My Nerves","Lost Child" czy "Indulgence" oraz "Like An Outlaw(For You)",jest to naprawd? ?wietna i mocna p?yta.Kolejny album zosta? wydany w 1990 i bez tytu?u - po prostu Social Distortion - z tego albumu najwi?ksze dwa przeboje powsta?y "Story Of My Life" - autobiograficzna piosenka Nessa oraz "Ball And Chain",równie? na uwag? zas?uguj? tutaj te? numery jak "Sick Boys","Drug Train" - brudna bluesowa piosenka czy te? dwa kawa?ki punkowe jak "So Far Away" i "Let It Be Me" równie? polecam cover piosenki Johnnego Casha a mianowicie "Ring Of Fire".Kolejnym kr??kiem jest wydany w 1992 roku "Somewhere Between Heaven And Hell" i chcia?bym doda? tu ?e z ka?dym nowym kr??kiem SD zmienia si? brzmienie - ci?gle rock'n'rollowo ale brzmieniowo coraz lepiej.P?yta ta pokazuje ameryka?sk? mocn? muzyk? i ka?dy tutaj z tych kawa?ków móg?by by? hitem w dobrym tego s?owa znaczeniu."Bad Luck","Born To Lose","When She Begins","King Of Fools","Sometimes I Do","This Time Darlin'"(pi?kna ballada) - to moja mocna szóstka.Kolejny album wyszed? w 1996 i jest najbardziej ponury,ci??ki oraz uznawany za jeden z najlepszych "White Light,White Heat,White Thrash" - z tej p?yty jest do?? popularny utwór z kr?gów gier takich jak Dave Mirra czy z filmów skate/snowboardowych - "Don't Drag Me Down".Równie? na uwag? zas?uguje otwieraj?cy p?yt? piosenka "Dear Lover",potem "Untitled","I Was Wrong","Crown Of Thorns",cover Rollings Stonsów "Under My Thumb" oraz bardzo pi?kna ballada opowiadaj?ca o ?mierci "When The Angels Sings".I a? do 2004 roku nic nowego nie wydali - jedynie koncertówk? "Live At The Roxy" pozatym w 2000 roku zmar? jeden z gitarzystów SD i przyjaciel z dzieci?stwa Nessa - Dennis Dannel:(....
Jednak Mike Ness nie poddaje si? i ju? oto w 2004 roku ujrza?o ?wiat?o dzienne nowy album "Sex Love And Rock'n'roll" p?yta ta jest podsumowaniem tego co SD dotychczas teraz gra?o i ka?dy kawa?ek ma niesamowit? g??bi?,cho?by taki jak "Reach For The Sky","Don't Take Me For Granted" - ho?d dla Dennisa,"Footsprints On My Ceiling","Highway 101","Winners And Losers","Angels Wings"(polecam równie? wersj? akustyczn?),"Faithless"....
Social Distortion to po prostu nie muzyka...to arcydzie?o - niewiem jak oni to robi? ale naprawd? mocno chwytaj? za moje serce i dzi?ki nim chwyci?em za moj? gitar? i pisz? proste numery rock'n'rollowe gdzie chodzi o sam? si?? prostoty i duszy a nie wirtuozerskiego technicznego gówna.....

_________________
Bóg stworzy? we mnie cz?owieka, ja w Bogu stworzy?em przyjaciela


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: RANCID
PostNapisane: 24 mar 2007, o 14:24 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta

Dołączył(a): 27 cze 2006, o 16:42
Posty: 165
RANCID- Tim i Matt z wielkiej kapeli Operation Ivy oraz Lars Frederiksen razem wzieci, freeman wymiata na basie, tim ma dobry wokal z larsem, no i dobre riffy :D moja ulubiona kapela obok Lars Frederiksen And The Bastards ( tam gra wlasnie lars z rancida )


Tim Armstrong i Matt Freeman mieszkali w enklawie Albany, CA (ma?e miasteczko blisko Berkeley). Zaprzyja?nieni od pi?tego roku ?ycia, Tim i Matt zacz?li gra? razem w liceum, i w 1987 roku za?o?yli krótko istniej?cy, ale bardzo wp?ywowy zespó? – Operation Ivy. Zespó? ten szybko sta? si? elementem sceny muzycznej w East Bay, której o?rodkiem by? klub na Gilman Street. Z klubem tym, nieco pó?niej, zwi?za? si? zespó? Rancid. Operation Ivy rozpad?o si? w 1989 r. Tim szuka? mo?liwo?ci grania w nowym zespole i we wrze?niu 1991 r. stworzyli z Mattem zespó? Rancid. Potrzebowali perkusisty, wi?c Tim zwróci? si? do swojego przyjaciela, Bretta Reeda, z którym dzieli? mieszkanie nad sklepem monopolowym na granicy South Berkeley i North Oakland. Brett gra? z nimi przez 6 miesi?cy. Dwa miesi?ce po do??czeniu Breeta, w 1992 r., Rancid wyda? swój pierwszy singel dla firmy fonograficznej z Berkeley – Lookout! Records (firmy która wyda?a pó?niejsz? sk?adank? Operation Ivy, a tak?e nagrania takich zespo?ów jak Green Day, Avail, Econochrist, Isocracy, Crimpshrine, itd.). Troch? pó?niej, Rancid podpisa? kontrakt z Epitaph Records, nagrywaj?c i wydaj?c w 1993 roku debiutancki album pt. Rancid. W mi?dzyczasie, zespó? poszukiwa? drugiego gitarzysty. Na jednym z koncertów zagra? z nimi (Billie Joe Armstrong, z Green Daya, (nie spokrewniony z Tim'em), mia? on te? swój udzia? w pisaniu piosenki "Radio", która ukaza?a si? na p?ycie Let's Go.) Propozycje wspólnego grania Rancid z?o?y? Larsowi Frederiksenowi z Campbell w Kalifornii, który wcze?niej gra? m.in.w UK Subs. Lars pocz?tkowo odmówi?, gdy? by? w tym czasie zwi?zany z zespo?em, Slip. Lecz w 1993 r., gdy Slip si? rozpad?, Lars przyj?? propozycj? Rancida, i w ci?gu tygodnia nauczy? si? gra? wszystkie piosenki zespo?u. Album z 1994 r. pt. Let's Go, który zawiera? 23 piosenki nagrane na ?ywo w cztery dni, powtórzy? sukces debiutu z poprzedniego roku. Gdy Rancid sko?czy? tras? promuj?c? Let's Go, wiele firm fonograficznych proponowa?o im wspó?prac? (m.in. wielka firma fonograficzna [A&R]). Mimo to, Rancid pozosta? wierny niezale?nej firmie fonograficznej – dzi?ki Epitaph Records mia? swobod? artystyczn?. W 1995 roku wydano album ...And Out Come The Wolves, a na nim takie piosenki jak: "Roots Radicals", "Time Bomb" i "Ruby Soho". Na "...And Out Come The Wolves", Rancidowi uda?o si? prze?ama? stereotyp punkrockowego zespo?u z marnymi tekstami. Ich talent do pisania szczególnie dobrze pokazuj? piosenki: "Roots Radicals", czy "Time Bomb". W 1995 Rancid ruszy? w drog?. Trasa koncertowa "...And Out Come The Wolves" zako?czy?a si? w 1996 roku, festiwalem Lollapalooza, na którym Rancid gra? u boku Ramonesów i innych mieszka?ców Bay Area – zespo?ów takich jak Metallica, Soundgarden i wielu innych. Po zako?czeniu trasy koncertowej, zespó? zdecydowa? si? na krótk? przerw?. W 1998 r. Rancid wyda? kolejny album, zatytu?owany Life Won't Wait. P?yta ta jest utrzymana w klimacie reggae, jednak poszczególne utwory s? niezwykle zró?nicowane muzycznie. Du?y wp?yw na to mia? fakt, i? p?yta ta by?a nagrywana przez ponad rok, w wielu ró?nych miejscach: w San Francisco, Los Angeles (w studiu Tima, Bloodclot Studios), Nowym Jorku, Nowym Orleanie i na Jamajce. W pochodz?cym z tej p?yty utworze "Hooligans", wyst?puj? Roddy Radiation, Lynval Golding i Neville Staples z The Specials. Nast?pn? p?yt? zatytu?owan? Rancid, zespó? wyda? w 2000 roku. Album ten by? zupe?nie inny ni? pozosta?e p?yty zespo?u, nie by?o na nim innych stylów ni? hardcore punk. W 2003 powsta?a p?yta Indestructible. W roku 2005 kapela tymczasowo zawiesi?a dzia?alno?? poniewa? Tim Armstrong i Lars Frederiksen pracowali nad p?yt? Viking zespo?u Lars Frederiksen and the Bastards, ten pierwszy wyda? równie? album ze swoim zespo?em The Transplants. W 2006 zespó? powróci? do koncertowania


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 30 kwi 2007, o 00:12 
Offline
Powie?cio-pisarz
Powie?cio-pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 sie 2006, o 17:19
Posty: 1395
Backyard Babies

Mamy ameryka?skich wymiataczy (Social Distortion,Ramones,Dropkick Murphys...)norweskich(Turbonegro)oraz szwedzkich(Backyard Babies,The Bones,The Hellacopters) i w?a?nie chcia?em napisa? co? o Backyard Babies.
Muzycznie mówi? ?e graj? podobnie jak Social Distortion ale jak si? wg??bi w ich muzyk? to s?ycha? wyra?nie szwedzkie granie a ?ci?lej rzecz mówi?c mamy tu do czynienia z hardrockiem polanym punk'n'rollowym sosem,dodany resztkami rockowego miodu z rodem ameryki i szwecji i co nam wychodzi? - banda dzieciaków z podwórka którzy zamiast pi?ki maj? instrumenty - po prostu Backyard Babies.Zespó? godny polecenia,kolesie wiedz? co robi? i co wa?ne - czuj? to na maxsa.Ju? pierwszy album "Diesel And Power" wydany w 1994 roku pokazuje na co ich sta? - produkcja jest surowa mocna i brudna ale to dodaje tylko smaku i uroku tej?e p?yty.Pierwszy numer - "Smell The Magic" wprowadza nas w ?wiat pe?en mrocznych dzwi?ków tylko po to ?eby nas zmiad?y? gitarowym riffem a potem wdepta? jak robala piosenk? "Bad To The Bone" który w tym momencie zaczyna si? jazda - podcieranie butem naszego cia?a na chodniku...jazda...?liiiizzgg....gdy po odbiciu si? z buta le?ymy na chodniku przychodzi ?agodna chwila - "Strange Kind Of Attitude" - kolejny rockowy kawa?ek,bardzo melodyjny,spokojniejszy - poleca?bym jeszcze "Love","Kickin'Up Dust" a zaraz za dwa lata kolejny kr??ek wychodzi - mianowicie - "Total 13" i od razu b?d? wali? prosto z mostu "Highlights","UFO Romeo","Spotlight The Sun","Subculture Hero",oraz hmm "Made Me Madman" - bardzo dobre kawa?ki i ju? w 2001 roku,kolejna p?yta - "Making Enemies Is Good" - "The Clash","Heaven 2.9.","Brand New Hate","Colours",kolejny rok 2002,kolejna p?yta - "Stokholm Syndrome" i szczerze powiem - nie s?ysza?em ca?ej tej p?yty ale polecam te kawa?ki "Minus Celsius","Friends" i oczywi?cie p?yta z 2006 roku "People Like People Like People Like Us" posiadam w pe?ni ca?? i mog? ?mia?o da? kolejne porcje ?wietnych kawa?ków "Roads","Dysfunctional Professionals","Heroes And Heroines",Cockblocker Blues","Bliztkrieg Loveshock","The Mess Age","We Go A Long Way Back"
to tyle.....zespó? naprawd? ?wietny - dla wielbiciela dobrego rocka napewno przypadnie do gustu..:)

_________________
Bóg stworzy? we mnie cz?owieka, ja w Bogu stworzy?em przyjaciela


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 30 kwi 2007, o 20:57 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta

Dołączył(a): 27 cze 2006, o 16:42
Posty: 165
Operation Ivy - skapunkowa kapela z Timem Armstrongiem I Mattem Freemanem!

www.operationivy.com


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL