[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4688: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4690: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4691: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4692: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
forum.radom.pl • Zobacz wątek - Kilka wyj?tków z konstytucji Unii Europejskiej.

forum.radom.pl

Niezależne forum dyskusyjne radomian - od 2002 roku
Teraz jest 28 lut 2020, o 18:21

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 3 cze 2009, o 09:20 
Offline
Pisarz
Pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 4 sie 2004, o 15:17
Posty: 927
Lokalizacja: Random
Bez komentarza.

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

Artyku? 1

Niniejszym Traktatem WYSOKIE UMAWIAJ?CE SI? STRONY ustanawiaj? mi?dzy sob? UNI?

EUROPEJSK?, zwan? dalej „Uni?”, której Pa?stwa Cz?onkowskie przyznaj? kompetencje do

osi?gni?cia ich wspólnych celów.

Artyku? 3

Zwalcza wy??czenie spo?eczne i dyskryminacj? oraz wspiera sprawiedliwo?? i ochron? socjaln?,

równo?? kobiet i m??czyzn, solidarno?? mi?dzy pokoleniami i ochron? praw dziecka.

Artyku? 4

Pa?stwa Cz?onkowskie u?atwiaj? wype?nianie przez Uni? jej zada? i powstrzymuj? si? od

podejmowania wszelkich ?rodków, które mog?yby zagra?a? urzeczywistnieniu celów Unii.

Artyku? 21

2. Unia okre?la i prowadzi wspólne polityki i dzia?ania oraz d??y do zapewnienia wysokiego

stopnia wspó?pracy we wszelkich dziedzinach stosunków mi?dzynarodowych, w celu:

d) wspierania trwa?ego rozwoju gospodarczego i spo?ecznego oraz w dziedzinie ?rodowiska

naturalnego krajów rozwijaj?cych si?, przyjmuj?c za nadrz?dny cel likwidacj? ubóstwa;

Artyku? 24

3. Pa?stwa Cz?onkowskie popieraj?, aktywnie i bez zastrze?e?, polityk? zewn?trzn?

i bezpiecze?stwa Unii w duchu lojalno?ci i wzajemnej solidarno?ci i szanuj? dzia?ania Unii w tej

dziedzinie.

Pa?stwa Cz?onkowskie dzia?aj? zgodnie na rzecz umacniania i rozwijania wzajemnej solidarno?ci

politycznej. Powstrzymuj? si? od wszelkich dzia?a?, które by?yby sprzeczne z interesami Unii lub

mog?yby zaszkodzi? jej skuteczno?ci jako spójnej sile w stosunkach mi?dzynarodowych.

Rada i wysoki przedstawiciel czuwaj? nad poszanowaniem tych zasad.TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

Artyku? 2

1. Je?eli Traktaty przyznaj? Unii wy??czn? kompetencj? w okre?lonej dziedzinie, jedynie Unia

mo?e stanowi? prawo oraz przyjmowa? akty prawnie wi???ce, natomiast Pa?stwa Cz?onkowskie

mog? to czyni? wy??cznie z upowa?nienia Unii lub w celu wykonania aktów Unii.

2. Je?eli Traktaty przyznaj? Unii w okre?lonej dziedzinie kompetencj? dzielon? z Pa?stwami

Cz?onkowskimi, Unia i Pa?stwa Cz?onkowskie mog? stanowi? prawo i przyjmowa? akty prawnie

wi???ce w tej dziedzinie. Pa?stwa Cz?onkowskie wykonuj? swoj? kompetencj? w zakresie, w jakim

Unia nie wykona?a swojej kompetencji. Pa?stwa Cz?onkowskie ponownie wykonuj? swoj?

kompetencj? w zakresie, w jakim Unia postanowi?a zaprzesta? wykonywania swojej kompetencji.

3. Pa?stwa Cz?onkowskie koordynuj? swoje polityki gospodarcze i zatrudnienia na zasadach

przewidzianych w niniejszym Traktacie, do których okre?lenia Unia ma kompetencj?.

Artyku? 3

1. Unia ma wy??czne kompetencje w nast?puj?cych dziedzinach:

a) unia celna;

b) ustanawianie regu? konkurencji niezb?dnych do funkcjonowania rynku wewn?trznego;

c) polityka pieni??na w odniesieniu do Pa?stw Cz?onkowskich, których walut? jest euro;

d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybo?ówstwa;

e) wspólna polityka handlowa.

Artyku? 4

2. Kompetencje dzielone mi?dzy Uni? a Pa?stwami Cz?onkowskimi stosuj? si? do

nast?puj?cych g?ównych dziedzin:

a) rynek wewn?trzny;

b) polityka spo?eczna w odniesieniu do aspektów okre?lonych w niniejszym Traktacie;

c) spójno?? gospodarcza, spo?eczna i terytorialna;

d) rolnictwo i rybo?ówstwo, z wy??czeniem zachowania morskich zasobów biologicznych;

e) ?rodowisko naturalne;

f) ochrona konsumentów;

g) transport;

h) sieci transeuropejskie;

i) energia;

j) przestrze? wolno?ci, bezpiecze?stwa i sprawiedliwo?ci;

k) wspólne problemy bezpiecze?stwa w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do

aspektów okre?lonych w niniejszym Traktacie.

Artyku? 5

1. Pa?stwa Cz?onkowskie koordynuj? swoje polityki gospodarcze w ramach Unii. W tym celu

Rada przyjmuje ?rodki, w szczególno?ci ogólne kierunki tych polityk.

2. Unia podejmuje ?rodki w celu zapewnienia koordynacji polityk zatrudnienia Pa?stw

Cz?onkowskich, w szczególno?ci okre?laj?c wytyczne dla tych polityk.

3. Unia mo?e podejmowa? inicjatywy w celu zapewnienia koordynacji polityk spo?ecznych

Pa?stw Cz?onkowskich.

Artyku? 6

Unia ma kompetencje do prowadzenia dzia?a? maj?cych na celu wspieranie, koordynowanie lub

uzupe?nianie dzia?a? Pa?stw Cz?onkowskich. Do dziedzin takich dzia?a? o wymiarze europejskim

nale??:

a) ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego;

b) przemys?;

c) kultura;

d) turystyka;

e) edukacja, kszta?cenie zawodowe, m?odzie? i sport;

f) ochrona ludno?ci;

g) wspó?praca administracyjna.

Artyku? 9

Przy okre?laniu i realizacji swoich polityk i dzia?a? Unia bierze pod uwag? wymogi zwi?zane ze

wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej,

zwalczaniem wy??czenia spo?ecznego, a tak?e z wysokim poziomem kszta?cenia, szkolenia oraz

ochrony zdrowia ludzkiego.

Artyku? 20

2. Obywatele Unii korzystaj? z praw i podlegaj? obowi?zkom przewidzianym w Traktatach.

Maj? mi?dzy innymi prawo do:

a) swobodnego przemieszczania si? i przebywania na terytorium Pa?stw Cz?onkowskich;

b) g?osowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach

lokalnych w Pa?stwie Cz?onkowskim, w którym maj? miejsce zamieszkania, na takich

samych warunkach jak obywatele tego Pa?stwa;

Artyku? 39

1. Celami wspólnej polityki rolnej s?:

a) zwi?kszenie wydajno?ci rolnictwa przez wspieranie post?pu technicznego, racjonalny rozwój

produkcji rolnej, jak równie? optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zw?aszcza si?y

roboczej;

b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu ?ycia ludno?ci wiejskiej, zw?aszcza przez

podniesienie indywidualnego dochodu osób pracuj?cych w rolnictwie;

c) stabilizacja rynków;

d) zagwarantowanie bezpiecze?stwa dostaw;

e) zapewnienie rozs?dnych cen w dostawach dla konsumentów.

Artyku? 40

1. Do osi?gni?cia celów przewidzianych w artykule 39 ustanawia si? wspóln? organizacj?

rynków rolnych.

Zale?nie od produktów, organizacja ta przybiera jedn? z nast?puj?cych form:

a) wspólne regu?y konkurencji;

b) obowi?zkowa koordynacja ró?nych krajowych organizacji rynkowych;

c) europejska organizacja rynkowa.

2. Wspólna organizacja, ustanowiona w jednej z postaci przewidzianych w ust?pie 1, mo?e

obejmowa? wszelkie ?rodki konieczne do osi?gni?cia celów okre?lonych w artykule 39,

a zw?aszcza regulacj? cen, subwencje s?u??ce produkcji i wprowadzaniu do obrotu ró?nych

produktów, systemy magazynowania i przewozu oraz wspólne mechanizmy stabilizacji przywozu

i wywozu.

Artyku? 41

Do umo?liwienia osi?gni?cia celów okre?lonych w artykule 39 w ramach wspólnej polityki rolnej

mog? by? zw?aszcza przewidziane ?rodki polegaj?ce na:

a) skutecznej koordynacji wysi?ków podejmowanych w dziedzinach kszta?cenia zawodowego,

bada? naukowych i upowszechniania wiedzy rolniczej, co mo?e obejmowa? wspólne

finansowanie projektów lub instytucji;

b) wspólnym dzia?aniu na rzecz zwi?kszania poziomu konsumpcji niektórych produktów.

Artyku? 42

Rada, na wniosek Komisji, mo?e zezwoli? na przyznanie pomocy:

a) na ochron? gospodarstw znajduj?cych si? w niekorzystnym po?o?eniu ze wzgl?du na warunki

strukturalne lub przyrodnicze;

b) w ramach programów rozwoju gospodarczego.

Artyku? 43

3. Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje ?rodki dotycz?ce ustalania cen, potr?ce?, pomocy i

ogranicze? ilo?ciowych, jak równie? dotycz?ce ustalania i przydzia?u wielko?ci dopuszczalnych

po?owów.

Artyku? 83

1. Parlament Europejski i Rada, stanowi?c w drodze dyrektyw zgodnie ze zwyk?? procedur?

prawodawcz?, mog? ustanowi? normy minimalne odnosz?ce si? do okre?lania przest?pstw oraz kar

w dziedzinach szczególnie powa?nej przest?pczo?ci o wymiarze transgranicznym, wynikaj?ce z

rodzaju lub skutków tych przest?pstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich zwalczania.

Powy?sze dziedziny przest?pczo?ci s? nast?puj?ce: terroryzm, handel lud?mi oraz seksualne

wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel broni?, pranie

pieni?dzy, korupcja, fa?szowanie ?rodków p?atniczych, przest?pczo?? komputerowa i przest?pczo??

zorganizowana.

Artyku? 107

2. Zgodna z rynkiem wewn?trznym jest:

a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem

?e jest przyznawana bez dyskryminacji zwi?zanej z pochodzeniem produktów;

Artyku? 118

W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewn?trznego, Parlament Europejski i Rada,

stanowi?c zgodnie ze zwyk?? procedur? prawodawcz?, ustanawiaj? ?rodki dotycz?ce tworzenia

europejskich tytu?ów prawnych w celu zapewnienia jednolitej ochrony praw w?asno?ci

intelektualnej w Unii oraz utworzenia scentralizowanych na poziomie Unii systemów zezwole?,

koordynacji i nadzoru.

Artyku? 128

1. Europejski Bank Centralny ma wy??czne prawo do upowa?niania do emisji banknotów euro

w Unii. Banknoty takie mog? emitowa? Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne.

Banknoty emitowane przez Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne s? jedynym

legalnym ?rodkiem p?atniczym w Unii.

Artyku? 151

Unia i Pa?stwa Cz?onkowskie, ?wiadome podstawowych praw socjalnych wyra?onych

w Europejskiej Karcie Spo?ecznej, podpisanej w Turynie 18 pa?dziernika 1961 roku oraz we

Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku, maj? na celu

promowanie zatrudnienia, popraw? warunków ?ycia i pracy, tak aby umo?liwi? ich wyrównanie

z jednoczesnym zachowaniem post?pu, odpowiedni? ochron? socjaln?, dialog mi?dzy partnerami

spo?ecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalaj?cy podnosi? i utrzyma? poziom zatrudnienia oraz

przeciwdzia?anie wy??czeniu.

Artyku? 153

1. Maj?c na wzgl?dzie urzeczywistnienie celów okre?lonych w artykule 151, Unia wspiera

i uzupe?nia dzia?ania Pa?stw Cz?onkowskich w nast?puj?cych dziedzinach:

a) polepszania w szczególno?ci ?rodowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpiecze?stwa

pracowników;

b) warunków pracy;

c) zabezpieczenia spo?ecznego i ochrony socjalnej pracowników;

d) ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o prac?;

e) informacji i konsultacji z pracownikami;

f) reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników i pracodawców, w tym

wspó?zarz?dzania, z zastrze?eniem ust?pu 5;

g) warunków zatrudnienia obywateli pa?stw trzecich legalnie przebywaj?cych na terytorium

Unii;

h) integracji osób wy??czonych z rynku pracy, bez uszczerbku dla artyku?u 166;

i) równo?ci m??czyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy;

j) zwalczania wy??czenia spo?ecznego;

k) modernizacji systemów ochrony socjalnej, bez uszczerbku dla litery c).

2. W tym celu Parlament Europejski i Rada:

a) mog? przyj?? ?rodki w celu zach?cania do wspó?pracy mi?dzy Pa?stwami Cz?onkowskimi

w drodze inicjatyw zmierzaj?cych do pog??biania wiedzy, rozwijania wymiany informacji

i najlepszych praktyk, wspierania podej?? nowatorskich oraz oceny do?wiadcze?,

z wy??czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pa?stw

Cz?onkowskich;

b) mog? przyj??, w dziedzinach okre?lonych w ust?pie 1 litery a)–i), w drodze dyrektyw,

minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w ?ycie, z uwzgl?dnieniem warunków

i norm technicznych istniej?cych w ka?dym z Pa?stw Cz?onkowskich. Dyrektywy te unikaj?

nak?adania administracyjnych, finansowych i prawnych ogranicze?, które utrudnia?yby

tworzenie i rozwijanie ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.

Artyku? 167

2. Dzia?anie Unii zmierza do zach?cania do wspó?pracy mi?dzy Pa?stwami Cz?onkowskimi

oraz, je?li to niezb?dne, do wspierania i uzupe?niania ich dzia?a? w nast?puj?cych dziedzinach:

- pog??biania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów europejskich,

- zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim,

- niehandlowej wymiany kulturalnej,

- twórczo?ci artystycznej i literackiej, w??cznie z sektorem audiowizualnym.

Artyku? 179

1. Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez utworzenie

europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegaj?

swobodnej wymianie, oraz sprzyjanie rozwojowi swojej konkurencyjno?ci, tak?e w przemy?le, a

tak?e promowanie dzia?alno?ci badawczej uznanej za niezb?dn? na mocy innych rozdzia?ów

Traktatów.

Artyku? 187

Unia mo?e tworzy? wspólne przedsi?biorstwa lub jakiekolwiek inne struktury niezb?dne do

skutecznego wykonywania unijnych programów badawczych, rozwoju technologicznego

i demonstracyjnych.

Artyku? 216

1. Unia mo?e zawiera? umowy z jednym lub z wi?ksz? liczb? pa?stw trzecich lub organizacji

mi?dzynarodowych, je?eli przewiduj? to Traktaty, lub gdy zawarcie umowy jest niezb?dne

do osi?gni?cia, w ramach polityk Unii, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, albo

gdy zawarcie umowy jest przewidziane w prawnie wi???cym akcie Unii, albo gdy mo?e mie?

wp?yw na wspólne zasady lub zmieni? ich zakres.

2. Umowy zawarte przez Uni? wi??? instytucje Unii i Pa?stwa Cz?onkowskie.

Artyku? 288

W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmuj? rozporz?dzenia, dyrektywy, decyzje,

zalecenia i opinie.

Rozporz?dzenie ma zasi?g ogólny. Wi??e w ca?o?ci i jest bezpo?rednio stosowane we wszystkich

Pa?stwach Cz?onkowskich.

Dyrektywa wi??e ka?de Pa?stwo Cz?onkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do

rezultatu, który ma by? osi?gni?ty, pozostawia jednak organom krajowym swobod? wyboru formy

i ?rodków.

Decyzja wi??e w ca?o?ci. Decyzja, która wskazuje adresatów, wi??e tylko tych adresatów.

Artyku? 352

1. Je?eli dzia?anie Unii oka?e si? niezb?dne do osi?gni?cia, w ramach polityk okre?lonych w

Traktatach, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, a Traktaty nie przewidzia?y uprawnie?

do dzia?ania wymaganego w tym celu, Rada, stanowi?c jednomy?lnie na wniosek Komisji i po

uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, przyjmuje stosowne przepisy. Je?eli przepisy te s?

przyjmowane przez Rad? zgodnie ze specjaln? procedur? prawodawcz?, stanowi ona równie?

jednomy?lnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

DEKLARACJE

DO??CZONE DO AKTU KO?COWEGO

KONFERENCJI MI?DZYRZ?DOWEJ,

KTÓRA PRZYJ??A TRAKTAT Z LIZBONY

17. Deklaracja odnosz?ca si? do pierwsze?stwa

Konferencja przypomina, ?e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybuna?u Sprawiedliwo?ci

Unii Europejskiej Traktaty i prawo przyj?te przez Uni? na podstawie Traktatów maj?

pierwsze?stwo przed prawem Pa?stw Cz?onkowskich na warunkach ustanowionych przez

wspomniane orzecznictwo.

================================

Za??czam równie? fragmenty Karty Praw Podstawowych, któr? co prawda nasi przedstawiciele odrzucili, jednak?e tylko dlatego, aby unikn?? zrównania wobec prawa statusu zwi?zków homoseksualnych ze statusem ma??e?stwa. Natomiast wszystkie pozosta?e kraje UE poza Wielk? Brytani? przyj??y jej zapisy, po czym mo?na wnioskowa? w jakim kierunku b?dzie zmierza? polityka Unii w dziedzinach obj?tych Kart? Praw Podstawowych.

Artyku? 2

2. Nikt nie mo?e by? skazany na kar? ?mierci ani poddany jej wykonaniu.

Artyku? 14

1. Ka?dy ma prawo do nauki i dost?pu do kszta?cenia zawodowego i ustawicznego.

2. Prawo to obejmuje mo?liwo?? korzystania z bezp?atnej nauki obowi?zkowej.

Artyku? 23

Równo?? kobiet i m??czyzn

Nale?y zapewni? równo?? kobiet i m??czyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie

zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.

Zasada równo?ci nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu ?rodków zapewniaj?cych

specyficzne korzy?ci dla osób p?ci niedostatecznie reprezentowanej.

Artyku? 24

1. Dzieci maj? prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mog? one

swobodnie wyra?a? swoje pogl?dy. Pogl?dy te s? brane pod uwag? w sprawach, które ich dotycz?,

stosownie do ich wieku i stopnia dojrza?o?ci.

Artyku? 30

Ka?dy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, zgodnie

z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

Artyku? 34

2. Ka?dy maj?cy miejsce zamieszkania i przemieszczaj?cy si? legalnie w obr?bie Unii Europejskiej

ma prawo do ?wiadcze? z zabezpieczenia spo?ecznego i przywilejów socjalnych zgodnie z prawem

Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

3. W celu zwalczania wykluczenia spo?ecznego i ubóstwa, Unia uznaje i szanuje prawo

do pomocy spo?ecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie

Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim osobom

pozbawionym wystarczaj?cych ?rodków.


_________________
oko sowy s?ucha ?niegu
?ycie umyka


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL