forum.radom.pl
https://forum.radom.pl/

Bezp?atne szkolenia w ramach projektu: "Akademicki spin"
https://forum.radom.pl/viewtopic.php?f=9&t=12414
Strona 1 z 1

Autor:  PGP [ 12 paź 2011, o 14:37 ]
Tytuł:  Bezp?atne szkolenia w ramach projektu: "Akademicki spin"

POLSKA GIE?DA PRACY SP. Z O.O.
serdecznie zaprasza do udzia?u w projekcie
"Akademicki spin"

Projekt skierowany jest do:
• studentów
• doktorantów
• absolwentów (do 12 m-cy od uko?czenia studiów)
kierunków in?ynierskich radomskich uczelni

Serdecznie zapraszamy równie? OSOBY NIEPE?NOSPRAWNE spe?niaj?ce powy?sze kryteria


Oferujemy ca?kowicie ZA DARMO:

1. Specjalistyczne szkolenia:

• Rozwój umiej?tno?ci j?zykowych - angielski/niemiecki/rosyjski w biznesie (84 godziny)
• Kszta?cenie umiej?tno?ci spo?ecznych i menad?erskich (30 godzin)
• Zak?adanie i prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej (30 godzin)
• Zarz?dzanie strategiczne (30 godzin)
• Zarz?dzanie komercjalizacj? z dobrymi praktykami (30 godzin)

2. Doradztwo ogólne i specjalistyczne w zakresie rozpocz?cia dzia?alno?ci gospodarczej typu spin off/out w oparciu o zaawansowane technologie

3. Wyjazdy studyjne do o?rodków innowacyjno?ci (2 jednodniowe wizyty studyjne)

4. Dost?p do platformy E-LEARNINGOWEJ

Uczestnikom zapewniamy:
• Prowadzenie zaj?? przez wykwalifikowanych trenerów, do?wiadczonych w nauczaniu w ramach tematyki zak?adania i prowadzenia dzia?alno?ci typu spin off/out
• Wykorzystanie metody blended learning –zapewniaj?cej pozytywn? mieszank? technologii i interakcji.
• Materia?y szkoleniowe: skrypty, ksi??ki, p?yty, notesy, zeszyty, d?ugopisy
• Za?wiadczenie o uko?czeniu szkolenia i nabyciu nowych kwalifikacji i umiej?tno?ci zgodne z rozporz?dzeniem MEN
• Przerwy kawowe wraz z pocz?stunkiem

Kontakt:
Biuro Projektu:
Polska Gie?da Pracy Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 19, 26-610 Radom
Tel: 48 334 32 32, 509 435 381
e-mail: radom@gielda.pracy.com.pl

Regulamin jak i pozosta?e informacje dost?pne na stronie: http://www.gielda.pracy.com.pl

Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/